Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» є науковим періодичним виданням, який покликаний зайняти своє певне місце в українському і міжнародному інформаційному і культурному просторі в умовах глобального розвитку людства.  

Збірник наукових праць почав видаватися з 2001 року і зорієнтований на розвиток концепції неупередженості і відкритості сфери гуманітарного знання і науки в контексті ліберальної освіти, розвитку міждисциплінарних зв’язків між гуманітарними і природничими науками, культурою і суспільством.

Головна мета «Гуманітарного вісника» - сприяння розвитку філософських наук, упровадження результатів науково-дослідних робіт у навчальну, наукову і практичну діяльність вищого навчального закладу і виходу на міжнародну арену. У зв’язку з цим видання вбачає свою місію в об’єктивній інформованості наукової спільноти про результати гуманітарних досліджень вчених у таких сферах філософського знання, як соціальна філософія, історія філософії, філософська антропологія, етика та естетика, культурологія, етнологія, релігієзнавство, філософія науки, а також широкого спектру сучасних поглядів на духовні і гуманістичні цінності в Україні та за її межами, подальший розвиток концепцій гуманітарного розвитку.

Автори «Гуманітарного вісника Запорізької державної інженерної академії» покликані внести свій вклад у створення більш повної і об’єктивної картини сучасної наукової думки, тому в першу чергу вітаються роботи, направлені на осмислення проблем вітчизняного гуманітарного теоретичного і прикладного знання у широкому світовому культурному і науковому контексті.  

Важливе місце в «Гуманітарному віснику» займають дослідження, що розглядають питання глобальної філософії, можливість їх аналізу з точки зору синергетичного підходу. Редакція «Гуманітарного вісника» вбачає свою задачу у забезпеченні публічності і відкритості  результатів наукової діяльності вчених у сфері гуманітарних наук та об’єднанні наукової спільноти для підтримки «Гуманістичного Маніфесту-2000».  

Діяльність журналу направлена на те, щоб вносити свій вклад у консолідацію наукової спільноти України і зарубіжних країн навколо актуальності і практичної значущості нових напрямків розвитку гуманітарної науки, яка розвивається в умовах еволюції інформаційного суспільства в «суспільство знань».

На сторінках журналу планується у подальшому публікувати матеріали у формі сучасних наукових статей, обзорів, дискусійних повідомлень, листів у редакцію, рецензій, есе у контексті наступної проблематики:

1) роботи з сучасних питань теорії філософської науки, присвячені глобальній філософії;

2) теоретико-методологічні та історико-теоретичні філософські праці, присвячені глобальному управлінню;

3) філософські роботи конкретно-аналітичного спрямування;

4) сучасні міждисциплінарні і крос-культурні дослідження, присвячені філософії управління

5) статті-презентації нових праць з різних галузей філософського знання, присвячені формуванню ноосферного (самоуправлінського) суспільства.

Високий рівень публікацій у «Гуманітарному віснику» забезпечується інститутом анонімного рецензування.

Журнал є трьохмовною платформою зустрічі інноваційних сучасних ідей, оригінальних статей і дискусій з найбільш важливих питань філософської науки,присвячених становленню і розвитку нового напрямку в науці – філософії глобалізації.  

Періодичність виходу – 4 рази на рік. 

Інтелектуальний простір збірника «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» удосконалюється за рахунок проникнення у розвиток закономірностей і тенденцій.  суспільного розвитку, діалектики розвитку сучасного суспільства в умовах глобальної трансформації, глибокого проникнення у розуміння світу, у якому нам  би хотілося жити.

Редакція журналу використовує всі заходи для входження у наукометричні бази  даних, тому посилює персональну відповідальність редактора, членів редколегії, рецензентів і авторів щодо якісної підготовки статей.

Будемо раді бачити Вас у числі наших постійних авторів!

Процес рецензування

Рецензування проводиться конфіденційно згідно з принципами double-blind  рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один одного).

Періодичність публікації

Журнал виходить 4 рази на рік

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етика публікацій

Етичні принципи роботи рецензентів

 

1. Принцип конфіденційності. Рецензування проводиться конфіденційно згідно з принципами double-blind  рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один одного).

