Метафізичні засади спорту як оптимуму буття

Vlada Bilohur

Анотація


Розкривається сутність метафізичних засад спорту, що означають сукупність найбільш благоприємних умов для вирішення задач досягнення цілей, в основі яких оптимум буття, та теоретичні підстави концепту  спорту як оптимуму буття,  його понятійно-категорійний апарат; подано  тлумачення метафізики у контексті її розвитку історії філософської думки та  проаналізовано спорт як культурне явище, що покликане перетворювати природне тіло людини в  його культурно-оформлену тілесність; визначено умови, при яких відбуваються процеси соціалізації  в спорті і завдяки спорту; розкрито умови, при яких спорт розгортається як людиновимірне явище та  умови, які сприяють порушенню людиновимірності

Ключові слова


метафізика; метафізичні засади; спорт; оптимум буття; спортивне буття; самореалізація людини; людиновимірність спорту

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ibrahimov M . " Youth Sports ": to be fruitful in the field of philosophy of sport? / M.Ibrahimov // Young Sports Science of Ukraine. - 2011.T4 . - P.48 -55.

Bilohur V. Socio -philosophical analysis of sport as the main substance of self-identity : theoretical and methodological dimensions / V.Bilohur // Gilea : Research Bulletin: [ Coll. Science. pr ] - K. : Type of UAS LLC "NPP " "Believe ," 2013. - Issue 72. P.449 - 455.

Bilohur V. The philosophy of modern sport as sublimatyvnoho expression of individual and social life of man / V.Bilohur // Gilea : Research Bulletin: [ Coll. Science. pr ] - K. : Type of UAS LLC "NPP " "Believe ," 2013. - Issue 73. - P.220 -223.

Bilohur V. Sport as a semantic- symbolic and communicative system in the context of socio-humanitarian discourse / V. Bilohur // // Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy [ Coll. Science. etc. ]. - Kiev : Izd DIG - 2013. - Vol. 55. - P.33 -44.

Robert A Mechikoff; Steven Estes. A history and philosophy of sport and physical education : from ancient civilizations to the modern world.- Boston, Mass. : McGraw-Hill, 2006.

Mark Holowchak; Heather Lynne Reid. Aretism : an ancient sports philosophy for the modern sports world.- Lanham, Md. : Lexington Books, 2011.

Scott Kretchmar R. Practical philosophy of sport and physical activity. Champaign, IL : Human Kinetics, 2005.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ібрагімов М. «Філософія спорту»: чи буде плідною філософія на ниві спорту? / М.Ібрагімов //  Молода спортивна наука України.- 2011.Т 4.- С.48-55.

2. Білогур В.Є.  Соціально-філософський аналіз спорту як головної субстанції самореалізації особистості: теоретико-методологічні виміри / В.Є.Білогур  //   Гілея: науковий вісник: [зб.  наук. пр.] - К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2013. - Вип 72. С.449-455.

3. Білогур В.Є. Філософія сучасного спорту як сублімативного вираження індивідуальної і соціальної життєдіяльності людини / В.Є.Білогур //   Гілея: науковий вісник: [зб.  наук. пр.] - К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2013. - Вип 73. – С.220-223.

Білогур В.Є. Спорт як знаково-символічна і комунікативна система в контексті соціогуманітарного дискурсу / В.Є.Білогур // // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА,– 2013.- Вип. 55. – С.33-44.

Robert A Mechikoff; Steven Estes. A history and philosophy of sport and physical education : from ancient civilizations to the modern world.- Boston, Mass. : McGraw-Hill, 2006.

Mark Holowchak; Heather Lynne Reid.  Aretism : an ancient sports philosophy for the modern sports world.-  Lanham, Md. : Lexington Books, 2011.

Scott Kretchmar R.Practical philosophy of sport and physical activity. Champaign, IL : Human Kinetics, 2005.

DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102080

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Vlada Bilohur

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941