Новий публічний менеджмент як концепція публічого управління

І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська

Анотація


Досліджувана проблема є особливо актуальною, оскільки останнім часом у сферу державного управління все більше проникають ідеї менеджеріалізму, що сприяє інституційному оновленню і стає викликом державного управління в нових умовах. Мета статті – концептуалізація нового публічного менеджменту як підходу до організації діяльності владних інститутів. За допомогою методів філософського та загальнонаукового рівнів у їхній взаємодоповнюваності визначено сутнісні ознаки, цілі та завдання досліджуваного феномена, охарактеризовано соціокультурні, політичні та економічні передумови виникнення та проблеми імплементації. Визначено понятійну базу для подальших досліджень сутності та спрямованості процесу модернізації бюрократичної моделі державного управління, побудованої на принципах ієрархічної організації, централізації та стабільності. Менеджерський підхід, орієнтований на критерії ефективності та раціональності, змістив акцент на управління процесами в публічній сфері, а не її адміністрування в традиційному тлумаченні

Ключові слова


державне управління; публічне адміністрування; новий публічний менеджмент; менеджмент; менеджеріалізм; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Volkov A.M. Public administration and public administration: correlation of concepts // Administrative law and process. – 2012. - № 12. – P. 23-35 (URL: http://w.pc-forums.ru/l678.html)

Glossary United Nations development Programme (URL: http://www.unpan.org/Directories/ UNPublicAdministrationGlossary)

Encyclopedia of public administration: 8 vol. — Кyiv, 2011. (URL:http://derzhava.in.ua:8081/ndi/encyclopedia/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx)

Parsons V. Public policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis. – Кyiv: “Kyiv-Mohyla Academy”, 2006. – 549 p.

On the access to public information: Law of Ukraine. (URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

World Public Sector Report на сайте Public Administration and Development Management Department of Economic and Social Affairs. (URL: https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/World%20Public%20Sector%20Report2015.pdf)

English Oxford Living Dictionaries. (URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/managerialism)

Guidebook on promoting good governance in public-private partnerships. (URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf)

Jones L., Thompson F. Public Management Institutional Renewal for Twenty-First Century. – Stanford: JAI Press Inc., 1999. (URL: www.gbv.de/dms/sub-hamburg/323872794.pdf)

Keeling D. Management in Government / D. Keeling. – London: Allen, 1972. (URL: http://www.bookyboop.com/management/management-in-government-royal-institute-of-public-administration.pdf)

Managing Across Levels of Government. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development. (URL: http://www.oecd.org/governance/budgeting/1902308.pdf)

New Public Management: Theory, Ideology, and Practice. (URL: http://www.academia.edu/4183261/New_Public_Management_Theory_Ideology_and_Practice)

Osborne D., Gaebler Т. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. - Reading, MA: Addison-Wesley. (URL: http://cms.mildredwarner.org/summaries/osborne1992)

UNDP. Good Governance and Sustainable Human Development // Governance for Sustainable Human Development. A UNDP Policy Document, 2002. (URL: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNPAN/UNPAN011842.pdf)

White O, Marshall G. The Blacksburg Manifesto and the Postmodern Debate: Public Administration in a Time Without a Name// The American Review of Public Administration, June 1, 1990. (URL: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/027507409002000201?journalCode=arpb)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волков А. М. Публичная администрация и публичное администрирование: соотношение понятий / А. М. Волков // Административное право и процесс. – 2012. - № 12. – С. 23-35 : [Електроний ресурс] – Режим доступу : http://w.pc-forums.ru/l678.html

Глосарій Програми розвитку ООН : [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.unpan.org/Directories/ UNPublicAdministrationGlossary

Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук.ред. кол.: Ю.В.Ковбасюк (голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. — К.: НАДУ, 2011 : [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://derzhava.in.ua:8081/ndi/encyclopedia/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx

Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики / В. Парсонс; пер. з англ. – К. : Вид. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 549 с.

Про доступ до публічної інформації: Закон України : [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

2015 World Public Sector Report на сайте Public Administration and Development Management Department of Economic and Social Affairs : [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/World%20Public%20Sector%20Report2015.pdf

English Oxford Living Dictionaries : [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://en.oxforddictionaries.com/definition/managerialism

Guidebook on promoting good governance in public-private partnerships : [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf

Jones L., Thompson F. Public Management Institutional Renewal for Twenty-First Century. Stanford, Con.: JAI Press Inc., 1999 : [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.gbv.de/dms/sub-hamburg/323872794.pdf

Keeling D. Management in Government  / D. Keeling. – London: Allen, 1972: Allen & Unwin : [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bookyboop.com/management/management-in-government-royal-institute-of-public-administration.pdf

Managing Across Levels of Government. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development, 1997 : [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oecd.org/governance/budgeting/1902308.pdf

New Public Management: Theory, Ideology, and Practice : [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.academia.edu/4183261/New_Public_Management_Theory_Ideology_and_Practice

Osborne D., Gaebler Т. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. Reading, MA: Addison-Wesley : [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cms.mildredwarner.org/summaries/osborne1992

UNDP. Good Governance and Sustainable Human Development : [Електронний ресурс] // Governance for Sustainable Human Development. A UNDP Policy Document. 2002. – Режим доступу: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNPAN/UNPAN011842.pdf

White O, Marshall G. The Blacksburg Manifesto and the Postmodern Debate: Public Administration in a Time Without a Name// The American Review of Public Administration, June 1, 1990 : [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/027507409002000201?journalCode=arpbПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941