DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94478

Світоглядний потенціал гуманітарної освіти як фактор сталого розвитку сучасного українського суспільства

Т. М. Черниш

Анотація


Проаналізовано феномен багатовимірної сутності світоглядного потенціалу гуманітарної освіти в умовах глобалізації та здійснено  концептуалізація основних напрямків розвитку багатовимірної сутності світоглядного потенціалу гуманітарної освіти в умовах глобалізації. Проаналізовано глобалізаційні тенденції, в контексті яких розвивається багатовимірна сутність світоглядного потенціалу гуманітарної освіти, та які впливають на розвиток гуманітарної освіти. Виявлено причини деформації цінностей, що впливають на складову світоглядного потенціалу гуманітарної освіти; та проаналізоівано принципи багатовимірної сутності світоглядного потенціалу гуманітарної освіти, що включає соціальну і гуманістичну спрямованість. Як висновок, обґрунтовано багатовимірну сутність світоглядного потенціалу гуманітарної освіти, що представляє собою форму антропологічного, психологічного та аксіологічного антропоцентризму

Ключові слова


багатовимірна сутність; світоглядний потенціал; гуманітарна освіта; глобалізація; напрямки розвитку; деформація цінностей; антропоцентризм

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazaluk O. Formation of the image of the man of the future as a strategic goal of the philosophy of education / O. Bazaluk // Education and management. 2010. T 13. No. 2/3/ Pp. 49-55.

Bìlogur V. E. Formation of the concept of an integral personality: theoretical and methodological dimensions / Bìlogur V. E. // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. Zaporizhzhya: Publishing ZDIA, 2014. Issue 59. Pp. 192-203.

Bìlogur V. E. Ideological orientation of students : trends in transition society: [Monograph] / V. E. Bìlogur. – Dnepropetrovsk : Thresholds, 2011. 311 s.

Voronkova V. G. Ratio of the person and of society as a sort of immanent contradictions in the man / V. G. Voronkova // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences etc.]. –Zaporozhye: Publishing ZDIA, 2010. Issue 42. Pp. 14-24.

Voronkova V. G. Formirovanie new mirovozzreniâ, new rights, new society of the future: [Monografiâ] / V. G. Voronkova/ Who and as vospityvat′ in podrastaûŝih pokoleniâh // edited. O. A. Bazaluka. Кyiv : Izdatel′skij DOM "Skif ". 2012. T. 2. Pp. 134-152.

Voronkova V.G. Formation of informational culture of personality as a condition of successful human adaptation to living in the information society / V.G. Voronkova // Gìleâ: scientific Bulletin: scientific papers / goal. Ed. Prof. V. M. Vaškevič. K.: Publishing House hileya, 2014. Issue. 86. Pp. 198-203.

Voronkova V. G. Philosophy of globalization: socìoantropologìčnì, and socio-economic and socio-cultural dimensions. [Monograph] / V.G. Voronkova. Zaporizhzhya: ZDIA, 2010. 272 s.

Kremen V. Philosophy lûdinocentrizmu strategies of educational space / Vasyl Kremin : Pedagogical thought, 2009. 520 s.

Maksimenuk M. Yu., Nіkіtenko V. O. Іnformacіjno-komunіkativne suspіl 'stvo rіznovid skladnoї sustemu socіal' noї vzaemodії | M.Yu.Maksimenuk, V.O.Nіkіtenko / / Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. Zaporozhye: Publishing ZDIA. 2016. Issue 66. Pp. 266-278.

Nikitenko Vitalina. Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language / Nikitenko Vitalina // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2016. Issue 64. Pp. 255-259.

Savchenko S. V. Philosophy of the global information society as the civìlìzacìjna paradigm of the development of modern society / S.V. Savchenko // Gìleâ: scientific Bulletin: [GS Sciences Ave]-k.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2014. Issue. 90. Pp. 194-198.

Sosnin O. V., Voronkova V. G., Ažaža M. A. Philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): textbook / A. V. Sosnin, V. G. Voronkova, M. A. Ažaža. Zaporizhzhya: Wild field, 2016. 356 s.

Chernysh T. M.. Cultural markers of svìtoglâdnogo potential humanitarian education in terms of the language of globalization in the 21st century / T. M. Chernysh // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2016. Issue. 65. Pp. 153-163.

Chernysh T. M.. Methodology research of information-communicative potential humanitarian worldview in the globalization / T. M. Chernysh // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. Zaporizhzhya : publishing ZDIA, 2016. Issue. 66. Pp. 64-77.

