Управління проектами як нова філософія проектного інноваційного мислення у добу глобалізації та інформаційного суспільства

Ю. Є. Гречка, К. Г. Нікітенко, Л. Д. Осіпова

Анотація


В статті представлено нові концептуальні виміри управління проектами, що базуються на проектному мисленні, когнітивному пізнанні досліджуваних предметів, проектній методології, що базується на культуротворчості та потребує проектного мислення. Мета - дослідити проектне мислення доби глобалізації та розвитку інформаційного суспільства в управлінні проектами як  однієї з самих творчих професій. Довести, що управління проектами вимагає формування проектної культури, в основі якої інноваційні засади суспільства.  Задачі дослідження – розкрити сутність і значення нової філософії проектного мислення, що потребує креативної особистості, яка прагне перебудувати цей світ згідно з законами гармонії-краси та на основі конструктивно-проектної методології. Проектне мислення як основа конструктивності та інноваційності розвиває культуротворчі процеси, направлені на перетворення світу і задоволення потреб людини. Методологія – конструктивізму, направлена на перебудову та пізнання цього світу. Висновок – формування концепції проектного мислення дає змогу на основі проектної свідомості та світогляду пояснити інноваційні механізми управління проектами

Ключові слова


управління проектами; проектне інноваційне мислення; конструктивно-проектна методологія; культуротворчість; креативна особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazaluk O. Formation of the image of the man of the future as a strategic goal of the philosophy of education / O. Bazaluk //Education and management – 2010. -T 13. № 2/3. Pp. 49-55.

Bazaluk O.A. Philosophy of education. Planetary-outer personality type /Oleg Bazaluk / Russian space art: past, present and future: the materials of the international scientifically-practical Conference. - Eagle: Publishing Ltd "to" Module, 2011. Pp. 169-185.

Bekh Yu.V. Philosophy of management of social systems: monograph/y. Bekh; K.: Publishing House of the NEC name M. P. Drahomanov, 2012. 623 s.

Bekh V.P. Man and Universe: kognitivn′šj analysis: Monografiâ. – 2 nd ed. Ext. – Zaporizhzhya: Prosvita, 2007. 148 s.

Bìlogur V.E. Formation of the concept of an integral personality: theoretical and methodological dimensions Bìlogur V.E. // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2014.No. 59. Pp. 192-203.

Voronkova V.G. Formation of informational culture of personality as a condition of successful human adaptation to living in the information society [text] / V. Voronkova // Gìleâ: scientific Bulletin: GB. Sciences. works. – K.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2014. Issue 86 (7). Pp. 198-203.

Voronkova V.G., Kucepal S.V. How to be a specialist of the information society and the Internet era: conceptualization and trends [text] / V.G.Voronkova, S.V.Kucepal // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: scientific papers. – Zaporizhzhya: ZDIA, 2015. Issue 63. Pp. 16-24.

Voronkova V.G. Formirovanie new mirovozzerniâ, new rights, new society of the future / V.G. Voronkova / Anthropological dimensions of philosophical research: Dnepropetrovsk, 2013. Issue 3. Pp. 79-80.

Voronkova V.G., Maksimenûk M.Yu.. Self-extracting organization as a complex hierarchical system in conditions of information society stohastičnostì / V.G. Voronkova, M.Yu. Maksimenûk // Publisher hileya, 2016. – Issue 111. Pp.143-148.

Maksimenûk M.Yu. Philosophical Foundations of public administration / M.Yu. Maksimenûk // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: scientific papers. – Zaporizhzhya: ZDIA, 2015. Issue 61 Pp. 207-226.

Maksimenûk M. Yu.. The concept of strategic management: the theoretical principles of the prakseologìčnì / M.Yu.Maksimenûk // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: scientific papers. – Zaporizhzhya: ZDIA, 2015. Issue 62. Pp. 147-157.

Maksimenûk M. Yu., Nikitenko V.O. Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction / M.Yu. Maksimenûk, V.O. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2016.Issue 66. Pp. 266-278.

Nikitenko V.O. Modern geokul′tura as a geokul′turnij phenomenon / V.O. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2013. Issue 53. Pp. 261-270.

