DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130517

Формування концепції спортивної культури особистості в умовах глобалізації: вітчизняний і зарубіжний досвід

Vlada Bilohur

Анотація


Актуальність дослідження в тому, що проаналізовано концепцію спортивної культури, що формується в умовах глобалізації з використанням вітчизняного і зарубіжного досвіду. Концепція спорту розглядається як вираження родової сутності людини, яка зводиться до фізичного і духовного самовдосконалення людини, гармонії душі з внутрішньою сутністю людини. Постановка завдання - в статті зроблено акцент на розвиток спортивної культури в умовах глобалізації, яка виступає невід’ємною частиною глобальної культури і виконує роль впливової сили, здатної консолідувати суспільство. Спорт виступає важливим елементом культури і одним із самих розповсюджених видів діяльності. Спорт є витребуваним як соціальний, культурний та економічний феномен глобалізованого суспільства. Даний тип суспільства потребує розвитку концепції спортивної культури та втілення його в культурну практику спортивного менеджменту. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми спираємося на авторів, що досліджували спорт як феномен, що виступає чинником становлення і розвитку особистості. Проблема самовизначення спортивної особистості як філософська проблема розглядається в філософських доробках В.Білогур, Н.Візітея, Р.Робертсона, І..Валлерстайна, Е.Гідденса, М.Кастельса, У.Бека. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація концепту спортивної культури. В основі дослідження – концептуалізація базових схем спорту в системі міждисциплінарного простору як фактор формування загартованої і цілісної спортивної особистості. Методология – використання підходів, зокрема антрополоігчного, онтологічного і арт-терапевтичного, що дозволили розглянути спорт як важливий економічний, соціальний і культурний феномен, направлений на становлення концепції спортивної культури. Виклад основного матеріалу. Проаналізовано місце і роль концепції спортивної культури як нового наукового напрямку та дисципліни культури спортивного менеджменту. В основі культури спортивного менеджменту – розвиток спортивної людини, використання гуманістичних та культурологічних засад для формування цілісної концепції спортивної культури. Досліджено місце і роль спортивної культури в умовах глобалізації в контексті вітчизняного і зарубіжного досвіду для ствердження і розвитку людського організму, що зумовлюють формування спортивної людини. З’ясовано, що концепція спортивної культури формує модель розширення впливу спорту на всі сфери життєдіяльності суспільства в умовах глобалізації, що сприяє об’єднанню людства. Виявлено сутність спорту як головної детермінанти впливу на розвиток культури спортивної особистості. Висновки - розкрито концепт спорту в контексті спортивної культури в умовах глобалізації, в основі яких ствердження культивування культури душі, тіла, духу

Ключові слова


концепція спортивної культури; глобалізація; спортивний менеджмент; спортивна людина; культура душі; тіла; духу

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bilohur, V. (2014). Formation of the concept of a holistic personality: theoretical and methodological dimensions // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzia State Engineering Academy. Issue 59. P.192-203 [in Ukrainian].

Bilohur, V. (2011). Structure of ideological orientations of modern student youth // Higher education of Ukraine. Issue 3. P. 74-80 [in Ukrainian].

Bilohur, V. (2013). Analysis of the level of development of value orientations of students-economists in a transformational society // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 53. P. 113-120 [in Ukrainian].

Voronkova, V., Nikitenko, V. (2013). Contemporary geoculture as a sociocultural phenomenon of cultural globalization // K: «Publishing house« Gilea», Issue 72. P.487-492 [in Ukrainian].

Voronkova, V. (2009). The Place and the Role of Ukraine in the Globalization Processes of the Contemporary / Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhia State Engineering Academy: a collection of scientific works. Issue 37. Zaporozhie: ZDIA, P.16-32 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. (2008). Globalization as a process of universalization of relations between the state and the market. Humanitarian bulletin of the Zaporizhzhia State Engineering Academy: a collection of scientific works. Zaporozhie: ZDIA, Issue 35. P.15-35 [in Ukrainian].

Kivlyuk, O. (2016). Educational culture of information society in the context of globalization reality Humanitarian bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy : a collection of scientific works. Zaporozhie: ZDIA, Issue 67. P. 225-232 [in Ukrainian].

Kivlyuk, O. P (2010). Problems of the transformation of content and teaching technologies under the influence of the informational revolution / Gilea VIR UAN. Issue 40. P.314-319 [in Ukrainian].

Liveness of harmonization of cultural and educational space of personality: methodology, expertise and psychological-pedagogical receptions: monograph. For zag Ed. T. Troitskaya, I. Anosova, V. Molodichenko. Melitopol: MMD, 2012. 378 p. [in Ukrainian].

Maksimenyuk, M., Nikitenko, V. (2016). Formation of the paradigm of an information and communicative society as a kind of complex social system and interaction Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy: a collection of scientific works. Zaporozhie: ZDIA, Issue 66. P.215-229 [in Ukrainian].

Maksimenyuk, M. (2010). Socio-philosophical discourse of development of polyethnic society Humanitarian bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhie: ZDIA, Issue 40. P.224-238 [in Ukrainian].

