DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102102

Віртуальна реальність суспільства постмодерну як соціокультурне тло соціалізації «людини інформаційної»

О. П. Дзьобань, О. В. Соснін

Анотація


Досліджувана проблема є особливо актуальною у сучасну епоху постмодерну, оскільки віртуальні світи як невід’ємна частина життя беруть безпосередню участь у соціалізації людини. Предметом дослідження є віртуальна реальність, метою – її вплив на процес соціалізації людини в епоху постмодерну. У дослідженні застосовувались наукові методи філософського та загальнонаукового рівнів в їх взаємодоповнюваності. Наукова і практична значущість статті полягає у розширенні понятійної бази для подальших досліджень людини й суспільства, соціалізації й особистісної ідентифікації. Як висновок пропонується умовивід, що в епоху постмодерну особистість може бути представлена як активний суб’єкт соціальних відносин, який нехтує актуальною реальністю на користь віртуальної. На практиці це повинне скоригувати наукові пошуки й практичні дії стосовно подальших досліджень процесів соціалізації особистості ї їх оптимізації на практиці

Ключові слова


віртуальна реальність; культура постмодерну; особистість; соціалізація; засоби масової комунікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Altuhov V. Konturyi neklassicheskoy obschestvennoy teorii / V.Altuhov // Obschestvennyie nauki i sovremennost. – 1992. – № 5. – S. 59-72.

Liotar Zh.-F. Sostoyanie postmoderna / Zh.-F.Liotar; [per. s fr. N.A.Shmatko]. – M.: In-t eksperiment. sotsiologii. – SPb.: Aleteyya, 1998. – 160 s.

Shveytser A. Ya rodilsya v period duhovnogo upadka chelovechestva / A.Shveytser // Krizis soznaniya: sbornik rabot po «filosofii krizisa». – M.: Algoritm, 2009. – S. 5-11.

Tereschenko N.A. Postmodern kak situatsiya filosofstvovaniya / N.A.Tereschenko, T.M.Shatunova. – SPb.: Aleteyya, 2003. – 192 s.

Hazieva N.O. Virtualnaya realnost kak prostranstvo sotsializatsii (sotsialno-filosofskiy analiz problemyi): dis. ... kandidata filos. nauk: 09.00.11 / N.O.Hazieva. – Kazan, 2015. – 148 s.

Bauman Z. Individualizirovannoe obschestvo / Z.Bauman; [vstup. st., per. s angl. pod red. V.L.Inozemtseva]. – M.: Logos, 2002. – 325 s.

Horkhaymer M. Dialektika prosvescheniya: Filosofskie fragmentyi / M.Horkhaymer; [per. s nem. M.Kuznetsova; red. Yu.Zdorovova]. – M.; SPb.: Medium: Yuventa, 1997. – 311 s.

Bodriyyar Zh. V teni molchalivogo bolshinstva, ili Konets sotsialnogo / Zh.Bodriyyar; [per. s fr. N.V.Suslova]. – Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2000. – 96 s.

Fromm E. Imet ili byit / E.Fromm // Velichie i ogranichennost teorii Freyda: per. s nem. N.Voyskunskoy, I.Kamenkovich, E.Komarovoy, E.Rudnevoy, V.Sidorovoy, E.Fedinoy i M.Horkova. – M.: OOO «Firma «Izdatelstvo AST», 2000. – 448 s.

Bodriyyar Zh. Obschestvo potrebleniya: ego mifyi i strukturyi / Zh.Bodriyyar; [per. s fr., poslesl. i primech. E.A.Samarskoy]. – M.: Respublika: Kulturnaya revolyutsiya, 2006. – 268 s.

Markuze G. Odnomernyiy chelovek: Issledovanie ideologii Razvitogo Industrialnogo Obschestva / Markuze G. [per. s angl. A.Yudina; predisl. i primech. A.Yudina]. – M.: REFL-book, 1994. – 341 s.

Borishevskiy M.Y. OsobistIst u vimIrah samosvIdomostI: monografIya / M.Y.Borishevskiy. – K.; Sumi: Ellada, 2012. – 608 s.

OsobistIst u diskursI samorozgortannya InformatsIynoYi tsivIlIzatsIYi: monografIya / Beh V.P. ta In.; za nauk. red. d-ra fIlos. nauk, prof.. V.P.Beha. – ZaporIzhzhya: DnIprovskiy metalurg, 2012. – 785 s.

Ivanova N.V. FenomenologIya mislennya: gnozis, kreativ, osobistIst: monografIya / N.V.Ivanova. – Lutsk: Tverdinya, 2015. – 363 s.

