DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124894

Культура як герменевтика буття

В. В. Мельник

Анотація


В статті проаналізовано сутність культури та кризові духовні явища, що проявляються в культурі в умовах глобалізації, зокрема, що духовна криза - це криза суспільних ідеалів і цінностей, які складають духовне ядро культури. Визначено, що культура як вираження антропологічних, онтологічних і аксіологічних засад є системою форм, які забезпечують становлення людського в людині, що забезпечуються антропологічними, онтологічними, аксіологічними чинниками. Предмет дослідження - культура як головний чинник удосконалення особистості. Методи – соціаксіологічний, антропологічний, системний, що дозволили розкрити культуру як зріз соціального простору удосконалення особистості. З’ясовано сутність культури як умови реалізації багатовимірності людини в умовах поглиблення глобальних викликів сучасності, що представляють собою основу для виявлення міжцивілізаційного спілкування і діалогу. Результат дослідження - розкрито умови переосмислення культурно-історичних, філософських і морально-аксіологічних принципів облаштування та представлено аналіз антропологічних засад культури як основи багатовимірності людини в умовах культурної глобалізації. Зроблено висновок, що антропологічні засади культури як основи зрізу соціального простору в умовах глобального соціального простору забезпечують становлення умов самореалізації людини в умовах культурної глобалізації. Антропологічні засади культури як основи соціального зрізу самореалізації особистсоті в умовах глобального соціального простору є найбільш фундаментальним способом людського буття, базисом реальності для людини. Онтологічні та аксіологічні засади є природно-історичним процесом, направленим на відображення родової сутності людини, вибору її можливостей, так як людина представляє сукупність загальнолюдських цінностей, які відмінити будь-яким законом неможливо

Ключові слова


людина; самореалізація особистості; антропологічні засади; онтологічні засади; аксіологічні засади; культура; багатовимірність людини; глобальний простір; цінності; герменевтика буття

Повний текст:

PDF

Посилання


Vlasenko, F. P. (2014). Virtual reality as a space of socialization of the individual. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhye. Issue 56. 208-217 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G., Sosnin, A. V. (2015). Formation of information society in Ukraine: challenge or need time? Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 60. 13–24 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G, Nikitenko, V.O. (2013). Modern geokul′tura as a sociocultural phenomenon of cultural globalization. Gìleâ. Кyiv. Issue 72. 487–492 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2016). Education kul′utra information society in the context of the reality of globalìzacìjnoï. Нumanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 67. 225–232 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Modelling of information processes in the context of the information society. Gìleâ. Кyiv. 2014. Issue 80. 222–226 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education. Humanities Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 57. 192–200 [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. O. (2017). Informatization as a factor of optimizing the ideology of the information society and ensuring its sustainable development. Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education. Issue 1 (9). 46–50 [in Ukrainian].

Maksimeniuk, M. Yu., Nikitenko, V. O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. 2016. Issue 66. 266–278 [in Ukrainian].

Melnik, V. V. (2014). Formation of the concept of information management: essence, objectives, main directions of development. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 56. 208–217 [in Ukrainian].

Melnik, V. V. (2015). Culture of being human as a sociocultural phenomenon. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 60. 253– 268 [in Ukrainian].

Philosophy of man as a way of humanism and dignity in your life: an approach of philosophical anthropology and philosophy, he: a collection of scientific papers. Materials of the international scientifically-practical Conference. 30-31 March 2015 : the NEC name M. P. Drahomanov, 2015.150 s. [in Ukrainian].

Voronkova V.G. (2008). Humanization of education, science, politics, power, society //Institut higher education APs of Ukraine, National ped. UN-t. M. P. Drahomanov, K.: Publishing House of the NEC name M. P. Dragomanov National Pedagogical University.№1-2 (7). 204-220 [in Ukrainian].

Ryzhova I.S.. Design activities: the essence, structure, mechanism, focus // Humanitarian Bulletin of Zaporozhie State. 2005. Issue 22. 156-169.

Ryzhova I.S. Socio-philosophical paradigm of modern design // Humanitarian Bulletin of Zaporozhie State. 2008 Issue 33. 111-129.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Власенко Ф. П. Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.]. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2014. Вип. 56. С. 208-217.

Воронкова В. Г., Соснін О. В. Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи потреба часу? Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.]. Запоріжжя: ЗДІА, 2015. Вип. 60. С.13 – 24.

Воронкова В. Г., Нікітенко В. О. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації. Гілея: науковий вісник: [зб. наук. пр.]. К. : Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2013. Вип. 72. С. 487 – 492.

Кивлюк О. П. Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр.]. Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2016. Вип. 67. С.225 – 232.

Кивлюк О. П. Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства. Гілея : науковий вісник : [зб. наук. пр.]. К. : Вид – во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. Вип. 80. С. 222 –226.

Кивлюк О. П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. 2014. Вип. 57. С. 192–200.

Кириченко М. О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку. Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education». 2017. № 1 (9). C. 46–50.

Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і взаємодії. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб.наук.пр.]. Запоріжжя : Вид – во ЗДІА, 2016. Вип. 66. С. 266 –278.

Мельник В. В. Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрями розвитку. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр.]. Запоріжжя : Вид – во ЗДІА, 2014. Вип. 56. С. 208–217.

Мельник В.В. Культура буття людини як соціокультурний феномен. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2015. Вип. 60.С.253–268.

Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології та метаантропології: збірник наукових праць. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 30-31 березня 2015 р. Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. 150 с.

Воронкова В.Г.Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства // Ін-т вищої освіти АПН України, Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. №1-2(7). С. 204-220.

Рижова І.С. Дизайнерська діяльність: сутність, структура, механізм, спрямованість // Гуманітарний вісник Запорізької державної. 2005.№22. 156-169.

Рижова І.С. Соціально-філософська парадигма сучасного дизайну // Гуманітарний вісник Запорізької державної. 2008. №33. 111-129.

Copyright (c) 2018 В. В. Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941