Kyvliuk O. P. Some psychological and pedagogical questions study computer science in junior / O. P. Kyvliuk // Computer in the school and family. Kiev: Institute of Pedagogics of Ukraine. 2000. Issue 2. Pp. 38-41.

Kyvliuk O. P. Capabilities of basics of computer science in elementary school / O. P. Kyvliuk / Computer in the school and family. Kiev : Institute of Pedagogics of Ukraine. 2001. Issue 5. Pp. 33-34.

Kyvliuk O. P. Analysis of the scientific research on the problems of Informatics in elementary school / O. P. Kyvliuk // Informatics and information technologies. Kiev: Publ. "education of Ukraine". 2006. Issue 6. Pp. 69-72.

Kyvliuk O. P. The formation elements of computer platform savvy junior high school students: DIS. … the candidate of pedagogical sciences: 13.00.09 (learning theory) / Olga Kyvliuk. Kyiv, 2017. 210 s.

Ryzhova I. S.. Design in technical universities of Ukraine/ I.S. Rižava // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2009. Issue. 37. Pp. 87-95.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Базалук О. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти / О. Базалук // Освіта і управління – 2010. – Т. 13. № 2/3 - С.49-55.

2. Білогур В. Є. Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри / Білогур В .Є. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014.- №59.- С.192-203.

3. Білогур В. Є. Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві: [Монографія] / В. Є. Білогур. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 311 с.

4. Воронкова В. Г. Співвідношення людини і соціуму як своєрідна іманентна суперечливість самої людини / В. Г. Воронкова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.].- Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010.- Вип. 42.- С. 14 - 24.

5. Воронкова В. Г.Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего: [Монография] / В. Г. Воронкова / Кого и как воспитывать в подрастающих поколениях // Под ред. О. А. Базалука. – К.: Издательский дом «Скиф`». – 2012. – Т.2. – С.134-152.

6. Воронкова В. Г. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві / В. Г.Воронкова// Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. проф. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 86.- С.198-203.

7. Воронкова В. Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри. [Монографія] / В. Г. Воронкова. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2010. – 272 с.

8. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / Василь Григорович Кремень – К. : Педагогічна думка, 2009. – 520 с.

9. Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і взаємодії / М. Ю. Максименюк, В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб.наук.пр.] – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2016. - випуск №66. – С.266 - 278.

10. Nikitenko Vitalina.            Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language / Nikitenko Vitalina // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. - Випуск № 64.- С. 255 - 259.

11. Савченко С. В. Філософія глобального інформаційного суспільства як цивілізаційна парадигма розвитку сучасного суспільства / С.В.Савченко // Гілея: науковий вісник: [зб. наук. пр.] – К. : Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. – Вип. 90. – С. 194-198.

12. Соснін О. В., Воронкова В. Г., Ажажа М. А. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа – Запоріжжя : Дике поле, 2016. – 356 с.

13. Черниш Т. М. Культурні маркери світоглядного потенціалу гуманітарної освіти в умовах мовленнєвої глобалізації ХХІ століття / Т. М. Черниш // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. – Вип. 65.- С. 153-163.

14. Черниш Т. М. Методологія дослідження інформаційно-комунікативного потенціалу гуманітарного світогляду в умовах глобалізації / Т. М. Черниш // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. – Вип. 66.- С.64-77.

15. Кивлюк О. П. Деякі психолого-педагогічні питання вивчення інформатики в молодших класах / О. П. Кивлюк // Комп’ютер у школі та сім’ї. – Київ : Інститут педагогіки НАПН України. 2000. - №2. – С. 38–41.

16. Кивлюк О. П. Можливості пропедевтики основ інформатики в початковій школі / О. П. Кивлюк // Комп’ютер у школі та сім’ї. – Київ : Інститут педагогіки НАПН України. - 2001. – №5. – С. 33–34.

17. Кивлюк О. П. Аналіз наукових досліджень з проблематики пропедевтики інформатики в початковій школі / О. П. Кивлюк //Інформатика та інформаційні технології. – Київ: Вид-во «Освіта України». 2006. – №6. – С. 69–72.

18. Кивлюк О. П. Формування елементів компютерної грамотності молодших школярів : дис. … кандидата педагогічних наук : 13.00.09 (теорія навчання) / Кивлюк Ольга Петрівна. – Київ, 2017. – 210 с.

19. Рижова І. С. Дизайн в технічних вузах України / І. С. Рижава // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009. – Вип. 37.- С. 87-95.

Copyright (c) 2017 Т. М. Черниш

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941