DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124888

Методологія аналізу інформаційно-комунікативного процесу як теоретичної засади розвитку інформаційного суспільства

В. О. Нікітенко

Анотація


Актуальність дослідження в тому, що представлено концептуалізацію методологічних засад інформаційно-комунікативного процесу. Постановка завдання – стаття відображає найсучасніші методи, що дозволили проаналізувати сутність і значення інформаційно-комунікативного процесу для подальшого розвитку інформаційного суспільства. Методологія розглядається як модель ідеального знання та програма (алгоритми) діяльності пізнання інформаційно-комунікативного процесу. Головна мета статті – з’ясувати: в якій мірі методологія аналізу інформаційно-комунікаційного процесу дозволяє поглибити аналіз інформаційного суспільства. Аналіз останніх досліджень і публікацій – в статті представлено цілий ряд формулювань інформаційно-комунікативного процесу (В.Воронкової, О.Кивлюк, О.Сосніна, О.Пунченка), що дають можливість глибоко вникнути в його зміст та представити цілісне уявлення про інформаційно-комунікативний процес та порівняти зміст різних висловлювань. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація методології в контексті новаторського підходу та формування власної авторської позиції щодо проникнення в суть інформаційно-комунікативного процесу. Методологія передбачає використання системного, структурно-функціонального, компаративного, герменевтичного, аксіологічного та інших методів і підходів, що дозволили глибоко проаналізувати інформаційно-комунікативний процес як соціальний феномен і динамічне явище. Постановка завдання – в статті представлена експлікація понять «інформаційно-комунікативний процес». Звертається увага на те, що інформаційно-комунікативний процес впливає на поглиблення комунікації, інформації, інформатизації та на ефективність їх упровадження в організаціях відкритого типу. Виклад основного матеріалу. У дослідженні постійно звертається увага щодо осмислення понять інформаційно-комунікаційного процесу у наукових дослідженнях та представлено їх порівняльний аналіз. Це дало змогу в концептуальному вигляді представити концепцію інформаційно-комунікативного процесу, що підвищує її теоретичну та практичну значущість. В основі концепції розвитку інформаційно-комунікаційного процесу – життєспроможність організацій, розвиток яких базується на інформації, комунікації та інформатизації. Висновки - розкрито методологію аналізу інформаційно-комунікативного процесу та проблеми, що заважать його розвитку та деформують цей процес

Ключові слова


методологія; інформаційно-комунікаційний процес; інформаційне суспільство; організація; комунікація; інформація; інформатизація; інформаційно-комунікативні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova V.G. (2008). Humanization of education, science, politics, power, society //Institut higher education APs of Ukraine, National ped. UN-t. M. P. Drahomanov, K.: Publishing House of the NEC name M. P. Dragomanov National Pedagogical University. №1-2 (7). P. 204-220 [in Ukrainian].

Voronkva V.G. (2015). The Internet as a global trend of development of the information society // Gìleâ. Historical science. Philosophical science. Political science: science. Bulletin: GB Sciences etc. /M-of education and science of Ukraine, National. EDR. UN-t m. p. Drahomanov. Kiev. Issue. 93. P. 174-179 [in Ukrainian].

Voronkova V.G. (2002). Control as a single social organism // A new paradigm: the Almanac of scientific papers. A new paradigm: the Almanac of scientific papers: NEC name M. P. Drahomanov. Issue 10. 8-19 [in Russian].

Власенко Ф.П. (2014). Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда// Гуманітарний вісник Запорізької державної // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhшa State Engineering Academy / M-of education and science of Ukraine, Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 56. P. 208-217 [in Ukrainian].

Castells, M. (2000). The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I-II. Oxford: Blackwell Publishers, 1996-1998. Vols.1, 2 Russian translation ed. by O. Shkaratan. Moscow: GU-VshE. 608 s. [in Russian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Modelling of information processes in the context of the information society. Gìleâ. Issue 80. 222-226 [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. O. (2017). Informatization as a factor of optimizing the ideology of the information society and ensuring its sustainable development. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». Issue 1 (9). 46–50 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu., Nikitenko, V. O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 66. 266-278 [in Ukrainian].

Melnik, V.V. (2015). Aksìologìčnij rotation of the modern philosophy of the culture as being the genesis of culture // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhшa State Engineering Academy / M-of education and science of Ukraine, Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 63. 208-217 [in Ukrainian].

Nikitenko, Vitalina (2016). Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy / M-of education and science of Ukraine, Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 64. 255-259 [in English].

Nikitenko, V.O. (2013). Modern geokultura as a geokulturnij phenomenon // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy / M-of education and science of Ukraine, Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 53. 261-270 [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I.(2017). Features of formation of the philosophical values of creative entrepreneurs in the face of global challenges and trends of the development of the modern world. Melitopol: FOP Odnorog T. 228 s . ISBN 978-617-7566-09-9 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронкова В.Г. Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства // Ін-т вищої освіти АПН України, Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. №1-2(7). С. 204-220.

Воронкова В.Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник: зб.наук.пр. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. Київ, 2015. Вип. 93. С. 174-179.

Воронкова В.Г. Управление как единыі солциальный орагнизм // Нова парадигма: альманах наукових праць. Нова парадигма: альманах наукових праць .: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2002. Вип.10. С. 8-19

Власенко Ф.П. Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда// Гуманітарний вісник Запорізької державної // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. Запоріжжя, 2014. Вип. 56. С. 208-217.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура [пер. с англ. О. И. Шкаратана]. М. : ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.

Кивлюк О. П. Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2014. Вип. 80. С. 222-226.

Кириченко М. О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку // Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education», 2017. № 1 (9). С. 46-50.

Максименюк М.Ю., Нікітенко В.О. Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. Запоріжжя, Вид-во ЗДІА, 2016. Вип. 66. С.266-278.

Мельник В.В. Аксіологічний поворот» сучасної філософії від культури як буття до буття культури // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. Запоріжжя, 2015. Вип.63. С. 208-217.

10. Nikitenko Vitalina.  Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. Запоріжжя, Вид-во ЗДІА, 2016. Вип. 64. С.255-259.

Олексенко Р.І. Особливості формування світоглядних цінностей креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2017. 228 с. ISBN 978-617-7566-09-9.

Copyright (c) 2018 В. О. Нікітенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941