DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.143880

Антропологічні виміри смарт-суспільства: теоретико-концептуальний досвід

Валентина Воронкова, Ольга Кивлюк, Регіна Андрюкайтене

Анотація


Актуальність дослідження особливостей взаємодії людини і освіти у смарт-суспільстві розглядається у площині еволюції суспільства від індустріального до постіндустріального, а потім від інформаційного до smart-суспільства. В основі smart-суспільства витребуваною є інноваційна освіта, яка потребує вироблення спеціальних компетентностей людини, яка була б здатною працювати у високотехнологічному і високорозумному середовищі, яке формує лише освіта. Мета статті - розкрити концептуалізацію smart-суспільства, його поняттєво-категорійний апарат теми та еволюцію основних його категорій у вимірі «smart» та витребуваність людини як креатора інноваційного середовища, в основі якого новий рівень взаємодії «людина-суспільство». Цінними для нас є доробки з інформаційного суспільства та інноваційної освіти таких авторів, як Р. Арона, Д. Белла, Е. Гідденса, Л. Берталанфі, З. Бжезинського, І. Валлерстайна, М. Кастельса, Ю. Лотмана, Н. Лумана, У. Матурана, Дж. Нейсбіта, О.Тоффлера, Ф.Фукуями, на основі яких розгорталася еволюція інформаційного суспільства в постінформаційне і «смарт-суспільство». Методологія дослідження – антропологічний, інформаціологічний, синергетичний методи і підходи, що дають можливість глибоко проникнути у даний тип суспільства, що йде на зміну інформаційному. Результати дослідження - вперше представлена концептуалізація smart-суспільства у філософсько-антропологічному вимірі і розроблено поняттєво-категоріальний апарат. Робиться висновок, що smart-людина є суб’єктом smart-суспільства, в основі якого цифрова економіка як результат високотехнологічного розвитку соціуму. Прорив у системі ІКТ визначив глибинні змістовні зміни у всіх сферах професійної і суспільної діяльності, тому сьогодні є всі підстави говорити про еволюційну трансформацію інформаційного суспільства. Виновок. В контескті виявлення антропологічних засад взаємодії людини і суспільства на новому етапі розвитку Smart-суспільства має велике значення виявлення нових типів взаємодії людини і суспільства, що привело до появи нових проблем соціокомунікації-соціотрансляції мультипроцесів інформації, що включає синтез інформатики, кібернетики електронно-обчислювального програмування, антропології, соціології та обертається нваколо соціокультурних процесів

Ключові слова


інформаційне суспільство; smart-суспільство; smart-людина; освіта; інноваційна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrjukajtene, R. (2017). Formation and development of SMART society as vysokorazumnogo, high-tech, high intellectual / V. H. Voronkova, O. P. Kivljuk, V. A. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 71. P. 17-25 [in Russian].

Andrjukajtene, Regina (2017). Konceptualizacіja smart suspіlstva smart-I have tiі konteks rozvitku IPIt suchasnoї civіlіzacії / Voronkova Valentina, Kyvliuk Olga, Irina Rizhova, Tatyana Romanenko // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos: magazine. 2017. P.11-12 [in Russian].

Bìlogur, V.E. (2013). Philosophy of sport as a new scientific direction and a new discipline // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 54, P. 138-154 [in Ukrainian].

Bìlogur, V. E. (2011). Philosophical orientation of contemporary students: theoretical and methodological context // Higher education in Ukraine. Issue 2. P. 88-93 [in Ukrainian].

Vaškevič, V.M. (2016). The components of the modern scientific picture of the world // Gìleâ: scientific Bulletin: scientific papers. Issue. 112. P. 163-170 [in Ukrainian].

Voronkova, V.H. (2016). The concept of the development of project-oriented business in the conditions of the digital transformation to a Smart-suspìlstva // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy.. Issue. 67. P. 13-27 [in Ukrainian].