Melnyk, V. (2015). "Axiological Turn" of Modern Philosophy from Culture as Being to the Being of Culture // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhie: ZDIA, Issue 63. P. 208-217 [in Ukrainian].

Melnyk, V. (2013). Formation and development of multicultural society in the conditions of European integration // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhie: ZDIA, Issue 54. P.69-81 [in Ukrainian].

Melnik, V. (2005). Polyculture in the context of globalization: socio-philosophical analysis // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhie: ZDIA, Issue 22. P.217-229 [in Ukrainian].

Nikitenko, V. (2013). Modern geoculture as a sociocultural phenomenon // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhie: ZDIA, Issue 53. P. 261-270 [in Ukrainian].

Nikitenko, V. (2016). Conceptualization of geocultural values in the process of teaching a foreign language: social and philosophical dimensions. Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhie: ZDIA, Issue 64. P. 255-259 [in Ukrainian].

Nikitenko, Vitalina (2015). Geo-cultural values as the main concept of teaching foreign languages. Humanities Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhie: ZDIA, Issue 61.

Nikitenko, V. (2013). Geocultural values in the conditions of modern world development: social and philosophical dimension. Humanitarian Bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy, Zaporozhie: ZDIA, Issue 54. P. 266-280 [in Russian].

Oleksenko, R. (2015). Influence of Communications on Values of Personality // // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhie: ZDIA, Issue 62. P. 65-73 [in Ukrainian].

Oleksenko, R., Molodchenko, V. (2017). Conceptual Priorities of the Formation of a Modern Human Economy // Humanitarian Bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhie: ZDIA, Issue 70. P. 164 - 175 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. (2013). Prospects and Main Directions of Development of Modern Economic Education // Humanitarian Bulletin of the State Higher Educational Institution "Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after G. Skovoroda". Pedagogy. Psychology. Philosophy. Issue 28 (1). P. 379-384 [in Ukrainian].

Olexenko, R. (2013). The concept of a market economy in the historical retrospective and in the sense of modern philosophical and economic discourse // Gilea: Scientific Bulletin. Issue 77. P. 156-159 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білогур В.Є Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2014. Випуск 59. С.192-203.

Білогур В.Є Структура світоглядних орієнтацій сучасної студентської молоді // Вища освіта України. 2011. Вип. 3. С. 74-80.

Білогур В.Є. Аналіз рівня розвиненості ціннісних орієнтацій студентів-економістів у трансформаційному суспільстві // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії . 2013. Вип.53. С. 113-120.

Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації // К: «Видавництво «Гілея», Вип. 72. 2013. С.487-492.

Воронкова В.Г. Місце і роль України в глобалізаційних процесах сучасності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць.Вип.37. 2009. Запоріжжя: ЗДІА, С. 16-32.

Воронкова В.Г. Глобалізація як процес універсалізації стосунків між державою та ринком //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, Вип.35, 2008. С.15-35.

Кивлюк О.П. Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2016. Вип. 67. С. 225-232.

Кивлюк О.П. Проблеми трансформації змісту та технологій навчання під впливом інфорцміайної революції // Гілея ВІР УАН. 2010. Вип.40. С.314-319.

Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: монографія. За заг. ред. Т. С.Троїцької, І. Аносова, В. Молодиченка. Мелітополь: ММД, 2012. 378 с.

Максименюк М.Ю. Нікітенко В.О. Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. Вип. 66. С.215-229

Максименюк М.Ю. Соціально-філософський дискурс розвитку поліетнічного соціуму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2010. Вип.40. С.224-238.

Мельник В.В. «Аксіологічний поворот» сучасної філософії від культури як буття до буття культури // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Вип.63. 2015. С.208-217.

Мельник В.В. Становлення і розвиток полікультурного суспільства в умовах євроінтеграції // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2013.Вип.54. С.69-81.

Мельник В.В. Полікультурність в контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2005. Вип.22. С.217-229.

Нікітенко В.О. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Вип. 53. 2013. С. 261-270.

Нікітенко В.О. Концептуалізація геокультурних цінностей у процесі викладання іноземної мови: соціальні та філософські виміри // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, Вип. 64. 2016. С. 255-259.

Vìtalina Nikitenko. Geo-cultural values as main concept of teaching foreign languages // Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy Вип.61.2015. Р.

Нікітенко В.О. Геокультурные ценности в условиях современного мирвоого развитяи: социально-философское измерение // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, Вип.54. 2013. С. 266-280.

Олексенко Р. І. Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. Запоріжжя. 2015. Вип. 62. С. 65-73.

Олексенко Р. І., Молодиченко В. В. Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 70. С. 164 – 175.

Олексенко Р. Перспективи й основні напрями розвитку сучасної економічної освіти / Р. Олексенко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. 2013. Вип. 28 (1). С. 379-384.

Олексенко Р.І. Поняття ринкової економіки в історичній ретроспективі та у значенні для сучасного філософсько – економічного дискурсу // Гілея: науковий вісник. 2013. № 77. С. 156-159.

Copyright (c) 2018 V. Bilohur

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941