Соціально-філософські погляди на проблему суїциду

Л. В. Кримець

Анотація


Досліджувана проблема є особливо актуальною, адже сучасне українське суспільство занурене у надважку соціально-політичну, економічну та соціокультурну ситуацію. Серед громадян України, особливо в останні роки, в результаті анексії Кримського півострова та проведення Антитерористичної операції на Сході України, різко зросла кількість людей, які страждають від стресу, посттравматичних стресових розладів, емоційного і психологічного дискомфорту, що обумовлено перевантаженням психіки внаслідок екстремальних умов життєдіяльності індивідів, численними протиріччями між новими і традиційними соціальними нормами в суспільстві, стереотипами поведінки і мислення. Відмінності в уявленнях про базові цінності, нестійкий характер соціальних відносин, часто призводять до незадоволеності життям. Самогубство – одна з вічних проблем людства, оскільки існує як явище стільки ж, скільки існує людина. Погляди науковців щодо першоджерел суїцидальної поведінки представлені у статті двома філософськими позиціями, що обумовлюють і доповнюють одна одну. Згідно першої позиції, основне підґрунтя явища суїциду закладено у недосконалій природі соціальних відносин та суспільних організацій і міститься у соціокультурній площині. Згідно іншої позиції – природу та особливості прояву феномена суїциду, в першу чергу обумовлюють властивості психіки та біологічної природи індивіда

Ключові слова


суїцид; феномен суїциду; суїцидальна поведінка; самогубство; соціально-філософський аналіз; соціокультурна ситуація

Повний текст:

PDF

Посилання


Aristotle. Nicomachean Ethics. / Aristotle. - K: Aquilon Plus, 2002. Pp. 111.

Berdyaev N. About suicide. N. Berdyaev. - M.:. Moscow State University, 1992. Pp. 119-131.

Durkheim, E. Suicide: Sociological School / E. Durkheim, Transl. With fr. under. edited by V.A. Bazarov. - Moscow: Thought, 1994. 399 s.

Camus A. The Rebellious Man. Philosophy. Policy. Art / A. Camus. - Moscow: Politizdat, 1990. 415 s.

Krymets L.V. Social interaction in the context of post-industrial society at the present phase of development: monograph / L.V. Krymets. - Saarbrucken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing, 2012. 163 s.

Krymets L. Philosophy of power and management of scientific and educational space: monograph / L.V. Krymets. - K .: Golden Gate, 2016. 410 s.

Plato. Dialogues; Works of the Platonic school / Plato / Trans. With the ancient Greek. S. Ya. Sheiman-Topstein. - Moscow: The World of Books, 2008. 496 s.

Plato // Collected works in 4 volumes .- M.: Thought, 1993. - T. II. Pp.97.

Sartre J. Genesis and nothingness. Experience of phenomenological ontology / J.P. Sartre / Transl. With fr. V.I. Kolyadko. - Moscow: AST. 928 s.

Schopenhauer A. The world as a will and representation / A. Schopenhauer // Collect. Op. In 5 tons. - M. : Moscow club, 1992. - T. 1. 395 s.

Yagoupov V. Military Psychology: Textbook / V. Yagoupov. - Kiev: Tandem, 2004. 656 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аристотель. Нікомахова етика. / Аристотель. – К. : Аквілон-Плюс, 2002. – С. 111.

Бердяев Н. О самоубийстве. / Н. Бердяев. – М. : Изд. МГУ, 1992. – С. 119-131.

Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический етюд / Э. Дюркгейм // Пер. с фр. под. ред.. В. А. Базарова. – М.: Мысль, 1994. – 399 с.

Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / А. Камю. – М.: Политиздат, 1990. – 415 с.

Крымец Л. В. Социальное взаимодействие в контексте постиндустриального общества на современном этапе развития: монографія / Л. В. Крымец. – Saarbrucken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing, 2012. – 163 c.

Кримець Л. В. Філософія влади та управління науково-освітнім простором: монографія / Л. В. Кримець. – К.: Золоті ворота, 2016. – 410 с.

Платон. Диалоги; Сочинения платоновской школы / Платон / Пер. с древнегреч. С. Я. Шейман-Топштейн. – М.: Мир книги, 2008. – 496 с.

8 Платон // Собрание сочинений в 4 томах.– М. : Мысль, 1993. – Т. II. – С.97.

Сартр Ж. П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии / Ж. П. Сартр / Пер. с фр. В. И. Колядко. – М.: АСТ. – 928 с.

Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр // Собр. соч. в 5-ти т. – М . : Московский клуб, 1992. – Т. 1. – 395 с.

Ягупов В. В. Військова психологія: підручник / В. В. Ягупов. – Київ: Тандем, 2004. – 656 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Л. В. Кримець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941