DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124891

Информационная война в глобальном мире - подмена критериев рациональности: философский анализ

В. А. Товарниченко

Анотація


Загальновідомо, що політика є концентрованою економікою. Згідно парадигмі Макіавеллі, наука про владу звернена не до тих, хто думає про народне благо, а до тих, хто бачить у владі засіб отримання вигод і привілеїв, що часто підтверджується на практиці. У кого в руках концентруються економічні ресурси, той і керує політичними процесами. Інакше кажучи, гроші правлять світом. Коли інші методи виявляються неефективними, як крайні методи використовується війна. Але так звані «гарячі» війни вимагають величезних людських і матеріальних витрат, що призводять до підняття патріотичного духу у того народу, проти якого ведуться військові дії і викликають масовий спротив. Інша справа «холодна» або інформаційна війна, коли знищуваний народ з радістю вітає завойовника, і сам себе знищує. Як зброя у цій війні використовуються різні форми пропаганди і дезінформації; напівправда, що гірше відвертої брехні; псевдонаука, яка маскується під науку, софістика як умисне застосування помилкових доводів, навмисне помилкове міркування, формально здається правильним. Адже використання неадекватної інформації (теорії) призводить до неадекватної практиці.Концепція інформаційних воєн базується на тому, що, по-перше майбутнє нам невідомо, і, по-друге, немає ніякої об'єктивної політичної істини. З допомогою маніпулювання інформацією будь-яка точка зору вигідна меншості може бути нав'язана більшості. Демократичні вибори з'являються тоді, коли є ілюзія того, що шанси гравців рівні, умови гри – суворі і ясні, а судді неупереджені. Однак дуже часто зустрічаються питання, які люди взагалі не згодні вирішувати більшістю голосів.

Таким чином в результаті маніпулювання інформацією в сучасному суспільстві знижується роль раціональних критеріїв. Новітньою політичною історією рухають не стільки раціональні детермінанти, скільки корпоративні і особисті пристрасті


Ключові слова


інформаційні війни; маніпулювання інформацією; інформація; вплив інформації на суспільство; пропаганда; дезінформація; ідеологія; критерії раціональності

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1.Voronkova V. G. , Andriukaitiene Regina, Maximenok M. Y. (2017). Formation of the concept of noosphere-information-innovative development administrative nominationthe in the modern era. Humanitarian Bulletin Zaporizhzhia state engineering Academy collection of scientific works.Issue 69. 44-51 [in Ukrainian].

Kal'noy I. (2000). Ontological foundations for civil society. Civil society. The origins and modernity. SPb.: Publishing house "Legal center Press". 256 s. [in Russian].

Kalinin E., Chirkova E. (1998). Post-classical Concept of economic rationality. The questions of economy. N 5..74 [in Russian].

4.Voronkova V. G. (2016). Conceptualize information and communication management in the context of nonlinear synergetic methodology. Humanitarian Bulletin Zaporizhzhia state engineering Academy. Issue 66. 13-26 [in Ukrainian].

Lazarev F. V., Tarasov V. I.(2000). The Mind in the new century: a global reorientation. Simferopol: Sonat. 88 s. [in Russian].

Bazaluk O. A.(2016). The Philosophy of war and peace. Humanitarian Bulletin Zaporizhzhia state engineering Academy collection of scientific works. Issue 66. 239-251 [in Russian].

Oleksenko, R. (2013). Filosofiâ, mirovozzrenie s morals sovremennogo predprinimatelâ how sostavnaâ èkonomiko-socialnogo development society. Sociosfera: nauč-method. and teor. magazine. № 1. 31-37 [in Russian].

Oleksenko, R. (2013). Education in the system of preparation of individual for independent life and creativity [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ird.npu.edu.ua/files/oleksenko.pdf [in Ukrainian].

Oleksenko, R. (2013). Philosophy, worldview and the morality of the modern entrepreneur how to sklavdova socìaolno-ekonoìmčnogo development / Higher education in Ukraine. № 4. 80 − 83 [in Ukrainian].

Rezanova N. A. (2013). Socio-philosophical concept of innovation as a factor of social transformation. Humanitarian bulletin. Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 55. 235-247 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронкова В. Г., Андрюкайтене Регіна, Максименюк М.Ю. Формування концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку адміністративного нооменеджменту у сучасну епоху. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип.69. С. 44-51.

Кальной И. И. Онтологические основания гражданского общества // Гражданское общество. Истоки и современность. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. 256 с.

Калинин Э., Чиркова Е. Концепция постклассической экономической рациональности. Вопросы экономики. 1998. N5. С.74

Воронкова В. Г. Концепутуалізація інформаційно-комунікативного менеджменту в контексті нелінійно-синергетичної методології. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 66. С.13-26.

Лазарев Ф.В., Тарасов В.И. Разум в новом столетии: глобальная переориентация. Симферополь: Сонат, 2000. 88 с.

Базалук О. А. Философия войны и мира // Гуманитарный вестник запорожской государственной инженерной академии сборник научных трудов. Вип.66.С.239-251

Олексенко Р. И. Философия, мировоззрение и мораль современного предпринимателя как составная экономико-социального развития общества. Социосфера: науч.-метод. и теор. журнал. 2013. № 1. С. 31-37.

Олексенко Р. Економічна освіта в системі підготовки особистості до самостійного життя та творчості [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ird.npu.edu.ua/files/oleksenko.pdf

Олексенко Р. Економічна освіта і виховання як засоби розвитку світоглядних засад сучасного підприємництва. Вища освіта України. 2013. № 4. С. 80−83.

Резанова Н.О. Соціально-філософський концепт інновації як фактор соціальних перетворень. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип. 55. С. 235-247.

Copyright (c) 2018 В. А. Товарниченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941