 

2.  Принцип актуальності та наукової новизни досліджуваної теми. Одним з принципів процедури рецензування є аналіз актуальності та наукового змісту статті, виявлення теоретико-методологічної і практичної цінності, наукової значущості і новизни, головних змістовних аспектів досліджуваної проблематики

 

3. Принцип неупередженості.  Рецензент здійснює наукову експертизу матеріалів, яка носить неупереджений характер. Рукопис, що отримана для рецензування, розглядається як конфіденційний документ,що не передається для ознайомлення чи обговоренння третім особам, що не мають для цього повноважень від редакції.

 

4. Принцип колегіальності. Рішення про публікацію приймається редакційною радою на основі експертних оцінок рецензентів з врахуванням відповідності представлених матеріалів тематичній спрямованості збірника наукових праць, їх наукової значущості та актуальності.

 

5. Принцип відбору статей. Стаття, що отримала негативну рецензію, рішенням редакційної ради відхиляється, направляється автору разом з зауваженнями рецензентів і потребує доопрацювання.  На основі рецензії автор повинен врахувати зауваження і внести зміни у відповідні місця рукопису електронного варіанту тексту,  після чого повертається в редакцію і повторно рецензується. У випадку незгоди з рецензентом автор повинен коротко і чітко висловити свою позицію.

 

6. Принцип об’єктивності та аргументованості.  Рецензент повинен давати об’єктивну  і аргументовану оцінку викладеним результатам. Персональна критика автора недопустима. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

 

 

Етичні принципи та відповідальність авторів

 

1. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність приведених фактів, статистичних даних, власних імен та інших свідчень, а також за зміст матеріалів.

 

2. Направляючи в редакцію рукопис своєї статті, автор бере на себе відповідальність не публікувати її ні повністю, ні частково в іншому виданні без згоди редакції.

 

 

Етичні принципи і відповідальність редактора

 

1. Зміст статті повинен відповідати гуманітарній тематиці. Редакція залишає за собою право відхилити без рецензії статті, що не відповідають профілю збірника наукових праць.

 

2. Принцип професійного рецензування. Рукопис, що поступила  до редакції, направляється на рецензування спеціалістам у даній сфері  дослідження. До публікації приймаються статті, які пройшли рецензування.

 

3. Порядок і черга публікації статті визначається у залежності від об’єму статей, що  публікуються у кожному конкретному випуску.

 

4.  Редакція залишає за собою право не публікуватии статтю. У випадку відхилення статті автору направляється аргументована відмова у письмовій формі. Автори мають право на доопрацювання статті чи заміну її іншим матеріалом. Жодні матеріали, передані у редакцію, не повертаються.

 

5. Редакція приймає до розгляду раніше не опубліковані статті, що представляють собою оригінальне наукове дослідження, що відповідає тематиці журналу. Всі статті перевіряються програмою Антиплагіат, в результаті перевірки якої приймаються статті з унікальністю тексту не менше, ніж 80 %, а у противному разі редакція залишає за собою  право відмовити авторові у публікації статті.

 

6. Редактор журналу несе відповідальність за прийняття рішень відносно запропонованих до розгляду статей. Основою для рішення редколегії журналу про прийняття рішень статті до друку чи відмові до опублікування є виключно наукова цінність статті, її значення для наукового прогресу і якість підготовки.

 

7. Редактор журналу і члени редколегії журналу не мають права розкривати інформацію про статті, які поступили до редакції будь-кому, за виключенням вузького кола осіб, що мають безпосереднє відношення до статті чи процесу її підготовки до опублікування.

 

8. Редактор журналу  у процесі аналізу статей повинен детально знайомитися з оригінальною інформацією, що включається в них, проте ні при жодних обставинах не має права використовувати її у своїх власних дослідженнях чи в своїх особистих цілях. Використання такої інформації допускається тільки після офіційного опублікування статті при здійсненні коректного цитування у відповідності з загальноприйнятими вимогами.

