DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124906

Формування іміджу як конкурентної переваги в сучасному інформаційному суспільстві: теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації

О. Г. Богуславська

Анотація


В статті розглядається процес формування іміджу як конкурентної переваги в сучасному інформаційному суспільстві. Ці процесі потребують всебічного дослідження оскільки в світовому інформаційному суспільстві відбуваються бурхливі якісні зміни. Це обумовлює необхідність пошуку ефективних механізмів досягнення, підтримки і розвитку конкурентоспроможності як бізнес-структур, так і неприбуткових організацій. Важливим фактором підвищення конкурентоспроможності є формування позитивного іміджу й бездоганної ділової (політичної, соціальної, етичної) репутації. Головна мета статті - визначення теоретико-методологічних засад та розробка практичних рекомендацій формування іміджу як конкурентної переваги в сучасних умовах вітчизняного інформаційного суспільства. В статті, в процесі досягнення зазначеної мети, вирішено наступні наукові завдання: розглянуто методологічні засади процесу формування іміджу;сформувано понятійно-категоріальний апарат досліджуваної теми; надані практичні рекомендації щодо реалізації маркетингової стратегії в контексті формування позитивного іміджу та оптимізації репутації суб'єктів інформаційного суспільства. Методологія. Історичний, системній, структурно-функціональний та синергетичний методи дозволяють послідовно проаналізувати попередній досвід науковців щодо обраної тематики дослідження; упорядкувати існуючи способи та прийоми формування позитивного імідж, привести до певного зрозумілого алгоритму процес маркетингової стратегії, спрямованої на закріплення у свідомості громадськості бажаного образу, ідеї чи парадигми в сучасному інформаційному суспільстві. Наукова новизна статті полягає в удосконаленні понятійно-категоріального апарату досліджуваної теми, в визначенні характерних рис інформаційного суспільства, в обґрунтуванні важливості формування позитивного іміджу та в визначенні етапів маркетингової онлайн-стратегії. Це дозволяє зробити висновок, що в умовах глобалізації недостатньо створити висококласний продукт чи якісну послугу – необхідно правильно донести інформацію до цільової аудиторії за допомогою якісної маркетингової стратегії

Ключові слова


інформаційне суспільство; бренд; імідж; брендинг; маркетингова стратегія; соціальні мережі; smm; контент

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonyuk A. A. (2008). Consumer confidence as a factor in the regulation of marketing activities // Documents of the IV International Scientific and Practical Conference "Scientific Space in Europe". Sofia: Byal. Grad-BG. T. 5. 68-71 [in Ukrainian].

Balabanova L.V., Prihodchenko Y.V.(2009). The image of the enterprise as a component of the brand of the trading enterprise // Scientific Bulletin of the LSAU. №5. 34 [in Ukrainian].

Berger J.(2014). Viral marketing: Psychology of Sarafan Radio. How products and ideas are becoming popular. M .: Mann, Ivanov and Ferber. 240 s. [in Ukrainian].

Bernadsky C. (2017). Sales texts. How to convert a reader to a buyer. M .: Mann, Ivanov and Ferber.160 s. [in Ukrainian].

Birta G. O., Burgu Y. G.(2014). Methodology and organization of scientific research: A manual. K .: Center for Educational Literature. 142 s. [in Ukrainian].

Voronkova V.G. (2015). The Internet as a global trend in the development of the information society. Gilea Kiev.Issue 83. 98 – 203 [in Ukrainian].

Voronkova V.G., Sosnin O.V. (2015). Formation of the information society in Ukraine: the challenge or need of time? Humanitarian Bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya Issue 60. 13-24 [in Ukrainian].

Kolodka A.V., Illyashenko S. М. (2012). The image of the organization as an economic category: essence, content, main stages of formation // Prometheus. No. 2 (38). 164-170 [in Ukrainian].

Kotlinskaya Y.G. (2014). Problems and prospects of becoming of branding in Ukraine // Economics. No. 3. 167-171[in Ukrainian].

Rose R., Pulitzy D. (2014). Marketing Content Management: A Practical Guide To Creating A Loyal Audience For Your Business. M.: Mann, Ivanov and Ferber. 240 s. [in Russian].

Khalilov D.(2011). Marketing in social networks. M.: Mann, Ivanov and Ferber, 2017. 240 p. [in Russian].

Shih K. (2011). Era of Facebook. How to use social networking opportunities to grow your business.M.: Mann, Ivanov and Ferber, 2011. 360 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонюк А. А. Довіра споживачів як чинник регулювання маркетингової діяльності // Матеріали ІV Міжнародної науково- практичної конференції «Науковий простір у Європі». – Софія: Бял. Град-БГ, 2008. Т. 5. С. 68-71.

Балабанова Л. В., Приходченко Я. В. Імідж підприємства як складова бренду торговельного підприємства // Науковий вісник ЛНАУ. 2009. №5. С. 34

Бергер Й. Вірусний маркетинг: Психологія сарафанного радіо. Як продукти та ідеї стають популярними. М.: Манн, Іванов та Фербер, 2014. 240 с.

Бернадський С. Продаючі тексти. Як перетворити читача в покупця. – М.: Манн, Іванов та Фербер, 2017. 160 с.

Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Методологія і організація наукових досліджень: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2014. 142 с.

Воронкова В.Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства. Гілея. Київ. 2015.Вип.83. С.198 - 203.

Воронкова В.Г., Соснін О.В. Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи потреба часу? Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя 2015. Вип. 60. С. 13 - 24

Колодка А. В., Ілляшенко С. М. Імідж організації як економічна категорія: сутність, зміст, основні етапи формування // Прометей. 2012. №2 (38). С. 164-170

Котлінська Ю. Г. Проблеми та перспективи становлення брендингу в Україні // Економіка. 2011. №3. С. 167-171

Роуз Р., Пулиццы Д. Управление контент-маркетингом: практическое руководство по созданию лояльной аудитории для вашего бизнеса. М .: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 240 с.

Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. М .: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 240 с.

Ших К. Эра Facebook. Как использовать возможности социальных сетей для развития вашего бизнеса. М .: Манн, Иванов и Фербер, 2011.360 с.

Copyright (c) 2018 О. Г. Богуславська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941