Nikitenko V.O. Geokul′turnì values in today's world development: a socio-philosophical dimension / V. O. Nikitenko / /Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2013 Issue54. Pp. 266-280.

Nikitenko V.O. Problem field of the geokul′turnogo phenomenon: scientific approaches / V.O.. Nikitenko // Gìleâ (Research Bulletin): Col. Sciences. K.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "" believe. ".2013. Issue 71. Pp. 500-504.

Nikitenko V.O. Human values as geocìnnostì global scale: the anthropological dimension / V.O.Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2013, Issue 55. Pp. 139-146.

Nikitenko V.O. Philosophical Foundations of communication technologies in the development of tourism business in the conditions of the information society and globalization / V.O. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy ": collection of scientific works/ed. V.G. Voronkovoï. Issue. 68. Zaporizhzhya, RVV ZDIA, 2017. Pp. 89-97.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Базалук О. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти / О. Базалук // Освіта і управління – 2010. - Т. 13. № 2/3 - С.49-55.

Базалук О.А. Философия образования. Формирование личности планетарно-космического типа / Олег Базалук / Русский космизм: прошлое, настоящее и будущее: материалы Международной научно-практической конференции. – Орёл : Издательство ООО «Модуль-К», 2011. – С.169-185.

Бех Ю.В. Філософія управління соціальними системами: монографія / Ю.В.Бех; К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 623 с.

Бех В. П. Человек и Вселенная: когнитивньшй аналіз: Монография. – 2-е изд. доп. – Запорожье : Просвіта, 2007. - 148 с.

Білогур В.Є. Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри / Білогур В.Є. //  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.] – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2014.- №59. - С.192-203.

Воронкова В.Г. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві [Текст ] / В. Г. Воронкова // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К. : Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. – Вип. № 86 (7). – С. 198 - 203.

Воронкова В. Г., Куцепал С. В. Яким бути спеціалісту інформаційного суспільства та епохи Інтернету: концептуалізація та тенденції [Текст]      /  В. Г. Воронкова, С. В. Куцепал // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. - № 63. – С.16 – 24.

Воронкова В.Г. Формирование нового мировоззерния, нового человека, нового общества будущего / В.Г.Воронкова /  Антропологічні виміри філософських досліджень: Дніпропетровськ, 2013.-№ 3.- С.79-80.

Воронкова В.Г.,  Максименюк М.Ю. Саморозгортання організації як складної ієрархічної системи в умовах стохастичності інформаційного суспільства / В.Г.Воронкова, М.Ю.Максименюк // К : «Видавництво  «Гілея», 2016. – Вип.111.- С. 143 – 148.

Максименюк М. Ю. Філософські засади публічного адміністрування /  М.Ю.Максименюк //  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. - № 61 – С.207 - 226.

Максименюк М. Ю. Концепція стратегічного менеджменту: теоретико-праксеологічні засади / М.Ю.Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. - № 62 – С.  147 - 157.

Максименюк М.Ю. , Нікітенко В.О. Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і  взаємодії / М.Ю.Максименюк, В.О.Нікітенко // // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.]  – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016.- випуск №66.  -  С. 266-278.

Нікітенко В. О. Сучасна геокультура як геокультурний феномен / В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : Вид - во ЗДІА, 2013. -  № 53. - С. 261 - 270.

Нікітенко В. О. Геокультурні цінності в умовах сучасного світового розвитку : соціально-філософський вимір / В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр. ]. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2013.-  № 54. - С. 266 - 280.

Нікітенко В. О. Проблемне поле геокультурного феномену : наукові підходи / В. О. Нікітенко //  Гілея (науковий вісник): зб. наук.пр.- К. : Вид - во УАН ТОВ «НВП» «ВІР». - 2013. - Вип.71. - С.500 - 504.

Нікітенко В. О. Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу: антропологічний вимір / В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2013,  №  55. - С. 139 - 146.

Нікітенко В.О. Філософські засади комунікативних технологій у розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства і глобалізації      / В.О.Нікітенко //  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. - Вип. 68.  – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2017. – С. 89-97.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ю. Є. Гречка, К. Г. Нікітенко, Л. Д. Осіпова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941