DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102085

Формування концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку адміністративного нооменеджменту у сучасну епоху

В. Г. Воронкова, Регіна Андрюкайтене, М. Ю. Максименюк

Анотація


В статті представлено аналіз концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного управління, що ставить своєю метою реалізувати ідею ноосферного мислення в адміністративному менеджменті, а саме розвиток гармонійних відносин людини, соціуму, природи. Виявлено, що в основі концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку розвитку адміністративного менеджменту - сфера розуму і духу, ядром якої слугує ноосферне мислення управлінця. Мета дослідження -  сформувати концецпію ноосферного мислення, що представляє собою ключовий вузол ноосферогенезу. Методи – інформаціологічний і синергетичний, що дають змогу проаналізувати таий складний феномен цивілізації, як ноосферно-інформаційно-інноваційне управління. Важливим є ноосферне адміністрування як сукупність таких процесів, у яких поєднуються три види еволюції – природна, соціальна і власне діяльнісна, у центрі якої людина як міра всіх речей. Зроблено висновок, що для формування концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку адміністративного менеджмету у сучасну епоху необхідно виробляти інноваційну та інформаційну інфраструктуру, ноосферне мислення та ноокультуру  управління

Ключові слова


ноосферно-інформаційно-інноваційне управління; концепція; ноосфера; адміністративний менеджмент; ноосферне мислення; культура менеджменту; нооменеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Vernadskij V.I. Biоsfera и noosphere // V.I. Vernadskij.- M.: Iris-Press, 2007. - 576 s.

Voronkova V.G. Forming new attitudes, new man, new society of the future: [monograph] / V.G. Voronkova / Who and how to educate the younger generations // ed. O.A. Bazaluka.-k.: Publishing House "Skif".-2012.- T. 2. – Pp.134-152.

Maksimenûk M. Yu., Nikitenko V.O. Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction / M. Maksimenûk, V. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2016. – Issue 66. - Pp. 266-278.

Nikitenko V. O. human values as geocìnnostì global scale: the anthropological dimension/v. Nikitenko//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2013, Issue 55. – Pp. 139-146.

Dz′oban′ O. P., Sosnin O.V. information security: new dimensions of threat-related information and communication activities / O. P. Dz′oban′, O.V. Sosnin // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy ": collection of scientific works. -Issue 61. - Zaporozhye, RVV ZDIA, 2015. – Pp.. 24-34.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вернадский В. И. Бисфера и ноосфера // В. И. Вернадский.- М. : Айрис Пресс, 2007. - 576 с.

Воронкова В.Г.Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего: [Монография] / В.Г.Воронкова  / Кого и как воспитывать в подрастающих поколениях // Под ред. О.А.Базалука.- К.: Издательский дом «Скиф».- 2012.- Т.2. - С.134-152.

Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О.  Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і  взаємодії / М. Ю. Максименюк, В. О. Нікітенко //  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб.наук.пр.]  – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2016. - випуск №66.  -  С.266 - 278.

Нікітенко В. О. Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу : антропологічний вимір / В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2013,  №  55. - С. 139 - 146.

Дзьобань О. П., Соснін О. В. Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю / О. П. Дзьобань, О. В. Соснін // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : Збірник наукових праць / Під ред. В. Г. Воронкової.- Випуск 61. - Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2015. – С. 24-34.

Copyright (c) 2017 В. Г. Воронкова, Регіна Андрюкайтене, М. Ю. Максименюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941