Voronkova, V.H. (2017). Conceptualization model noosfernogo development of contemporary society and education in the information society / Kyvliûk O. P., Andrûkajtene Regina // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 68. P. 33-48 [in Ukrainian].

Voronkova, Valentina (2017). Stem-osvìta as a factor in the formation and development of smart-society / Kyvliûk, Olga, Nikitenko, Vitalina, Ryzhova, Irina // Formation and development of the information society as a basis for ensuring the competitiveness of Ukraine in the world and sustainable development society and the State " Materials of the international naukovo-praktičnoï Conference 23 – 24 November 2017. Zaporizhzhya. P. 81-84 [in Ukrainian].

Dnieprovakaj, N. (2015). Conceptual framework the concept of smart education / E. A. Yankovska, I. V. Shevtsova // Open education. Issue 6. P. 43-51 [in Russian].

Karmanov, A. M. (2014). Smart as a new stage of development conception of the post informational society // Economics, statistics and informatics. No. 5. P. 38-41[in Russian].

Kyvliûk O.P. (2016). Educational culture of the information society in the context of globalìzacìjnoï reality // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 67. P. 225-232 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M.Yu. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction / V. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 66. P. 266-278 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. (2005). Polìkulturnìst in the context of globalization: the social-philosophical analysis // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 22. P. 217-229 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. (2015). The culture of being human as a social and cultural phenomenon // Humanities Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 60. P. 253-268 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. (2013). Filosofiâ, mirovozzrenie s morals sovremennogo predprinimatelâ how sostavnaâ èkonomiko-socialnogo development society // Sociosfera: nauč-method. and teor. magazine. Issue 1. P. 31 [in Russian].

Perelomova, O. S. (2008). Ìntertekstualnìst as sistemotvìrna Word-discourse category // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 34. P. 87-95 [in Ukrainian].

Punčenko, O. P. (2012). Filosofskaâ criticism in strukture metodologii naučnogo poznaniâ / P. A. Vodopânov // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 48. P. 204-213 [in Russian].

Ryzhova, I. S. (2017). Smart-technology as a factor of development of modern design // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 69 (1). P. 174-183 [in Ukrainian].

Ryzhova, I.S. Impact "Smart technology" to develop "Smart City" in the information society / Zakharova S.O. // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. 2018. Issue 72. P. 81-90 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2005). Design activities: the essence, structure, mechanism, focus // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 22. P. 156-169 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2009). Formation and development of design as the spiritual and practical phenomenon in information and cultural space // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 36. P. 211-224 [in Ukrainian].

Rêzanova, N. A. (2010). Cocìalno-philosophical concept of innovation as a factor of social transformation // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 55. P. 235-247 [in Ukrainian].

Russia towards a Smart society: Monograph / edited by Prof. N.V. Tihomirova, Prof. In V.P. Tikhomirova (2012). PM: NP «Center of development of modern educational technologies. 280 s. [in Russian].

Skorobogatyh, I. (2015). Smart marketing: technology, tools, evaluation of effectiveness / J. B. Musatov // Kazan Economic Bulletin. No. 5 (19). P. 92-96 [in Russian].

Sosnin, O.V. (2016). The philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): textbook / Voronkova V. H., Ažaža M. A. Zaporozhye: Wild pitch. 356 s. [in Ukrainian].

Starzhinskiy, P. (2016). Towards a society of innovation / V.V. Tsepkalo. I : NIHE. 446 with.[in Russian].

Tikhomirov, V. P. (2011). The world in the way of Smart Education. New opportunities for development // Open education: scientific-practical magazine. Issue 3. C. 4-10 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрюкайтене, Р. Становление и развитие SMART-общества как высокоразумного, высокотехнологического, высокоинтеллектуального / В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, В. А. Никитенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 71. C. 17 – 25.

Aндрюкайтене Регина. Концептуализация smart-общества и smart-технологий в контексте развития современной цивилизации / Воронкова Валентина, Кивлюк Ольга, Романенко Татьяна, Рижова Ирина // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos: журнал. 2017.- С.11-12.

