DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124884

Глобальні мегатренди екологічних змін в умовах сучасних викликів цивілізації

І. І. Дуднікова

Анотація


Актуальність теми дослідження в тому, що представлено концепцію глобальних мегатрентів, що є маркерами екологічних змін. В статті проаналізовано актуальність проблем людських вимірів глобальних екологічних змін, що відбуваються в сучасному суспільстві. Постановка завдання – аналіз різноманітних параметрів людських вимірів глобальних екологічних змін та порушень, що відбуваються в природних фізичних системах та їх потенційні наслідки; оцінка глобальних екологічних умов та змін. Аналіз останніх досліджень і публікацій – в статті представлено аналіз аналітичних та статистичних досліджень, в яких відображені демографічні, економічні, культурні і технологічні фактори, що змінили і продовжують змінювати компоненти фізичних, хімічних і біологічних систем Землі і взаємодії між ними. Виділення недосліджених частин загальної проблеми - рівень сприйняття і оцінка глобальних екологічних умов та змін урядовими чиновниками, керівниками промислових підприємств та суспільними групами, які впливають на їх реакцію і поведінку по відношенню до екологічних змін. Методологія – методи системного, компаративного та загальноцивілізаційного підходів, що дозволили проанаілувати проблему глобальних трендів. Постановка завдання - суть екологічної картини світу як загальнонаукової парадигми, в центрі якої проблема взаємодії людини і природи та функції, які вона виконує. Виклад основного матеріалу. Розкрито сутність і напрями дослідження філософії виживання як своєрідної пропедевтики філософії майбутнього та напрями вирішення екологічних проблем сучасності. Висновки - сучасна екологічна картина світу представляє собою різновид загальнонаукової картини світу, в центрі якої проблема взаємодії людини і природи в умовах сучасних викликів цивілізцаії. Вивчення людських вимірів глобальних екологічних змін потребує просторово-часового розширення концептуальних, теоретичних і методологічних рамок соціальних наук

Ключові слова


глобальні мегатренди; глобальні екологічні зміни; біологічна різноманітність; екологічна картина світу; глобальні екологічні умови; філософія виживання

Повний текст:

PDF

Посилання


Vodopânov P.A. (2003). Socialnaâ èkologiâ / Novejšij list of dictionary. Ed. 3. Minsk: Home Books, 2003. 969-970.

Voronkova Valentina (2016). The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society / Philosophy and Cosmology, Vol. 16.Kyiv: ISPC, 2016. 179-191.

Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina (2016). Humanistic Management in the Context of Philosophic Anthropology: Human Dimension. / «Intellectual Archive, Vol. 5, No. 1. Ontario, Kanada, 2016. 37-48.

Castells, M. (2000). The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I-II. Oxford: Blackwell Publishers, 1996-1998. Vols.1, 2 Russian translation ed. by O. Shkaratan. Moscow: GU-VshE. 608 s. [in Russian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Modelling of information processes in the context of the information society. Gìleâ. Issue 80. 222-226 [in Ukrainian].

Melnik V.V. (2012). The formation of the concept of information management: essence, objectives, main directions of development // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhшa State Engineering Academy / M-of education and science of Ukraine, Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 49. P. 122-134 [in Ukrainian].

Nikitenko, Vitalina (2016). Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy / M-of education and science of Ukraine, Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 64. 255-259 [in English].

Oleksenko, R.I.(2017). Features of formation of the philosophical values of creative entrepreneurs in the face of global challenges and trends of the development of the modern world. Melitopol: FOP Odnorog T. 228 s . ISBN 978-617-7566-09-9 [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I. (2013). Philosophy of market relations. Formation and development in Ukraine in the period of globalization and the information revolution: social-philosophical analysis. Kiev: Ukraine's Knowledge. 367 s. [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I. (2007). Methodological approaches to formation of competitiveness // Investment: practice and experience. № 19. 27-30 [in Ukrainian].

Ryzhova, I.S. (2017). Smart-technology as a factor of development of modern design // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhіa State Engineering Academy. Issue 69.174-183 [in Ukrainian].

Ryzhova І.S., Prusak V.F., Migal S.P., Rєzanova N.O. (2017). Design seredovisha: List-dovіdnik/ed. d. fіlosof n., Prof. І.S. Ryzhovoї.Lviv: Space-M. 360 s. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Водопьянов П.А. Социальная экология / Новейший философский словарь. Изд. 3-е. Минск: Книжный дом, 2003. С. 969–970.

Voronkova Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. / «Philosophy and Cosmology», Vol. 16. Kyiv: ISPC, 2016. P. 179-191.

Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina. Humanistic Management in the Context of Philosophic Anthropology: Human Dimension. / «Intellectual Archive», Vol. 5, No. 1. Ontario, Kanada, 2016. P. 37-48.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура [пер. с англ. О. И. Шкаратана]. М. : ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.

Кивлюк О. П. Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2014. Вип. 80. С. 222-226.

Мельник В.В. Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрями розвитку Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. Запоріжжя, 2012. Вип.49. С. 122-134.

Nikitenko Vitalina. Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. Запоріжжя, Вид-во ЗДІА, 2016. Вип. 64. С.255-259.

Олексенко Р.І. Особливості формування світоглядних цінностей креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2017. 228 с. ISBN 978-617-7566-09-9.

Олексенко Р. І. Філософія ринкових відносин. Становлення та розвиток в Україні в період глобалізації та інформаційної революції : соц - філос. Аналіз. Київ: Знання України. 2013. 367 с.

Олексенко Р.І. Методичні підходи до формування конкурентоспроможності підприємства // Інвестиції: практика та досвід. 2007. №19. С. 27-30.

Рижова І.С.Smart–технології як фактор розвитку сучасного дизайну // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії.2017. Випсук 69. С.174-183.

Рижова І.С., Прусак В.Ф., Мигаль С.П., Рєзанова Н.О.Дизайн середовиша: Словник-довідник / За ред. д.філософ.н., проф. І.С.Рижової. Львів: Простір-М. 2017. 360 с.

Copyright (c) 2018 І. І. Дуднікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941