DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124895

Формування концепції креативної особистості як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації

Р. І. Олексенко

Анотація


Актуальність дослідження в тому, що представлено умови формування креативної особистості, що є результатом формування креативно-знаннєвої економіки, в якій витребуваною є даний тип особистості. Постановка завдання – феномен креативної особистості як феномен і основа для формування аналогічної концепції. Саме інформаційне суспільство та соціальне підприємництво виступають головними факторами і чинниками становлення і розвитку креативно-знаннєвої економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій – ми спираємося на авторів, що досліджували «знаннєво-інтелекутальне» суспільство, в основі якого знаннєво-інтелекутальна особистість. Це твори В.Андрущенка, Т.Андрущенко, В.Вашкевича, В.Воронкової, О.Кивлюк, В.Мельник, В.Нікітенко, Р.Олексенка, О.Сосніна, С.Шарова. Виділення недосліджених частин загальної проблеми концептуалізація концепції креативної особистості в умовах викликів глобального світу. В основі дослідження – теоретичні аспекти формування концепції креативної особистості як фактор формування креативно-знаннєвої економіки.

Постановка завдання – використання соціоаксіологічного та неоаксіологічного підходів і методів, що дозволили глибоко проникнути в умови формування креативної особистості в умовах викликів глобалізації та інформаційного суспільства. Виклад основного матеріалу. Саме в основі аксіології – ціннісні орієнтації особистості, необхідні для формування інформаційно-знаннєвої економіки чи неоекономіки. Досліджено, що творчість стимулює виробництво інноваційних матеріальних і духовних благ, зумовлює прискорення комерціалізації та кінцевого споживання матеріальних і духовних благ. З’ясовано, що Homo economicus є основою формування творчого підприємництва та його трансформації в соціальний капітал нації. Виявлено сутність культури як головної домінанти та ключового фактора формування креативно-ціннісних конкурентоспроможних фахівців.

Висновки - розкрито еволюцію від «homo economicus» до «homo creativus» в умовах глобалізації та глобальних рейтингах креативної економіки; створено концепцію креативної особистості як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації; представлено цілісне уявлення креативної особистості як фактора формування знаннєво-інформаційної економіки

Ключові слова


інформаційно-знаннєве суспільство; креативна особистість; творчість; креативно-ціннісні орієнтації; неаксіологічний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova, V. G. (2012). Formation of reflective models-synergic samoupravlencheskogo society: the civilizational context. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 49. 17-28 [in Russian].

Voronkova V.G. Humanization of education, science, politics, power, society //Institut higher education APs of Ukraine, National ped. UN-t. M. P. Drahomanov, K.: Publishing House of the NEC name M. P. Dragomanov National Pedagogical University, 2008. №1-2 (7). 204-220 [in Ukrainian].

Vlasenko, F. P. (2014). Virtual reality as a space of socialization of the individual. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 56. 208-217 [in Ukrainian].

Dzoban, A. P. And andSosnin, A. V. (2015). Information security: new dimensions of threat-related information and communication activities. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 61. 24-34 [in Ukrainian].

Kivliûk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 57. 192-200 [in

Kirichenko, M. O. (2017). Information axiology as the doctrine of the values of the ideology of the information society. The philosophy and political science in the context of modern culture. Dnipro. Issue 2. 185-192 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M.Yu. and Nikitenko, V.O. (2016). The formation of the paradigm of information-communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 66. P. 266-278 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. (2014). Culture as a basis for intercultural interaction in the context of increasing migration processes. Gіleja. Issue.102. 220-223 [in Ukrainian].

Nіkіtenko, V. O. (2013). Modern geokultura Jak geokulturnij phenomenon. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 53. 261-270 [in Ukrainian].

Nіkіtenko, V. O. (2013). Geokulturnì values in today's world development: a socio-philosophical dimension. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 54. 266-280 [in Ukrainian].

Pozhuєv, V. I. (2010). Making sense of the place and role of information in modern society. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 42. 4-13 [in Ukrainian].

Pozhuєv, V. I. (2013). Іnformacіjne Globalne suspіlstvo Jak socіalnij Ta ekonomіchnij a new phenomenon of the 21 century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 52. 5-14 [in Ukrainian].

Savchenko, S. V. (2015). Koncepcії suspіlstva knowledge derzhavi from resource strategіchnogo Jak gumanіtarno-naukovomu diskursі. Gìleâ. Kiev. Issue 91. 236-241 [in Ukrainian].

