DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124898

Концептуалізація системи освіти, пов’язаної з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційному суспільстві

О. В. Соснін, М. О. Кононець

Анотація


Актуальність дослідження в тому, що метою дослідження (особливостей, шляхів, підходів) єформування концепцій ефективної освіти у вимірі сучасних глобалізаційних викликів та впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в систему освіти. Постановка завдання. Стаття відображає становлення цілісної концепції системи освіти, пов’язаної з впровадженням ІКТ, та подолання негараздів, що стоять на її шляху. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій – в статті враховані самі сучасні підходи щодо впровадження ІКТ в систему вищої освіти, так як проаналізовано місце, роль та значення інформації в сучасному суспільстві, її основні смислові характеристики. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація системи освіти, повязаної з впровадженням ІКТ та форумвання інфорцміайно-комунікцаійної культури. Методи – системного, структурного, структурно-функціонального аналізу, що дозволили проаналізувати проблеми сучасної освіти, виявити умови її розвитку на шляху формування «суспільства знань» і перетворення знань на інтелектуальну власність.

Виклад основного сматеріалу. Методологія передбачає використання системного, структурно-функціонального та комплексного методів і підходів, що дозволили проаналізувати концепцію системи освіти, повязаної з впровалдженням ІКТ. Виявлено проблеми науки і освіти, яка потребує змін на засадах інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної (техномеритократичної) культури. 

Наукова новизна дослідження в тому, що виявлено умови формування «економіки знань» та можливості зайняти гідне місце в глобальній економічній системі завдяки формуванню «креативно-інформаційної» компоненти в освітянській сфері та розкрити сучасні уявлення про освіту та її роль у сучасному суспільстві.

Висновки – сформовано концепцію впровадження ІКТ в систему освіти ВНЗ та виявлено недоліки, що заважають цьому процесу

Ключові слова


інформаційне суспільство; комп’ютеризація; інформація; інформатизація; інформаційно-комунікаційні технології; «суспільство знань»; креативність

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko, V. (2005). Philosophy of education in the 21st century: priorities. Philosophy of education. №. 1. 517 [in Ukrainian].

Bogolìb, T. M. Development of innovative economy and elite education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.disserlib.com/left_menu%20papka/rozvitok.php [in Ukrainian].

Voronkova, Valentina (2016). The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. Philosophy and Cosmology, Vol. 16. 179-191 30 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G., Andrûkajtene, Regina, Maksimenûk, M. Yu. (2017) The formation of the concept of noosferno-information and innovation of the administrative noomenedžmentu in the 21st century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 69. 44-50 [in Ukrainian].

Voronkova V.G. Humanization of education, science, politics, power, society //Institut higher education APs of Ukraine, National ped. UN-t. M. P. Drahomanov, K.: Publishing House of the NEC name M. P. Dragomanov National Pedagogical University, 2008. №1-2 (7). P. 204-220.

Dz′oban′, O. P. and Sosnin, O. V. (2015). Information security: new dimensions of threat-related information and communication activities. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 61. 24-34 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2016). Education kul′utra information society in the context of the reality of globalìzacìjnoï.Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 67. 225–232 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Modelling of information processes in the context of the information society. Gìleâ. Issue 80. 222-226 [in Ukrainian].

Kivlûk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education.Humanities Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhia : RVV ZDIA. Issue 57. 192-200 [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. O. (2017). Informatization as a factor of optimizing the ideology of the information society and ensuring its sustainable development. Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education».Issue 1 (9). 46–50 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu. and Nikitenko, V. O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 66. 266-278 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. Culture as osnovanie intercultural vzaimodejstviâ in usloviâh usileniâ migracionnyh processes. Gìleâ. Issue 102. 220-223 [in Russian].

Nikitenko, V. O. (2013). human values as geocìnnostì global scale: the anthropological dimension/v. Nikitenko. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy.Issue 55. 139-146 [in Ukrainian].

Nikolaenko, S. M. (2015). Legislative base the management of educational institutions of the monograph.-k.: Nubip of Ukraine. 225 s. [in Ukrainian].

Požuêv, V. I. (2013). Іnformacіjne Globalne suspіlstvo Jak socіalnij Ta ekonomіchnij a new phenomenon of the 21 century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 52. 5-14 [in Ukrainian].

Punchenko, O. P. and Lazarevich, A. A. (2015). Іnformatizacіja Jak zasіb reprezentacії іnformacіjnih resursіv suspіlstva. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 63. 21-30 [in Ukrainian].

Sosnin, O.V. and Voronkova, V. G. (2015). Informational and communicational development society as the civìlìzacìjnoï paradigm of the 21st century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 62. 24-31 [in Ukrainian].

Sosnin, O. V., Voronkova, V. G. and Ažaža M. A. (2016). The philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): a training manual. Zaporozhye: Wild field, 2016. 356 s. [in Ukrainian].

Ukraine – 2030: the doctrine of balanced development (2017). Lviv: Kalwaria, 2017. 168 s. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів. Філософія освіти. Київ. 2005, № 1. C. 5-17.

Боголіб Т. М. Розвиток інноваційної економіки і елітна освіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.disserlib.com/left_menu%20papka/rozvitok.php

Voronkova Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. Philosophy and Cosmology. Kyiv. 2016. Vol. 16. С. 179-191.

Воронкова В. Г., Андрюкайтене Регіна, Максименюк М.Ю. Формування концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку адміністративного нооменеджменту у ХХІ ст. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя, 2017. Вип. 69. С. 44-50.

Воронкова В.Г.Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства // Ін-т вищої освіти АПН України, Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. №1-2(7). С. 204-220.

Дзьобань О. П., Соснін О. В. Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційнокомунікаційною діяльністю. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015. Вип.61. С. 24-34.

Кивлюк О.П. Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2016. Вип 67. С. 225-232.

Кивлюк О. П. Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства. Гілея. Київ. 2014. Вип.80. С. 222-226.

Кивлюк О. П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2014. Вип. 57. С. 192–200.

Кириченко М. О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку. ScienceRise: Pedagogical Education. Харків. 2017. № 1 (9). С. 46-50.

Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і взаємодії. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2016. Вип. 66. С. 266-278.

Мельник В. В. Культура как основание межкультурного взаимодействия в условиях усиления миграционных процессов. Гілея. Київ. 2014. Вип.102. С. 220-223.

Нікітенко В. О. Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу : антропологічний вимір. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип.55. С. 139-146.

Ніколаєнко С. М. Законодавча база управління навчальними закладами. К.: НУБіП України, 2015. 225 с.

Пожуєв В. І. Глобальне інформаційне суспільство як новий соціальний та економічний феномен ХХІ століття. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип.52. С. 5–14.

Пунченко О. П., Лазаревич А. Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015. Вип. 63. С. 21-30.

Соснін О. В., Воронкова В. Г. (2015). Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційної парадигми ХХІ століття. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015. Вип. 62.С. 24-31.

Соснін О. В., Воронкова В. Г., Ажажа М. А. (2016). Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник. Запоріжжя: Дике поле. 356 с.

Україна-2030: Доктрина збалансованого розвитку. Львів : Кальварія, 2017. 168 с.

Copyright (c) 2018 О. В. Соснін, М. О. Кононець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941