DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124889

Формування інноваційних засад концепції інформаційно-культурного менеджменту в системі міждисциплінарного простору

О. В. Старовойт

Анотація


Актуальність дослідження в тому, що проаналізовано інформаційно-культурний менеджмент та умови його становлення. Інформаційно-культурний менеджмент є результатом становлення інноваційного суспільства та креативно-знаннєвої економіки, в основі якої інновації.

Постановка завдання – інформаційно-культурний менеджмент є основою формування інноваційного суспільства та інноваційної людини. Даний тип суспільства потребує розвитку інформаційно-культурного менеджменту в культурну практику знаннєво-інтелектуальної економіки. Аналіз останніх досліджень і публікацій – ми спираємося на авторів, що досліджували культуру як феномен, яка виступає чинником становлення і розвитку інноваційно-культурного менеджменту. Це твори Т.Андрущенко, В.Вашкевича, В.Воронкової, О.Кивлюк, С.Крилової, А.Кравченко, М.Кириченка, С.Куцепал, В.Мельник, В.Нікітенко, Р.Олексенка, Т.Розової, 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми  концептуалізація інноваційної особистості як об’єкта і суб’єкта інформаційно-культурного менеджменту. В основі дослідження – концептуалізація інноваційних засад концепції інформаційно-культурного менеджменту в системі міждисциплінарного простору як фактор формування креативної економіки. 

Постановка завдання – використання методів і підходів, зокрема соціоаксіоліогічного і синергетичного, що дозволили розглянути умови формування концепції інформаційно-культурного менеджменту в умовах викликів інформаційної революції. 

Виклад основного матеріалу. Проаналізовано місце і роль інформаційно-культурного менеджменту як нового наукового напрямку та дисципліни та визначено його місце в системі наук. В основі інформаційно-культурного менеджменту – життєспроможність інновацій як чинника упровадження культури менеджменту та культури управління. Досліджено, що інновації стимулюють виробництво матеріальних і духовних благ, зумовлюють формування культурної політики організацій. З’ясовано, що інформаційно-культурний менеджмент формує модель розширення впливу культури на всі сфери управління. Виявлено сутність культури та інновацій як головних детермінант інформаційно-культурного менеджменту та їх вплив на розвиток людського капіталу. 

Висновки - розкрито еволюцію менеджменту від його класичної форми до сучасної, в основі якої утвердження культурної домінанти та її культивування в управлінській політиці

Ключові слова


інновація; культура; інформаційно-культурний менеджмент; соціокультурна діяльність; інноваційні технології; людина інноваційна; людський капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova, V.H., Romanenko, T.P., Andryukaytene, Regіna (2017). The genesis from the information society to «smart-society" in the context of the historical evolution of modern world: theoretical and conceptual context. Gilea: Research Journal. Vol. 116. 128-133 [in Ukrainian].

Donnikova, I.A. (2011). Culturogenic essence of social self-organization: monograph. Odessa: The Printing House. 280 s. [in Russian].

Kivliuk, O. P. (2014). Modeling of information processes in the context of the information society. Gìleâ: scientific bulletin. Issue.80. С.222-226 [in Ukrainian].

Kivliuk, O. P. (2016). Educational culture of the information society in the context of globalìzacìjnoï reality. Humanitarian bulletin Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 67. 225-232 [in Ukrainian].

Ukraine 2030: The doctrine of balanced development. Lviv: Kalwaria, 2017. 168 s. [in Ukrainian].

Knyazeva, E. N. (2010). Foundations of synergetics. Synergetic worldview. 3- rd edition, augmented. M.: Book House: LIBROKOM. 256 s. [in Russian].

Kolin, K.K., Ursul A.D.(2015). Information and Culture: An Introduction to Information Culturology. Moscow: 2015. 286 s. [in Russian].

Kušerec, B. I. (2002). Knowledge as a strategic resource for social transformation. K., 2002. 248 s. [in Ukrainian].

Lazarevich, A.A. (2015). The formation of the information society: communicational-epistemological and cultural-civilizational foundations. Ed. I. Y. Levyash. Minsk: Belaruskaya Navuka, 2015. 537 s. [in Russian].

Markov, V.I. (2014). Global crisis of mankind and the crisis of culture: methodological notes. VESTNIK KemGUKI. № 29. 18-28 [in Russian].

Melnik, V. V. (2015). Aksìologìčnij "twist" of the modern philosophy of the culture as being the genesis of culture. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue 63. 208-217 [in Ukrainian].

Mikeshina L.A (2010). Dialogue of cognitive practices: from the history of epistemology and philosophy of science; ed. I. I. Remezov. M.: ROSSPEN. 574 s. [in Russian].