Білогур В.Є. Філософія спорту як новий науковий напрямок і нова навчальна дисципліна //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2013. Вип.54. С. 138-154.

Білогур В.Є. Світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді: теоретико-методологічний контекст // Вища освіта України. 2011.Вип.2. С.88-93.

Вашкевич В.М. Складові сучасної наукової картини світу // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: науковий вісник: збірник наукових праць. .2016. Вип. 112. С. 163-170.

Воронкова В. Г. Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до Smart-суспільствa // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. праць. 2016. Вип. 67. С. 13-27.

Воронкова В.Г. Концептуалізація моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму та освіти інформаційного суспільства / Кивлюк О.П., Андрюкайтене Регіна // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб.наук.пр. 2017. Вип. 68. С. 33-48

8.Воронкова Валентина. Stem-освітa як фактор становлення і розвитку smart-суспільства / Кивлюк Ольга, Нікітенко Віталіна, Рижова Ірина // Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави». Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції 23–24 листопада 2017 року/ Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. C. С.81-84.

Днепровская Н. В. Понятийные основы концепции смарт-образования / Е. А. Янковская, И. В. Шевцова // Открытое образование. 2015. №6. С. 43-51.

Карманов A. M. Смарт как новая ступень развития постинформационного общества // Экономика, статистика и информатика. – 2014. №5. С. 38-41.

Кивлюк О. П. Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. праць. 2016. Вип. 67. С. 225-232.

Максименюк М. Ю. Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і взаємодії / В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. праць. 2016. Вип. 66. С. 266-278.

Мельник В.В. Полікультурність в контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2055. Вип. 22. С.217-229.

Мельник В.В. Культура буття людини як соціокультурний феномен Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015. Вип. 60. С.253-268.

Олексенко Р.И. Философия, мировоззрение и мораль современного предпринимателя как составная экономико-социального развития общества Социосфера: науч.-метод. и теор. Журнал. 2013.Випуск 1. С. 31.

Переломова О.С. Інтертекстуальність як системотвірна текстово-дискурсивна категорія // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2008. Вип. 34. С.87-95.

Пунченко О.П. Философская критика в структуре методологии научного познания / П.А.Водопьянов // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2012. Вип. 48. С.204-213..

Рижова І.С. Smart–технології як фактор розвитку сучасного дизайну // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип.69(1). С. 174-183.

Рижова І.С. Вплив “Smart технологій” на розвиток “Smart-міста” в інформаційному суспільстві / Захарова С.О. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип.72. С. 81-90.

Рижова І.С. Дизайнерська діяльність: сутність, структура, механізм, спрямованість // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2005 Вип.22. С. 156-169.

Рижова І.С. Становлення і розвиток дизайну як духовно-практичного феномена в інформаційно-культурному просторі // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2009 Вип.36. С. 211-224.

Рєзанова Н.О. Cоціально-філософський концепт інновації як фактор соціальних перетворень // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2010. Вип.55. С. 235-247.

Россия на пути к Smart обществу : монография / под редакцией проф. Н. В. Тихомировой, проф. В. П. Тихомирова. М. : НП «Центр развития современных образовательных технологий», 2012. 280 с.

Скоробогатых И. И. СМАРТ-маркетинг: технологии, инструменты, оценка эффективности / Ж. Б. Мусатов // Казанский экономический вестник. 2015. № 5(19). С. 92-96.

Соснін О.В. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник /Воронкова В.Г., Ажажа М.А. Запоріжжя: Дике поле, 2016.356 с

Старжинский В. П. На пути к обществу инноваций / В. В. Цепкало. – Мн. : РИВШ, 2016. 446 с.

Тихомиров В. П. Мир на пути Smart Education. Новые возможности для развития // Открытое образование : научно-практический журнал. 2011. № 3. С. 4-10.

Copyright (c) 2018 Валентина Воронкова, Ольга Кивлюк, Регіна Андрюкайтене

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941