DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102141

Smart – технології як фактор розвитку сучасного дизайну

І. С. Рижова

Анотація


Досліджувана проблема є особливо актуальною. У статті розглядається поняття “Smart-технології” в сучасному дизайні, досліджено вплив інформаційно-комунікаційних технологій на сучасне суспільство. Стрімкий розвиток, зокрема smart-технологій дає змогу вивести освітній процес на новий якісний рівень, що забезпечить більш якісну підготовку фахівців у сфері дизайну, які потрібні для становлення й розвитку країни у формі Smart, а також для процвітання нашої країни. В статті досліджуються дизайнерські артефакти які диференціюються в культурах індустріального, постіндустріального, інформаційного суспільства. Розглядається концепція екодизайну та smart – технології в сучасному дизайні міста

Ключові слова


Smart – технології; інформаційно-комунікаційні технології; Smart-суспільство; дизайн; артефакт дизайнерський; екологічний дизайн; біонічний підхід; розумне місто

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova V.G. Romanenko T.P., Andrûkajtene, Regìnv. The concept of the development of project-oriented business in the conditions of the digital transformation to a smart-society / V.G. Voronkova, T. P. Romanenko, Andrûkajte Regina // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, 2016.-No. 67. - Pp. 122-134.

Didenko L. V. Zasnovki: Smart country / L. Didenko, V. Kondrashova-Didenko // Gìleâ: scientific Bulletin: scientific papers/goal. Ed. V. M. Vaškevič. – K.: «Gìleâ», 2016. 107 (4). - 484 s.

Smerìčevs′kij E. Problem of virtual reality in social development: tehniko-social and economic aspect // East. -2001. -№ 6. -Pp. 54-62.

City ecology phychology./ed. F. W. Stol'berga. -К.: Lyra, 2000. -with 464.

Bìonìka in the design of space-object environment: educational guide/s.p. Mygal, and a. Dida, t.e. Kazanceva. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2014. – 228 p.

Psychology and culture, ed. D. Matsumoto. -Spb. Peter, 2003. -718 with.

Kiselyova T.G. Culture and globalization: vectors crossing//proceedings of International Academy of Sciences of higher school. -2003 No. 2. (24).-41-49.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронкова В.Г. Романенко Т. П. , Андрюкайтене, Регіна. Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до smart-суспільства/ В. Г. Воронкова, Т. П. Романенко, Андрюкайте Регіна // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 2016.- № 67. - С.122-134..

Діденко Л.В. Засновки: СМАРТ-країна / Л.В. Діденко, В.І. Кондрашова-Діденко // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : «Гілея, 2016. – Вип. 107 (4). – 484 с.

Смерічевський Е. Проблема віртуальної реальності в суспільному розвитку: технико-економічний і соціальний аспект //Схід-2001.-№ 6.- С.54-62.

Экология города: учеб./Под ред. Ф.В. Стольберга. – К.:Лира, 2000. – 464 с.

Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища: навч.посібник /С.П. Мигаль, І.А. Дида, Т.Є. Казанцева. – Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 228 с.

Психология и культура /Под ред. Д. Мацумото. – СПб. Питер, 2003. – 718 с.

Киселева Т.Г. Культура и глобализация: векторы пересечения //Известия Международной академии наук высшей школы.-2003.-№ 2. (24).-С. 41-49.

Copyright (c) 2017 Ірина Станіславівна Рижова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941