DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102092

Управління проектами як нова філософія проектного інноваційного мислення у добу глобалізації та інформаційного суспільства

Ю. Є. Гречка, К. Г. Нікітенко, Л. Д. Осіпова

Анотація


В статті представлено нові концептуальні виміри управління проектами, що базуються на проектному мисленні, когнітивному пізнанні досліджуваних предметів, проектній методології, що базується на культуротворчості та потребує проектного мислення. Мета - дослідити проектне мислення доби глобалізації та розвитку інформаційного суспільства в управлінні проектами як  однієї з самих творчих професій. Довести, що управління проектами вимагає формування проектної культури, в основі якої інноваційні засади суспільства.  Задачі дослідження – розкрити сутність і значення нової філософії проектного мислення, що потребує креативної особистості, яка прагне перебудувати цей світ згідно з законами гармонії-краси та на основі конструктивно-проектної методології. Проектне мислення як основа конструктивності та інноваційності розвиває культуротворчі процеси, направлені на перетворення світу і задоволення потреб людини. Методологія – конструктивізму, направлена на перебудову та пізнання цього світу. Висновок – формування концепції проектного мислення дає змогу на основі проектної свідомості та світогляду пояснити інноваційні механізми управління проектами

Ключові слова


управління проектами; проектне інноваційне мислення; конструктивно-проектна методологія; культуротворчість; креативна особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazaluk O. Formation of the image of the man of the future as a strategic goal of the philosophy of education / O. Bazaluk //Education and management – 2010. -T 13. № 2/3. Pp. 49-55.

Bazaluk O.A. Philosophy of education. Planetary-outer personality type /Oleg Bazaluk / Russian space art: past, present and future: the materials of the international scientifically-practical Conference. - Eagle: Publishing Ltd "to" Module, 2011. Pp. 169-185.

Bekh Yu.V. Philosophy of management of social systems: monograph/y. Bekh; K.: Publishing House of the NEC name M. P. Drahomanov, 2012. 623 s.

Bekh V.P. Man and Universe: kognitivn′šj analysis: Monografiâ. – 2 nd ed. Ext. – Zaporizhzhya: Prosvita, 2007. 148 s.

Bìlogur V.E. Formation of the concept of an integral personality: theoretical and methodological dimensions Bìlogur V.E. // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2014.No. 59. Pp. 192-203.

Voronkova V.G. Formation of informational culture of personality as a condition of successful human adaptation to living in the information society [text] / V. Voronkova // Gìleâ: scientific Bulletin: GB. Sciences. works. – K.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2014. Issue 86 (7). Pp. 198-203.

Voronkova V.G., Kucepal S.V. How to be a specialist of the information society and the Internet era: conceptualization and trends [text] / V.G.Voronkova, S.V.Kucepal // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: scientific papers. – Zaporizhzhya: ZDIA, 2015. Issue 63. Pp. 16-24.

Voronkova V.G. Formirovanie new mirovozzerniâ, new rights, new society of the future / V.G. Voronkova / Anthropological dimensions of philosophical research: Dnepropetrovsk, 2013. Issue 3. Pp. 79-80.

Voronkova V.G., Maksimenûk M.Yu.. Self-extracting organization as a complex hierarchical system in conditions of information society stohastičnostì / V.G. Voronkova, M.Yu. Maksimenûk // Publisher hileya, 2016. – Issue 111. Pp.143-148.

Maksimenûk M.Yu. Philosophical Foundations of public administration / M.Yu. Maksimenûk // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: scientific papers. – Zaporizhzhya: ZDIA, 2015. Issue 61 Pp. 207-226.

Maksimenûk M. Yu.. The concept of strategic management: the theoretical principles of the prakseologìčnì / M.Yu.Maksimenûk // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: scientific papers. – Zaporizhzhya: ZDIA, 2015. Issue 62. Pp. 147-157.

Maksimenûk M. Yu., Nikitenko V.O. Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction / M.Yu. Maksimenûk, V.O. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2016.Issue 66. Pp. 266-278.

Nikitenko V.O. Modern geokul′tura as a geokul′turnij phenomenon / V.O. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2013. Issue 53. Pp. 261-270.