 

9. Редактор журналу при жодних обставинах не повинен нав’язувати авторам цитування опублікованих у збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» статей з метою штучного покращення науково метричних показників даного видання.

 

10. Редактор повинен забезпечити контроль точності і коректності цитування у статті, затвердженої для опублікування.

 

11. Редактор повинен оцінювати наукові статті у відповідності з  інтелектуальним змістом, незалежно від раси, статі, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства і політичних поглядів автора.

Міжнародна індексація журналу

1. Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань за всіма тематичними напрямками.

2. РІНЦ (Росія) - міжнародна наукометрична база даних наукових публікацій вчених. Для отримання даних про публікації та цитованості статей на основі бази даних РІНЦ використовується аналітичний інструментарій ScienceIndex. (Детальніше)

3. EBSCO - агрегатор повнотекстових видань. Включає в себе 375 повнотекстовихбаз даних і більш 350000 електронних книг

4. Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - пошукова служба (Німеччина), яка є одним з потужних постачальників актуальних даних про наукові публікації європейських вчених. Більш детально з публікаціями можна ознайомитися тут (посилання)

5. WorldCat - найбільша у світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center. (Посилання)

6. ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців. (посилання)

7. Directory of Open Access Journals (DOAJ) - це директорія, що пропонує вільний (безкоштовний) доступ до понад 1500 наукових та академічних журналів в електронному форматі по всіх напрямах. Мета директорії полягає в просуванні та популяризації стрімко зростаючої кількості наукових журналів, доступних безкоштовно через Інтернет, а також у підвищенні ролі міжнародного руху "Журнали у відкритому доступі" (Open Access Journals) і полегшенні доступу до вільних електронних наукових і дослідницьких журналів. (Посилання)

8. Science Library Index - всеосяжна, багатофункціональна база даних, що охоплює наукові журнали з усього світу. Science Library Index є каталогом, який індексує і забезпечує доступ до високоякісних, рецензованих журналів. (Посилання)

 

9. Philpapers - всеосяжний індекс і бібліографічна база даних з філософії, що підтримується спільнотою філософів.

10. ESI об'єднує в своїй базі даних найбільш значні наукові журнали в Європі і Азії, в яких опублікованіактуальні наукові дослідження. ESJI забезпечує індексацію міжнародних журналів та розрахунок їх показників. Автор може отримати інформацію про міжнародний імпакт-фактор журналу, а також інформацію про майбутні світовінауковіподії (посилання)


11. Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI) - надає вільний доступ до наукової літератури для підтримки використання досліджень та інформації з метою поліпшити якість навчання, викладання, досліджень. Для індексації на сайті розглядаються і оцінюються тисячі ресурсів, щоб допомогти дослідникам обрати ключові веб-сайти і журнали за тематикою дослідження (посилання)

DRJI

12. ROAD - Міжнародний регістр ISSN  є світовим каталогом періодичних видань. Серійні видання зареєстровані в ньому представлені вичерпно. Отже, ISSN є бібліографічним інструментом: студенти, вчені, рецензенти і бібліотекарі можуть використовувати його, щоб дати точні посилання на серійне видання. (посилання)

ROAD

13. CrossRef - це об'єднання наукових видавництв, яке розвиває загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних наукових комунікацій. Система цитування CrossRef сьогодні охоплює понад 68 мільйонів журнальних статей та інших елементів контенту (книги, дисертації, технічні звіти тощо) з тисяч наукових та професійних видавців по всьому світу.

 

МІЖНАРОДНІ БІБЛІОТЕКИ, В ЯКИХ ІНДЕКСУЄТЬСЯ ВИДАННЯ

ФРАНЦІЯ

 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ


ШОТЛАНДІЯ


НІДЕРЛАНДИ

 

ІСПАНІЯ


ДАНІЯ


ШВЕЙЦАРІЯ

 

БЕЛЬГІЯ

 

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

 

ЯПОНІЯ


КАНАДА


США

ПІВДЕННА АФРИКА

Історія журналу

Вперше журнал було видано у 1999 році як результат проведення конференції молодих учених, аспірантів та викладачів з проблем формування цілісної особистості