Molodychenko, V. V. (2010). Sotsiokulturna dynamika tsinnostei u dyskursi modernizatsii osvity: avtoref. dys.d-ra filos. nauk. Kyiv. 32 s. [in Ukrainian].

Oleksenko, R. (2013). Filosofiâ, mirovozzrenie s morals sovremennogo predprinimatelâ how sostavnaâ èkonomiko-socialnogo development society. Sociosfera: nauč-method. and teor. magazine. № 1. 31-37 [in Russian].

Oleksenko, R. (2015). And effect communication on the value orientations of the individual. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue 62. 65-73 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. (2013). Philosophy, worldview and the morality of the modern entrepreneur how to sklavdova socìaolno-ekonoìmčnogo development. Higher education in Ukraine. № 4. 80−83 [in Ukrainian].

Rezanova, N. A. (2013). Socio-philosophical concept of innovation as a factor of social transformation. Humanitarian bulletin Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue 55. 235-247 [in Ukrainian].

Savchenko, S. V. (2015). Koncepcії suspіlstva knowledge derzhavi from resource strategіchnogo Jak gumanіtarno-naukovomu diskursі. Gìleâ. Kiev. Issue 91. 236-241 [in Ukrainian].

Starovoit, O. V. (2015). Philosophical foundations of forming innovative culture: monograph. К.: NPU Dragomanov Publishing. 383 s. [in Ukrainian].

Trubina, M. A. (2013). Theoretical and methodological basis of analysis of region’s innovative areas in the context of globalization and European integration. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue 54. 91-105 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воронкова В.Г., Романенко Т.П., Андрюкайтене, Регіна.      Генеза від інформаційного суспільства до «smart-суспільства» в контексті історичної еволюції сучасного світу : теоретико-концептуальний контекст. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К. : Вид-во «Гілея», 2017. Вип. 116. С. 128-133.

Донникова И. А. Культурогенная сущность социальной самоорганизации: Монография. Одесса : Печатный дом, 2011. 280 с.

Кивлюк О.П. Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства. Гілея: науковий вісник. 2014. Вип. 80. С.222-226.

Кивлюк О.П Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2016. Вип. 67. С. 225-232.

Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Львів: Кальварія, 2017. 168 с.

Князева Е. Н. Основания синергетики. Синергетическое мировидение. 3-е издание, дополненное. М. : Книжный дом : «ЛИБРОКОМ», 2010. 256 с.

Колин К. К., Урсул А. Д. Информация и культура: введение в информационную культурологию. М.: 2015. 286 с.

Кушерець B. I. Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій.К., 2002. 248 с.

Лазаревич А. А. Становление информационного общества: коммуникационно-эпистемологические и культурно-цивилизационные основания; науч. ред. И. Я. Левяш. Минск : Беларуская навука, 2015. 537 с.

Марков В. И. Глобальный кризис человечества и кризис культуры: методологические заметки. ВЕСТНИК КемГУКИ. 2014. № 29. С.18 - 28.

Мельник В.В. «Аксіологічний поворот» сучасної філософії від культури як буття до буття культури. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015. Вип.63. С. 208-217.        

Микешина Л. А. Диалог когнитивных практик: из истории эпистемологии и философии науки; науч. ред. И. И. Ремезова. М. : РОССПЭН, 2010. 574 с.

Молодиченко В. В. Соціокультурна динаміка цінностей у дискурсі модернізації освіти: автореф. дис.д-ра філос. наук. Київ, 2010. 32 с.

Олексенко Р. И. Философия, мировоззрение и мораль современного предпринимателя как составная экономико-социального развития общества. Социосфера: науч.-метод. и теор. журнал. 2013. № 1. С. 31-37.

Олексенко Р. І. Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя : Вид - во ЗДІА, 2015. Вип. 62. С. 65-73.

Олексенко Р. Економічна освіта і виховання як засоби розвитку світоглядних засад сучасного підприємництва. Вища освіта України. 2013. № 4. С. 80−83.

Резанова Н.О. Соціально-філософський концепт інновації як фактор соціальних перетворень. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип. 55. С. 235-247.

Савченко, С. В. Концепції «суспільства знань» як стратегічного ресурсу держави у гуманітарно-науковому дискурсі. Гілея. Київ. 2015. Вип. 91. С. 236-241.

Старовойт О. В. Філософські засади формування інноваційної культури : монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015.383 с.

Трубіна М. А. Теоретико-методологічні засади аналізу інноваційної сфери регіону в умовах глобалізації та євроінтеграції. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип.54. С. 91-105.

Copyright (c) 2018 О. В. Старовойт

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941