Філософське розуміння змісту соціальної медицини

В. А. Жадько, П. О. Бідзіля

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі розуміння змісту соціальної медицини під кутом зору філософії як вихідної світоглядної парадигми. Ступінь і глибина її дослідження в сучасній вітчизняній природознавчій та суспільно-гуманітарній сфері знання недостатня. Домінує державно-бюрократичний управлінський підхід. Метою дослідження є доведення того, що соціальна медицина це насамперед обгрунтування змісту світу цінностей виключно філософським рівнем мислення, оскільки людина є її єдиним об’єктом. Звідси випливає філософська методологія дослідження, заснована на аналізі авторитетних першоджерел, інтелектуальній інтуїції та синтезі отриманих результатів. Як висновок та пропозиція: лікувати слід не стільки тіло людини, скільки світ її душевних і духовних цінностей, для чогодержавна політика повинна взяти курсна гуманізацію всіх сфер суспільного буття, зробивши особливий наголос на системі освіти, починаючи з дошкільної

Ключові слова


філософія; соціальне; суспільство; медицина; життя; здоров’я; гідність; безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Bulcock, Jennifer A. Introduction to a Collection of Issues within Bioethics, Philosophy of Medicine, and Philosophy of Psychiatry / A. Bulcock, Jennifer. – J. Med Philos, 38(2): 2013. Pp.83-90.

Bunge M. Medical Philosophy: Conceptual Issues in Medicine / M. Bunge. – World Scientific Publishing Compane; 1 ed., 2013. 288 s.

Campaner R. Philosophy of Medicine: Causality, Evidence and Explanation / R. Campaner. – Bologna: ArchetipoLibri, 2012. 171 p.

Dorey C.M. Rethinking the approach to health information management through narration: pertinence of Ricoer’s ‘little ethics’ / C.M.Dorey. – Medical Health Care and Philos, 2016. Pp.531-543.

Dvoretsky I. H. Latin-Russian dictionary / I. H. Dvoretsky.- // Ed. 2nd Rev. – M., "Russian language", 1976. 1096 s.

Have ten Henk, Gordijn B. Empathy and violence / Henk ten Have, B. Gordijn. - Medical Health Care and Philos, 2016. Pp.499-500.

Review of the Ukraine Constitution. – K.: Publisher of the Supreme Council legislation institute of Ukraine. – 1996.

D. Locke Thoughts about breeding / D. Locke. – In the book: Works: In 3 volumes / Tr. from English and Latin. – M.: Thought, 1988. Pp. 407-608.

Marx, K. Due to Hegel's philosophy law critique. Introduction / Marx K. – In the book : K. Marx, F. Engels. Works. Ed. Second. – M., Gospolitizdat, 1955. Vol. 1. Pp.414-429.

Rommetveit K., Scully J.L., Porz R. The role of moral imagination in patiens decision-making process / K.Rommetveit, J.L. Scully, R. Porz. – The Journal of Medicine and Philosophy, 38(2):2013. Pp. 160-172.

Sorokin P. A. Person. Civilization. Society / P. A. Sorokin. // Common. ed., comp. And Foreword. A. Y. Sogomonov: Tr. from English. – M.: Politizdat, 1992. – 543 s.

Stankovic B., Stankovic M. Educating about biomedical research ethics / B. Stankovic, M. Stankovic. – Medicine, Health Care and Philosophy, Volume 17, Issue 4,– 2014. Pp.541-548.

Teira D. Philosophy of Medicine: Causality, Evidence and Explanation / D. Teira. – International Studies in the Philosophy of Science 27 (4):2014. Pp. 456-458.

Ustinov O. Philosophy of XXI centuryMedicine: Ukrainian realities. – Ukrainian medicaltimejournal. – N. 1 (93) – I/II. 2013. Pp. 8-9.

Helsinki Declaration of the world medical Association "Ethical principles of the medical research involving human as investigating subject". – Clinical Informatics and Telemedicine, 2014. V. 10. Vol.11. Pp. 119-122.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bulcock, Jennifer A. Introduction to a Collection of Issues within Bioethics, Philosophy of Medicine, and Philosophy of Psychiatry / A. Bulcock, Jennifer. – J. Med Philos, 38(2): 2013.- C. 83-90.

Bunge M. Medical Philosophy: Conceptual Issues in Medicine / M. Bunge. – World Scientific Publishing Compane; 1 ed., 2013. 288 s.

Campaner R. Philosophy of Medicine: Causality, Evidence and Explanation / R. Campaner. – Bologna: ArchetipoLibri, 2012. - 171 p.

Dorey C.M. Rethinking the approach to health information management through narration: pertinence of Ricoer’s ‘little ethics’ / C.M.Dorey. – Medical Health Care and Philos, 2016. –Pp.531-543.

Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь / И.Х. Дворецкий. - // Изд. 2-е перераб. – М., «Русский язык», 1976. – 1096 с.

Have ten Henk, Gordijn B. Empathy and violence / Henk ten Have, B. Gordijn. - Medical Health Care and Philos, 2016. Pp.499-500.

Коментар до Конституції України. – К.: Вид-во Ін-ту закон-ства Верховної Ради України. – 1996.

Локк Д. Мысли о воспитании / Д. Локк. – В кн.: Сочинения: В 3 т. / Пер. с англ и лат. – М.: Мысль, 1988. – С.407-608.

Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение / Маркс К. – В кн.: К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. Второе. – М., Госполитиздат, 1955. – Т.1. – С.414-429.

RommetveitK., Scully J.L., Porz R. The role of moral imagination in patiens decision-making process /K.Rommetveit, J.L. Scully, R. Porz.– The Journal of Medicine and Philosophy, 38(2): 2013. Pp.160-172.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / П.А. Сорокин. // Общ. ред., сост. И предисл. А.Ю. Согомонов: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1992. – 543 с.

Stankovic B., Stankovic M. Educating about biomedical research ethics / B.Stankovic, M. Stankovic. – Medicine, Health Care and Philosophy, Volume 17, Issue 4, 2014. Pp.541-548.

Teira D. Philosophy of Medicine: Causality, Evidence and Explanation / D. Teira. – International Studies in the  Philosophy of Science 27 (4): 2014. Pp.456-458.

Устінов О. Філософія медицини ХХІ сторіччя: українські реалії. – Український медичний часопис. - № 1 (93) – I/II.  201. – С.8-9.

Хельсинская декларация Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы медицинских исследований с участием человека как субъекта исследования». – Клиническая информатика и Телемедицина, 2014. – Т.10. – Вып.11. – С.119-122.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 В. А. Жадько, П. О. Бідзіля

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941