Nikitenko V.O. Geokul′turnì values in today's world development: a socio-philosophical dimension / V. O. Nikitenko / /Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2013 Issue54. Pp. 266-280.

Nikitenko V.O. Problem field of the geokul′turnogo phenomenon: scientific approaches / V.O.. Nikitenko // Gìleâ (Research Bulletin): Col. Sciences. K.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "" believe. ".2013. Issue 71. Pp. 500-504.

Nikitenko V.O. Human values as geocìnnostì global scale: the anthropological dimension / V.O.Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2013, Issue 55. Pp. 139-146.

Nikitenko V.O. Philosophical Foundations of communication technologies in the development of tourism business in the conditions of the information society and globalization / V.O. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy ": collection of scientific works/ed. V.G. Voronkovoï. Issue. 68. Zaporizhzhya, RVV ZDIA, 2017. Pp. 89-97.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Базалук О. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти / О. Базалук // Освіта і управління – 2010. - Т. 13. № 2/3 - С.49-55.

Базалук О.А. Философия образования. Формирование личности планетарно-космического типа / Олег Базалук / Русский космизм: прошлое, настоящее и будущее: материалы Международной научно-практической конференции. – Орёл : Издательство ООО «Модуль-К», 2011. – С.169-185.

Бех Ю.В. Філософія управління соціальними системами: монографія / Ю.В.Бех; К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 623 с.

Бех В. П. Человек и Вселенная: когнитивньшй аналіз: Монография. – 2-е изд. доп. – Запорожье : Просвіта, 2007. - 148 с.

Білогур В.Є. Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри / Білогур В.Є. //  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.] – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2014.- №59. - С.192-203.

Воронкова В.Г. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві [Текст ] / В. Г. Воронкова // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К. : Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. – Вип. № 86 (7). – С. 198 - 203.

Воронкова В. Г., Куцепал С. В. Яким бути спеціалісту інформаційного суспільства та епохи Інтернету: концептуалізація та тенденції [Текст]      /  В. Г. Воронкова, С. В. Куцепал // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. - № 63. – С.16 – 24.

Воронкова В.Г. Формирование нового мировоззерния, нового человека, нового общества будущего / В.Г.Воронкова /  Антропологічні виміри філософських досліджень: Дніпропетровськ, 2013.-№ 3.- С.79-80.

Воронкова В.Г.,  Максименюк М.Ю. Саморозгортання організації як складної ієрархічної системи в умовах стохастичності інформаційного суспільства / В.Г.Воронкова, М.Ю.Максименюк // К : «Видавництво  «Гілея», 2016. – Вип.111.- С. 143 – 148.

Максименюк М. Ю. Філософські засади публічного адміністрування /  М.Ю.Максименюк //  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. - № 61 – С.207 - 226.

Максименюк М. Ю. Концепція стратегічного менеджменту: теоретико-праксеологічні засади / М.Ю.Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. - № 62 – С.  147 - 157.

Максименюк М.Ю. , Нікітенко В.О. Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і  взаємодії / М.Ю.Максименюк, В.О.Нікітенко // // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.]  – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016.- випуск №66.  -  С. 266-278.

Нікітенко В. О. Сучасна геокультура як геокультурний феномен / В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : Вид - во ЗДІА, 2013. -  № 53. - С. 261 - 270.

Нікітенко В. О. Геокультурні цінності в умовах сучасного світового розвитку : соціально-філософський вимір / В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр. ]. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2013.-  № 54. - С. 266 - 280.

Нікітенко В. О. Проблемне поле геокультурного феномену : наукові підходи / В. О. Нікітенко //  Гілея (науковий вісник): зб. наук.пр.- К. : Вид - во УАН ТОВ «НВП» «ВІР». - 2013. - Вип.71. - С.500 - 504.

Нікітенко В. О. Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу: антропологічний вимір / В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2013,  №  55. - С. 139 - 146.

Нікітенко В.О. Філософські засади комунікативних технологій у розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства і глобалізації      / В.О.Нікітенко //  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. - Вип. 68.  – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2017. – С. 89-97.

Copyright (c) 2017 Ю. Є. Гречка, К. Г. Нікітенко, Л. Д. Осіпова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941