DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102140

Формування культури особистості в умовах інформаційно – освітнього простору: культурологічний аспект

С. І. Кириєнко

Анотація


В статті розкривається специфіка культурологічного підходу до становлення культури особистості в сучасному інформаційно – освітньому просторі, аналізується місце і роль навчального закладу  як засобу моральної регуляції інтегрованого суспільства, виокремлюється становлення національної свідомості як визначального фактора у формування культурних цінностей. В ракурсі предмета наукового аналізу розглядається ціннісно – смисловий аспект як визначальний чинник у становленні культури особистості. Застосовано методи емпіричного й теоретичного рівнів дослідження, які надають можливість більш детально проникнути в сутність культурологічної науки, а також соціоаксіоматичний метод логічної побудови наукового матеріалу. Наукова значущість роботи полягає в розширенні дослідницького простору культурологічної  науки, визначенні загальних аспектів дослідження культурно – історичного процесу, окресленні інтегративних вимог до формування культури освіти, застосуванні традиційних  та інноваційних методів навчально – виховної роботи

Ключові слова


культура особистості; система цінностей; освітня культура; соціальна активність; інформаційна культура; духовна культура; національна свідомість; благодійність; культурно - дозвіллєва діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Voropaeva V. G. Оntological foundations of culture as the highest value of human life / V. Voropaeva // Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy ": [GS Sciensces ets.]. – Zaporozhye: publishing ZDIA, 2013 - Issue 65. - Pp. 251-353.

Guy - Nyzhnyak P. P., Chupriy L. V. National interests, national values and national goals as structure - forming factors of national security policy / L. Chupriy // Gilea: Research Journal. Collected Works / Gl. Ed. V. M. Vashkevych. - K: Printed "Gilea", 2014. – Issue 84. - Pp. 465-471.

Shaposhnikova I. М. Formation of value orientations of modern Ukrainian youth / I. Shaposhnikova // Social dimension of society [GS Sciensces ets.]. Institute of Sociology of NAS of Ukraine, 2013. - Issue. 5 (16). - Pp.716-725.

Shulga M. O. Іdea of social responsibility population / M. Shulha // Ukrainian Society 1992-2014. Monitoring of social change: [GS Sciensces ets.]. / ed. e. e. n. W. Vorona. – Kyiv: Institute of Sociology of NAS of Ukraine, 2014. - Issue. 1/15. - T.1. - Pp. 186-195.

Bezrukova O.P. Social responsibility in the modern Ukrainian society [electronic resource] - Access: viptuni.education.zp.ua.

Voronkova V.G. Formation of personal information culture as a condition for successful adaptation to life in the Information Society / V. Voronkova // Gilea: Research Journal. Zbirnyk.naukovyh works / gl. ed. V. M. Vashkevych. - K: Printed "Gilea", 2014. - Issue .86 (7). - Pp. 198-203.

Golovkova L.S. Mark Hannouf. «WORALS» - the future innovations in education / M. Hannouf // Sotsyalnie and Technological aspects atmosphere sovremennoho society: the Scientific collections of Labor. Materials II mezhdunarodnoy scientific conference / gl.ed. J. D. Malahovoy. - Moscow - Kiev - Zaporozhe - Yellow Vody, 2014. - Pp. 71-74.

The official site of the National University of "Kyiv-Mohyla Academy» http://www.ukma.edu.ua/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воропаєва В. Г. Онтологічні засади культури як найвищої загальнолюдської цінності буття / В. Воропаєва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць. – Запоріжжя, В-во ЗДІА, 2013. –  Вип. 65. – С. 251–353.

Гай – Нижняк П. П., Чупрій Л. В. Національні інтереси, національні цінності  та національні цілі  як структуро – формуючі чинники політики національної безпеки /  Л.Чупрій // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Вид-во «Гілея», 2014. – Вип. 84 – С.  465-471.

Шапошникова І. М. Формування ціннісних орієнтацій сучасної української молоді / І. Шапошникова // Соціальні виміри суспільства: [зб.наук. праць.]: К. : Інститут соціології НАН України, 2013. – Вип. 5 (16). – С.716-725.

Шульга М. О. Уявлення населення про соціальну відповідальність / М.Шульга // Українське суспільство 1992-2014. Моніторинг соціальних змін: зб. наук. праць / за ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. – Київ:Інститут соціології НАН України, 2014. – Вип 1/15. – Т.1. – С. 186-195.

Безрукова О.П. Соціальна відповідальність в сучасному українському суспільстві [Електронний ресурс] – Режим доступу: viptuni.education.zp.ua.

Воронкова В. Г. Формування інформаційної культури особистості  як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві / В. Воронкова // Гілея : науковий вісник. Збірник.наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Вид-во «Гілея», 2014. – Вип. №86 (7). – С.198-203.

Головкова Л. С. Марк Ханноуф.«WORALS» - инновации в образовании будущего / М. Ханноуф // Социальные и технологические аспекты атмосферы современного общества: Сборник научных трудов. Материалы II международной научно-практической конференции / под ред. Ж. Д. Малаховой. – Москва – Киев – Запорожье – Желтые Воды, 2014. – С. 71-74.

Офіційний сайт Національного університету «Києво-Могилянська академія» http://www.ukma.edu.ua/.

Copyright (c) 2017 С. І. Кириєнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941