Savchenko, S.V.(2014). Iinteraction of culture and education in the conditions of the information society and cultural globalization: a socio-philosophical dimension. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue 59. 117-126 [in Ukrainian].

Sydorenko, S. V. (2012). The formation of the concept of global civil society in modern conditions: theoretical and methodological dimensions. Gìleâ. Kiev. Issue. 65 (10). 268-277 [in Ukrainian].

Sharov S.V. (2017). Independent work as a condition of formation of professional competence of future specialists//modern trends of development of Ukrainian Science: materials of all Ukrainian. Sciences. confit. (21-22 July 2017, Pereyaslav-Khmelnitskiy). Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2017. Nr. 5. 35-38 [in Ukrainian].

Ryzhova I.S.. Design activities: the essence, structure, mechanism, focus // Humanitarian Bulletin of Zaporozhie State. 2005. Issue 22. 156-169.

Ryzhova I.S. Socio-philosophical paradigm of modern design // Humanitarian Bulletin of Zaporozhie State. 2008 Issue 33. 111-129.

RyzhovaI.S. Smart-technology as a factor of development of modern design//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. 2017. Issue 69.174-183

Олексенко Р.І. (2017). Особливості формування світоглядних цінностей креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В.. 228 s. ISBN 978-617-7566-09-9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронкова, В. Г. Формирование нового мировоззерния, нового человека, нового общества будущего. Антропологічні виміри філософських досліджень. Дніпропетровськ. 2013. № 3. С. 79–80.

Воронкова В.Г.Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства // Ін-т вищої освіти АПН України, Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. №1-2(7). С. 204-220.

Власенко, Ф. П. Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2014. Вип. 56. С. 208–217.

Дзьобань, О. П., Соснін, О. В. Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015. Вип. 61. С. 24-34.

Кивлюк, О. П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2014. Вип. 57. С. 192–200.

Кириченко, М. О. Інформаційна аксіологія як вчення про цінності ідеології інформаційного суспільства. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Дніпро. 2017. Вип.2. С. 185–192.

Максименюк, М. Ю., Нікітенко, В. О. Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2016. Вип. 66. С. 266–278.

Мельник, В. В. Культура как основание межкультурного взаимодействия в условиях усиления миграционных процессов. Гілея. Київ. 2014. Вип.102. С. 220-223.

Нікітенко, В. О. Сучасна геокультура як геокультурний феномен. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип. 53. С. 261 - 270.

Нікітенко, В. О. Геокультурні цінності в умовах сучасного світового розвитку : соціально-філософський вимір. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип. 54. С. 266 – 280.

Пожуєв, В. І. Осмислення місця і ролі інформації в сучасному суспільстві. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2010. Вип. 42. С. 4–13.

Пожуєв, В. І. Глобальне інформаційне суспільство як новий соціальний та економічний феномен ХХІ століття. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип.52. С. 5–14.

Савченко, С. В. Концепції «суспільства знань» як стратегічного ресурсу держави у гуманітарно-науковому дискурсі. Гілея. Київ. 2015. Вип. 91. С. 236-241.

Савченко, С. В. Взаємодія культури і освіти в умовах інформаційного суспільства та культурної глобалізації: соціально - філософський вимір. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2014. Вип.59. С. 117-126.

Сидоренко, С. В. Формування концепції глобального громадянського суспільства в сучасних умовах: теоретико-методологічні виміри. Гілея. Київ. 2012. Вип. 65 (10). С. 268-277.

Шаров С. В. Самостійна робота як умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців //Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф. (21-22 липня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький). Переяслав-Хмельницький, 2017. №. 5. С. 35-38.

Рижова І.С. Дизайнерська діяльність: сутність, структура, механізм, спрямованість //

Гуманітарний вісник Запорізької державної. 2005.№22. 156-169.

Рижова І.С. Соціально-філософська парадигма сучасного дизайну // Гуманітарний вісник Запорізької державної. 2008. №33. 111-129.

Рижова І.С. Smart–технології як фактор розвитку сучасного дизайну // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Issue 69. 174-183

Олексенко Р.І. (2017). Особливості формування світоглядних цінностей креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В.. 228 s. ISBN 978-617-7566-09-9.

Copyright (c) 2018 Р. І. Олексенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941