DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124902

Формування гуманітарного капіталу як умова саморозвитку особистості в умовах інформаційного суспільства: синергетична методологія

Tatiana Chernysh

Анотація


Актуальність теми дослідження гуманітарного капіталу як сукупність цінностей суспільних наук сьогодні відіграє виключну роль, тому що гуманітарний капітал носить ідеальний характер і його метою є процес освоєння світу через посередництво вироблення гуманістичного знання і способів культуротворення, направлених на формування особистості.

Центральною проблемою для сучасних умов є управління освітою з тією метою, що гуманітарний капітал, сформований гуманістично-орієнтованими науками, направлений на розвиток і самоздійснення особистості. Основною задачею вищої школи є виявлення, збереження та ефективне використання гуманітарних знань як сукупності гуманістичних цінностей, які у сукупності складають гуманітарний капітал, необхідний для всебічної і креативної особистості.

У статті обгрунтовується сутність, задачі і основні напрямки гуманітарного капіталу з метою сформувати всебічно розвинену иа креативну особистість, в основі якої культурний розвиток людини як саморозвиток і самоздійснення. Задачі дослідження – концептуалізація гуманітарного капіталу як сукупності гуманітарних цінностей, які упроваджуються у практику освітнього процесу вищої школи.

Методологічню основою формування гуманітарного капіталу в умовах інформаційного суспільства є синергетчинак методологія, направлена на розкриття інтелектуально-креативної соосбистості, яка ввібрала в себе всі цінності гуманітарної підготовки, представлені специфічним синергетичним інструментарієм.

Висновки – управління освітою в сучасних умовах повинно бути направлене на формування механізмів гуманітарного каптіалу як сукупності ціннсотей, вироблених людством і реалізованих суспільними науками і дисциплінами

Ключові слова


гуманітарний капітал; вища освіта; особистість; гуманістичні цінності; інтелектульно-креативна особистість; саморозвиток особистості

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Voronkova, V.G. (2010). Philosophy of globalization: socìoantropologìčnì, and socio-economic and socio-cultural dimensions: [monograph]. Zaporizhzhia: ZDIA. 272 p. [in Ukrainian].

Kastel′s, M. (2000). Informacionnaâ èpoha: President, obŝestvo, culture. M.: GU VŠÈ. 607 s. [in Russian].

Otreško, V.S. (2014). Humanitarian strategy of innovation development of Ukrainian society. Political context: monograph // National Pedagogic University Ave. M. P. Drahomanov. Kyiv: Genesis. 432 c. [in Ukrainian].

Kastel′s, M. (1996). Informacionnaâ èpoha: President, obŝestvo and culture. M.: GUVŠÈ. 608 s. [in Russian].

Voronkova V.G. (2014). Formation of informational culture of personality as a condition of successful human adaptation to living in the information society "// Gìleâ: scientific Bulletin: GB. Sciences. works. K.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ". Issue 86 (7). 198-203 [in Ukrainian].

Voronkova, V.G. Humanization of education, science, politics, power, society //Institut higher education APs of Ukraine, National ped. UN-t. M. P. Drahomanov, K.: Publishing House of the NEC name M. P. Dragomanov National Pedagogical University, 2008. №1-2 (7). 204-220 [in Ukrainian].

Bazaluk, O. (2010). Formation of the image of the man of the future as a strategic goal of the philosophy of education. // Education and management.TK 13. No. 2/3. 49-55 [in Ukrainian].

Punčenko, O.P., Lazarevìč, А.А. (2015). Informatization as a means of disseminating the information resources of the society // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. Zaporizhzhi: publishing of ZDIA. Issue 63. 21-30 [in Ukrainian].

Sosnin, A.V., Voronkova, V.G., Postol, O.E. Modern international systems and global development (socio-political, socio-economic and socio-anthropological dimensions): textbook // Kyiv: Center for educational literature, 2015. 556 p. [in Ukrainian].

Voronkova, Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society // «Philosophy and Cosmology», Vol. 16. Kyiv: ISPC, 2016. 179-191 [in English].

Rezanova, N. A. (2013). Socio-philosophical concept of innovation as a factor of social transformation. Humanitarian bulletin Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 55. 235-247. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронкова В.Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри: [монографія]. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2010. 272 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 607 с.

Отрешко В.С. Гуманітарна стратегія інноваційного розвитку українського суспільства. Політологічний контекст: монографія; Нац.пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. Київ: Генеза, 2014.432 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУВШЭ, 1996. 608 с.

Воронкова В.Г. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві» // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. Вип. № 86 (7). 198-203.

Воронкова В.Г. Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства // Ін-т вищої освіти АПН України, Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. №1-2(7). С. 204-220.

Базалук О. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти // Освіта і управлінняю.2010. Т.13. № 2/3. С.49-55.

Пунченко О.П., Лазаревич А.А. Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015. Вип.63. С.21-30.

Соснін О.В., Воронкова В.Г., Постол О.Є. Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток (соціально-політичні, соціально- економічні та соціальноантропологічні виміри): Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2015. 556 с.

Voronkova Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. / «Philosophy and Cosmology», Vol. 16.- Kyiv: ISPC, 2016. – P. 179-191.

Резанова Н.О. Соціально-філософський концепт інновації як фактор соціальних перетворень. Гуманітарний вісник. Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип. 55. С. 235-247.

Copyright (c) 2018 Tatiana Chernysh

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941