Bodriyyar Zh. V Teni Tyisyacheletiya, ili Priostanovka Goda / Zh.Bodriyyar: [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://anthropology.ru/ru/texts/baudrill/shmill.html.

Dzoban O.P. Zasobi masovoYi komunIkatsIYi v kulturI suspIlstva postmodernu / O.P.Dzoban // InformatsIya I pravo. – K., 2011. – № 3 (3). – S. 93-101.

Suchasne suspIlstvo: fIlosofsko-pravove doslIdzhennya aktualnih problem: monografIya / O.G.Danilyan, O.P.Dzoban, S.B.Zhdanenko ta In.; za red. O.G.Danilyana. – H.: Pravo, 2016. – 488 s.

MedIa ta fIlosofIya: granI vzaEmodIYi: monografIya / A.P.AlekseEnko, M.V.BeylIn, L.M.Gaznyuk ta In.; za red. L.M.DenIsko, S.O.ZavEtnogo. – HarkIv: Pravo, 2017. – 258 s.

Tereschenko N.A. Sotsialnaya filosofiya posle «smerti sotsialnogo» / N.A.Tereschenko. – Kazan: Kazanskiy universitet, 2011. – 366 s.

Dzoban O.P. FIlosofIya InformatsIynogo prava: svItoglyadnI y zagalnoteoretichnI zasadi: monografIya / O.P.Dzoban. – H.: Maydan, 2013. – 360 s.

Dzoban O.P. VIrtualnI komunIkatsIYi: rol I mIstse u suchasnomu svItI / O.P.Dzoban, S.B.Zhdanenko // Pravova Informatika. – № 2 (46). – 2015. – S. 9-16.

Dzoban O.P. VIrtualnI komunIkatsIYi: do problemi fIlosofskogo osmislennya sutnostI / O.P.Dzoban, E.M.Manuylov // VIsnik NatsIonalnogo unIversitetu «Yuridichna akademIya UkraYini ImenI Yaroslava Mudrogo». SerIya: FIlosofIya, fIlosofIya prava, polItologIya, sotsIologIya / redkol.: A.P.Getman ta In. – H.: Pravo, 2015. – № 3 (26). – S. 7-19.

Zhizhek S. God nevozmozhnogo. Iskusstvo mechtat opasno / S.Zhizhek; [per. s angl. E.Savitskogo]. – M.: Izdatelstvo «Evropa», 2012. – 272 s.

Zhizhek S. Dobro pozhalovat v pustyinyu Realnogo / S.Zhizhek; [per. s angl. A.Smirnogo]. – M.: Fond «Pragmatika kulturyi», 2002. – 160 s.

Zhizhek S. Hrupkiy absolyut, ili Pochemu stoit borotsya za hristianskoe nasledie / S.Zhizhek; [per. s angl. V.Mazina]. – M.: Izd-vo «Hudozhestvennyiy zhurnal», 2003. – 178 s.

Orgtega-i-Gasset H. Vosstanie mass / Hose Orgtega-i-Gasset; [per. s isp.]. – M.: AST, 2002. – 509 s.

Emelin V.A. Virtualnaya realnost i simulyakryi / V.A.Emelin: [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://emeline.narod.ru/virtual.htm.

Dzoban O.P. Suchasne suspIlstvo yak suspIlstvo z deformovanoyu vIdpovIdalnIstyu (za pratseyu Z.Baumana «IndivIdualIzovane suspIlstvo») / O.P.Dzoban, E.M.Manuylov // VIsnik NatsIonalnogo unIversitetu «Yuridichna akademIya UkraYini ImenI Yaroslava Mudrogo». SerIya: FIlosofIya / Redkol.: A.P.Getman ta In. – H.: Pravo, 2016. – № 4 (31).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алтухов В. Контуры неклассической общественной теории / В.Алтухов // Общественные науки и современность. – 1992. – № 5. – С. 59-72.

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф.Лиотар; [пер. с фр. Н.А.Шматко]. – М.: Ин-т эксперимент. социологии. – СПб.: Алетейя, 1998. – 160 с.

Швейцер А. Я родился в период духовного упадка человечества / А.Швейцер // Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса». – М.: Алгоритм, 2009. – С. 5-11.

Терещенко Н.А. Постмодерн как ситуация философствования / Н.А.Терещенко, Т.М.Шатунова. – СПб.: Алетейя, 2003. – 192 с.

Хазиева Н.О. Виртуальная реальность как пространство социализации (социально-философский анализ проблемы): дис. ... кандидата филос. наук: 09.00.11 / Н.О.Хазиева. – Казань, 2015. – 148 с.

