DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102143

Особливості та технології прийняття і впровадження політичних рішень в умовах сьогодення

Т. І. Сергієнко

Анотація


В даній статті за темою "Особливості та технології прийняття і впровадження політичних рішень в умовах сьогодення,"  досліджено сутність і природу політичних рішень. Проаналізовано умови прийняття політичних рішень. Розглянуто види політичних рішень, основні фази циклу політичних рішень та технології їх прийняття. Виокремлено основні якості політичного рішення. Визначено залежність якості і ефективності політичних рішень від суспільно-політичних чинників. Мета статті полягає у тому щоб розглянути особливості та технології прийняття і впровадження політичних рішень в умовах сьогодення. Предметом наукового дослідження є процес вироблення сучасних політичних рішень. Щодо методології наукового дослідження, то в процесі дослідження застосовані загальнонаукові та спеціальні методи. Зокрема, використання структурно-функціонального методу та методу логічного узагальнення дозволило уточнити природу політичних рішень, з’ясувати їх складові та роль в процесі формування. Науково доведено, що політичне рішення є свідомим вибором одного з кількох можливих варіантів політичних дій. Дійдено висновку, що політичне рішення є конкретним проявом соціальної дії і політичної поведінки

Ключові слова


рішення; технології; політична діяльність; дії; спосіб; напрям; політика; ситуація; центр рішення; проблема; влада; керівні центри; суб'єкт; об'єкт

Повний текст:

PDF

Посилання


Project management: domestic and foreign experience [monograph] / Ed. S.Chernova, V.Voronkovoyi, A.Dvyhun, O.Sosnina etc . - Zaporozhye: RIO DIG, 2015. – 356 с.

Kozub A.A., Sergienko T.I. The adoption of design decisions. Textbook for students of specialty 8.18010013 "Project Management" and 7.18010013 "Project Management" DIG fulltime and distance learning department of organizational management and project management / Ed .: T.Serhiyenko, A.Kozub. – Zaporozhye: RIO DIG, 2015, 2015. – 131 р.

Public management and administration in the information society: domestic and foreign experience: Monograph / za. red. S.Chernova, V.Voronkovoyi. V.Banaha, O.Sosnina etc.; Zaporiz.derzh.inzh.aademiya. - Zaporozhye: RIO DIG,. 2017. - 602р.

Problems of spation development of sosio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015. – 380 р.

Sergienko T.I. Principles of effective development technology adoption design solutions // Place and role of students in accelerating socio-economic development. Monograph / ed. T.Berdnikov, N. Yevtushenko. -the latest: News 2014 -277р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронкова В.Г. Управління проектами: вітчизняний і зарубіжний  досвід: [монографія] Під ред. С.Чернова, В.Воронкової, А.Двигун, О.Сосніна та ін.. - Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015. - 356с.

Козуб О.О., Сергієнко Т.І.  Прийняття проектних рішень. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010013  "Управління проектами" та 7.18010013  "Управління проектами" ЗДІА денної та заочної форм навчання кафедри менеджменту організацій та управління проектами / Укл.: Т.І.Сергієнко, О.О. Козуб. - Запоріжжя, 2015. - 131с.

Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія /За заг.ред. С.Чернова, В.Воронкової. В.Банаха. О.Сосніна та ін.; Запоріз.держ.інж.аадемія. - Запоріжжя: ЗДІА. 2017. - 602с.

Problems of spation development of sosio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015. - 380р.

Сергієнко Т.І. Принципи побудови ефективної технології розробки прийняття проектних рішень // Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку. Монографія / за ред. Т.М. Берднікової, Н.О. Євтушенко. -Запоріжжя: ЗНУ, 2014. -277с.

Copyright (c) 2017 Т. І. Сергієнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941