DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124879

Метафізика української ідеї: в софіологічному контексті реформування освітнього простору

В. І. Аксьонова

Анотація


В статті представлено метафізичне зрозуміння національної ідеї, яке відображує події, концепції, мрії дуже важливі для того, щоб залишатись на позиції «об’єктивного спостерігача» творчості духовних корифеїв. Адже хода української політичної нації є живий, творчий процес, завдяки громадського осмислення метафізики історії; софіологічний контекст реформування освітнього простору можна зрозуміти адекватно лише тоді, якщо ти сам особисто задіяний в цьому. Головна мета статті – з’ясувати: в якій мірі метафізична рефлексія національної ідеї може загальмувати спроби вульгарного перекручення пошуку істини або призвести до її ренесансу в Україні. Методологія передбачає, що позитивна відповідь, щоб бути повною та завершеною, можлива тільки тоді, коли детально продумані онтологічно-гносеологічні, трансцендентні та всі інші питання, пов’язані як з софіологією, так і з експлікацією відповідного феномену реформування освітнього простору. В основі дослідження представлено такі завдання: відзначити, яке значення для цивілізованого націотворення має творчість окремих видатних особистостей – корифеїв духовної культури, доля, життя, спадщина яких виступає, так би мовити, дороговказом на шляху історичної ходи етно-націогенезу та освітоцентризму, як універсальному змісту. В дослідженні постійно звертається увага до осмислення та інтерпретації їх особливої спадщини, задля розуміння логіки свободи і духу націотворення, сенсу та спрямованості культурно-історичного процесу взагалі, оскільки без цього не можна реконструювати процес вибудовування ідеальної української державності – зокрема у дусі цивілізаційних принципів європейської свободи. Тому у висновку зазначено, в якому саме значені нами використовуються слова «свобода», «шляхетність», «плебейство»; і така експозиція проблеми має стати підґрунтям для подальшого дослідження шляхів досягнення «історичного компромісу» (українофілів і русофілів, західників і слов’янофілів, лівіх і правих, козакофілів і центристів тощо) всіх тих, хто намагається еволюційно подолати всі провінційні вади минулого

Ключові слова


постнекласичні символи; метафізика історії; національний дух; національне виховання; українська ідея; націєтворення; освітогенез

Повний текст:

PDF

Посилання


Aksonova, V. I. (2017) Outstanding Ukrainian teacher and Don Quixote of Zaporozhie. K., Gnosis, 123-130 [in Ukrainian].

Berdyaev, H. A. (1991). Self-knowledge (Experience of Philosophical Autobiography). M.: Book, 447 s. [in Russian].

Voronkova V.G. Humanization of education, science, politics, power, society //Institut higher education APs of Ukraine, National ped. UN-t. M. P. Drahomanov, K.: Publishing House of the NEC name M. P. Dragomanov National Pedagogical University, 2008. №1-2 (7). 204-220 [in Ukrainian].

Dzoban, A. P. And and Sosnin, A. V. (2015). Information security: new dimensions of threat-related information and communication activities. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue 61. 24-34 [in Ukrainian].

Kivliuk O. P. (2016). Educational culture of the information society in the context of globalìzacìjnoï reality. Humanitarian bulletin Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 67. 225-232 [in Ukrainian].

Melnik, V. V. (2015). Aksìologìčnij "twist" of the modern philosophy of the culture as being the genesis of culture. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue 63. 208-217. [in Ukrainian].

Oleksenko, R. (2013). Filosofiâ, mirovozzrenie s morals sovremennogo predprinimatelâ how sostavnaâ èkonomiko-socialnogo development society. Sociosfera: nauč-method. and teor. magazine. № 1. 31-37 [in Russian].

Oleksenko, R. (2013). Education in the system of preparation of individual for independent life and creativity [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ird.npu.edu.ua/files/oleksenko.pdf [in Ukrainian].

Oleksenko, R. (2013). Philosophy, worldview and the morality of the modern entrepreneur how to sklavdova socìaolno-ekonoìmčnogo development. Higher education in Ukraine. № 4. 80−83 [in Ukrainian].

Rezanova, N. O. (2013). Socio-philosophical concept of innovation as a factor of social transformation. Humanitarian bulletin Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 55. 235-247 [in Ukrainian].

Heidegger, M. (1993). Time and Being: Articles and Speeches.M.: Republic. 447 s. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аксьонова В.І. Видатний український педагог і «Дон Кіхот Запорізький» - Антон Макаренко. Проблеми емпіричних досліджень у психології. Київ. 2017. С. 123-130.

Бердяев H.A. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М.: Книга, 1991. 447 с.

Воронкова В.Г. Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства // Ін-т вищої освіти АПН України, Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. №1-2(7). С. 204-220.

Дзьобань, О. П., Соснін, О. В. Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015. Вип. 61. С. 24-34.

Кивлюк О.П. Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2016. Вип. 67. С. 225-232.

Мельник В.В. «Аксіологічний поворот» сучасної філософії від культури як буття до буття культури. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015. Вип.63. С. 208-217.

Олексенко Р. И. Философия, мировоззрение и мораль современного предпринимателя как составная экономико-социального развития общества. Социосфера: науч.-метод. и теор. журнал. 2013. № 1. С. 31-37.

Олексенко Р. Економічна освіта в системі підготовки особистості до самостійного життя та творчості [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ird.npu.edu.ua/files/oleksenko.pdf

Олексенко Р. Економічна освіта і виховання як засоби розвитку світоглядних засад сучасного підприємництва. Вища освіта України. 2013. № 4. С. 80−83.

Резанова Н.О. Соціально-філософський концепт інновації як фактор соціальних перетворень. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип. 55. С. 235-247.

Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. 447 с.

Copyright (c) 2018 В. І. Аксьонова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941