Бауман З. Индивидуализированное общество / З.Бауман; [вступ. ст., пер. с англ. под ред. В.Л.Иноземцева]. – М.: Логос, 2002. – 325 с.

Хоркхаймер М. Диалектика просвещения: Философские фрагменты / М.Хоркхаймер; [пер. с нем. М.Кузнецова; ред. Ю.Здоровова]. – М.; СПб.: Медиум: Ювента, 1997. – 311 с.

Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального / Ж.Бодрийяр; [пер. с фр. Н.В.Суслова]. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. – 96 с.

Фромм Э. Иметь или быть / Э.Фромм // Величие и ограниченность теории Фрейда: пер. с нем. Н.Войскунской, И.Каменкович, Е.Комаровой, Е.Рудневой, В.Сидоровой, Е.Фединой и М.Хорькова. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2000. – 448 с.

Бодрийяр Ж. Общество потребления: его мифы и структуры / Ж.Бодрийяр; [пер. с фр., послесл. и примеч. Е.А.Самарской]. – М.: Республика: Культурная революция, 2006. – 268 с.

Маркузе Г. Одномерный человек: Исследование идеологии Развитого Индустриального Общества / Маркузе Г. [пер. с англ. А.Юдина; предисл. и примеч. А.Юдина]. – М.: REFL-book, 1994. – 341 с.

Боришевський М.Й. Особистість у вимірах самосвідомості: монографія / М.Й.Боришевський. – К.; Суми: Еллада, 2012. – 608 с.

Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації: монографія / Бех В.П. та ін.; за наук. ред. д-ра філос. наук, проф.. В.П.Беха. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2012. – 785 с.

Іванова Н.В. Феноменологія мислення: гнозис, креатив, особистість: монографія / Н.В.Іванова. – Луцьк: Твердиня, 2015. – 363 с.

Бодрийяр Ж. В Тени Тысячелетия, или Приостановка Года / Ж.Бодрийяр: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/texts/baudrill/shmill.html.

Дзьобань О.П. Засоби масової комунікації в культурі суспільства постмодерну / О.П.Дзьобань // Інформація і право. – К., 2011. – № 3 (3). – С. 93-101.

Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем: монографія / О.Г.Данильян, О.П.Дзьобань, С.Б.Жданенко та ін.; за ред. О.Г.Данильяна. – Х.: Право, 2016. – 488 с.

Медіа та філософія: грані взаємодії: монографія / А.П.Алексеєнко, М.В.Бейлін, Л.М.Газнюк та ін.; за ред. Л.М.Деніско, С.О.Завєтного. – Харків: Право, 2017. – 258 с.

Терещенко Н.А. Социальная философия после «смерти социального» / Н.А.Терещенко. – Казань: Казанский университет, 2011. – 366 с.

Дзьобань О.П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: монографія / О.П.Дзьобань. – Х.: Майдан, 2013. – 360 с.

Дзьобань О.П. Віртуальні комунікації: роль і місце у сучасному світі / О.П.Дзьобань, С.Б.Жданенко // Правова інформатика. – № 2 (46). – 2015. – С. 9-16.

Дзьобань О.П. Віртуальні комунікації: до проблеми філософського осмислення сутності / О.П.Дзьобань, Є.М.Мануйлов // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А.П.Гетьман та ін. – Х.: Право, 2015. – № 3 (26). – С. 7-19.

Жижек С. Год невозможного. Искусство мечтать опасно / С.Жижек; [пер. с англ. Е.Савицкого]. – М.: Издательство «Европа», 2012. – 272 с.

Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального / С.Жижек; [пер. с англ. А.Смирного]. – М.: Фонд «Прагматика культуры», 2002. – 160 с.

Жижек С. Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие / С.Жижек; [пер. с англ. В.Мазина]. – М.: Изд-во «Художественный журнал», 2003. – 178 с.

Оргтега-и-Гассет Х. Восстание масс / Хосе Оргтега-и-Гассет; [пер. с исп.]. – М.: АСТ, 2002. – 509 с.

Емелин В.А. Виртуальная реальность и симулякры / В.А.Емелин: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://emeline.narod.ru/virtual.htm.

Дзьобань О.П. Сучасне суспільство як суспільство з деформованою відповідальністю (за працею З. Баумана «Індивідуалізоване суспільство») / О.П.Дзьобань, Є.М.Мануйлов // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія / Редкол.: А.П.Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – № 4 (31). – С. 14-26.

Copyright (c) 2017 О. П. Дзьобань, О. В. Соснін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941