DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124883

Концепт спорту у ракурсі теоретико-методологічних засад спортивного менеджменту - антропології, онтології та арт-терапії

В. Є. Білогур

Анотація


Актуальність дослідження в тому, що проаналізовано концепт спорту у ракурсі базових схем антропології, онтології та арт-терапії та умови його становлення. Концепт спорту у ракурсі у ракурсі базових схем антропології, онтології та арт-терапіїі є результатом становлення спортивної людини, загартування тіла людини та досягнення його спортивних результатів. Постановка завдання – спортивний менеджмент є основою формування суспільства, у якому витребуваним є спорт як економічний, соціальний і культурнй феномен глобалізованого суспільства. Даний тип суспільства потребує розвитку концепту сорту та його вплетення в культурну практику спортивного менеджменту. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми спираємося на авторів, що досліджували спорт як феномен, що виступає чинником становлення і розвитку особистості. Проблема самовизначення особистості як філософська проблема розглядається в філософських доробках С.К'єркегора, К.Ясперса, М.Хайдеггера, Ж.-П Сартра, А.Камю, Е.Фромма. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація концепту спорту як об’єкта і суб’єкта спортивного менеджменту. В основі дослідження – концептуалізація базових схем антропології, онтології та арт-терапії в системі міждисциплінарного простору як фактор формування загартованої і цілісної спортивної особистості. Постановка завдання – використання підходів, зокрема антрополоігчного, онтологічного і арт-терапевтичного, що дозволили розглянути спорт як важливий економічний, соціальний і культурний феномен, направлений на становлення спортивної людини як цілісної істоти. Виклад основного матеріалу. Проаналізовано місце і роль концепту спорту як нового наукового напрямку та дисципліни спортвиного менеджменту. В основі спортивного менеджменту – розвиток спортивної людини, викорстання антропологічних, онтологічних та арт-терапевтичних засад для форумвання цілісної концецпії спортивної людини. Досліджено, що творчість, гра і спорт - це універсальні функції людини, які приводять до реалізації різноманітних форм самобутності ствердження і розвитку людського організму, зумовлюють формування спортивної людини. З’ясовано, що спортивний менеджмент формує модель розширення впливу спорту на всі сфери життєдіяльності суспільства. Виявлено сутність спорту як головної детермінанти впливу на розвиток спортивної особистості. Висновки - розкрито концепт спорту у ракурсі базових схем антропології, онтології та арт-терапі, в основі яких ствердження спортивної домінанти та її культивування в спортивному менеджменті

Ключові слова


концепт спорту; антропологія; онтологія; арт-терапія; спортивний менеджмент; спортивна людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrienko, O. (2013). Personality in a democratic society: between ideological dichotomy and integrity. Gilea. Issue 70 (3). 303-309 [in Ukrainian].

Bilogur, V. (2011). Students' worldviews: trends of transformation in a transformational society: monograph. Dnipropetrovs’k : Pogory, 2011. 311 s. [in Ukrainian].

Vitak, G. J. (2014). Features of formation of art therapy in Ukraine. Humanitarian Bulletin of the Zaporozhian State Engineering Academy. Issue 56. 43-51 [in Ukrainian].

Voronkova, V. (2012). Formation of a new world outlook, a new person, a new society of the future: monograph. Whom and how to educate in the rising generations. O. A. Bazaluk (Ed.). K.: Publishing House Skiff. T. 2. 134-152 [in Russian].

Vitality of the harmonization of the cultural and educational space of the individual: methodology, expertise and psychological-pedagogical receptions: monograph (2012). Troitskaya (Ed.), I. Anosov, V. Molodychenko. Melitopol : MMD. 378 s. [in Ukrainian].

Melnik V.V. (2012). The formation of the concept of information management: essence, objectives, main directions of development // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhшa State Engineering Academy / M-of education and science of Ukraine, Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 49. P. 122-134 [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I.(2017). Features of formation of the philosophical values of creative entrepreneurs in the face of global challenges and trends of the development of the modern world. Melitopol: FOP Odnorog T. 228 s . ISBN 978-617-7566-09-9 [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I. (2013). Philosophy of market relations. Formation and development in Ukraine in the period of globalization and the information revolution: social-philosophical analysis. Kiev: Ukraine's Knowledge. 367 s. [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I. (2007). Methodological approaches to formation of competitiveness // Investment: practice and experience. № 19. 27-30 [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I. (2015). The effect communication on the value guidance of personality // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: singles Sciences / The Ministry of education and science of Ukraine, Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhia : [GS Sciences etc.]. Zaporizhzhi: publishing of ZDIA. Issue 62. 65-73 [in Ukrainian].

Philosophy of man as a way of humanism and dignity in your life: an approach of philosophical anthropology and metaanthropology: a collection of scientific papers. Materials of the international scientifically-practical Conference. 30-31 March 2015 r. / For the floor. Ed. N. Hamìtova. Kiev: the NEC name M.P.Drahomanov, 2015. 65-67 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрієнко О. В. Особистість у демократичному соціумі: між світоглядною дихотомією та цілісністю. Гілея. Київ. 2013. Вип.70 (3). С. 303-309.

Білогур В. Є. Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві: монографія. Дніпропетровськ: Пороги, 2011. 311с.

Витак Г.Й. Особливості становлення арт-терапії в Україні / Г.Й.Витак // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. Вип. 56. С.43-51.

Воронкова В. Г. Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего: монография. Кого и как воспитывать в подрастающих поколениях / под ред. О. А. Базалука. Киев: Скиф. 2012. Т.2. С.134-152.

Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: монографія. За заг. ред. Т. С.Троїцької, І. Аносова, В. Молодиченка. Мелітополь: ММД, 2012. 378 с.

Мельник В.В. Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрями розвитку Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. Запоріжжя, 2012. Вип.49. С. 122-134.

Олексенко Р.І. Особливості формування світоглядних цінностей креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2017. 228 с. ISBN 978-617-7566-09-9.

Олексенко Р. І. Філософія ринкових відносин. Становлення та розвиток в Україні в період глобалізації та інформаційної революції : соц - філос. Аналіз. Київ: Знання України. 2013. 367 с.

Олексенко Р.І. Методичні підходи до формування конкурентоспроможності підприємства // Інвестиції: практика та досвід. 2007. №19. С. 27-30.

Олексенко Р. І. Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. Запоріжжя. 2015. Вип. 62. С. 65-73.

Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології та метаантропології: збірник наукових праць. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 30-31 березня 2015 р. / За заг. ред. Хамітова Н.В.- Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015.С.65-67.

Copyright (c) 2018 В. Є. Білогур

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941