DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130518

Методологія та організація наукових досліджень в галузі соціально-гуманітарних та поведінкових наук

Elena Bojko, Valentina Voronkova, Vìtalina Nikitenko

Анотація


Актуальність дослідження в тому, що сучасний соціально-економічний розвиток характеризується постійним оновленням системи наукових знань, інтенсивним зростанням кількості та складності інформації. В цих умовах перед вищою школою постає завдання підготовки високоваліфікованих фахівців, які на якісно новій теоретико-методологічній базі здатні глибоко і системно аналізувати складності сучасного світу, приймати оптимальні рішення для суспільства в цілому та економіки, зокрема. Центральною проблемою є дослідження методів і підходів наукового пізнання, завдяки яким можна глибоко проникнути в сутність досліджуваних явищ і процесів об’єктивної дійсності. Задачі дослідження – аналіз сукупності методів і підходів, що в своїй сукупності складають методологію та організацію наукових досліджень і є корисними для соціально-гуманітарних та поведінкових наук. Методологія (гр. теthodos - спосіб, метод і lоgоs - наука, знання) - вчення про правила мислення при створенні теорії науки. Методологію розглядають як вчення про науковий метод пізнання або як систему наукових принципів, на основі яких базується дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, методів, прийомів дослідження. Результат дослідження. Філософська методологія виконує два типи функцій: 1) виявляє смисл наукової діяльності та її взаємозв’язки з іншими сферами діяльності, тобто розглядає науку стосовно практики, суспільства, культури людини; 2) вирішує завдання вдосконалення, оптимізації наукової діяльності, виходячи за межі філософії, хоча й спирається на розроблені нею світоглядні й загальнометодологічні орієнтири. Методологія - це концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища, що досліджуються. Висновки. Методологія та організація наукових досліджень вивчає закономірності функціонування та розвитку науки, структуру і динаміку наукового пізнання, глибокого проникнення в сутність досліджуваних явищ та процесів

Ключові слова


метод; методологія; підхід; технологія; методика; наукове пізнання; філософська методологія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bìlogur, V. E. (2014). Formation of the concept of an integral personality: theoretical and methodological dimensions // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA.Issue 59. 192-203 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. (2012). Formation of synergistically-reflexively model samoupravlìnskogo society: the civilizational context // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA.Issue. 49. 17-28[in Ukrainian].

Voronkova, Valentina, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina (2016). Humanistic management in the context of phylosofic anthropology: human dimension // A new paradigm: the national Drahomanov Pedagogical University, new paradigm, creative Union.Issue. 129. 64-76 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G., Fursìn, O.O., Sapa, N.V. (2011). Socially-oriented State management: monograph. Zaporozhie: publishing ZDIA. 256 s. [in Ukrainian].

Voronkova, V.G.(2009). Place and role of Ukraine in contemporary processes of globalization // Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. 2009. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 37. 16-32 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 57. 192-200 [in Ukrainian].

Kravchenko, I. M. (2012). Analysis of the category of employment potential in the context of categories of workforce, human potential, human capital and human resources // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 51. 124-131 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu., Nikitenko, V. O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 66. 266-278 [in Ukrainian].

Nikitenko, V. O. (2013). Modern geokultura as a sociocultural phenomenon // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 53. 261-270 [in Ukrainian].

Nikitenko, Vitalina (2016). Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 251-257 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2015). The impact of communications on the value guidance of personality // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 62. 65-73[in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2013). Philosophy of education as a nevìdêmnij factor in the economic development of the society // Sociosfera. № 3. S. 19-26 [in Ukrainian].

Sinâêva L.V., Oleksenko R. I., Plaksìna I. M. (2007). Environmental problems and their solutions // Bulletin of the Sumy national agricultural University. № 4. 12-15 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I., Molodičenko, V.V. (2017). Conceptual priorities formation of the modern human economic // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA.Issue 70. 164-175 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2013). Prospects and main directions of the development of modern economic // Humanitarian bulletin State higher educational establishment "The Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University after G.S.Skovoroda." Pedagogy. Psychology. Philosophy. Issue. 28 (1). 379-384 [in Ukrainian].

Požuêv, V. I. (2010). Understanding the place and role of information in modern ssupìlstvì//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA.Issue. 42. 4-13 [in Ukrainian].

Punčenko, A. P., Lazarevich, A. A. (2015). Informatization as a means of disseminating the information resources of the society of Humanities Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 63. S. 21-30 [in Ukrainian].

Utûž, I. G. (2009). Civìlìzacìjna paradigm of education: theoretical-metodoloìgčnij facet//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 38. 60-66 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білогур В. Є. Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2014. Випуск 59. С.192-203.

Воронкова В. Г. Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2012. Вип. 49. С.17-28.

Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina. Humanistic management in the context of phylosofic anthropology: human dimension // Нова парадигма: Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, Нова парадигма, творче об'єднання. 2016.- Вип. 129. С.64-76.

Воронкова В. Г., Фурсін О. О., Сапа Н. В. Соціально-орієнтоване державне управління: монографія . Запоіржжя: РВВ ЗДІА, 2011. 256 с.

Воронкова В. Г. Місце і роль України в глобалізаційних процесах сучасності// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2009. Вип. 37. С.16-32.

Кивлюк О. П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2014. Вип. 57. С.192-200.

Кравченко І. М. Аналіз категорії трудовий потенціал в контексті категорій робоча сила, людський потенціал, людський капітал та трудові ресурси // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2012. Вип. 51. С.124-131.

Максименюк М. Ю., Нікітенко В.О. Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і взаємодії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. Вип. 66. С. 266-278.

Нікітенко В. О. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, Вип.53. 2013. С. 261-270.

Nikitenko Vitalina. Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue. 2016. 251-257.

Олексенко Р. І. Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості / Р. І. Олексенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2015. Вип. 62. С. 65-73.

Олексенко Р. И. Философия образования как неотъемлемый фактор экономического развития общества // Социосфера. 2013. № 3. С. 19- 26

Синяєва Л. В., Олексенко Р. І., Плаксіна І. М. Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення // Вісник Сумського національного аграрного університету. 2007. № 4. C.12- 15

Олексенко Р. І., Молодиченко В. В. Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної // Гуманітарний вісник Запоірзької державної інженерної академії. 2017. № 70. С. 164 – 175.

Олексенко Р.І. Перспективи й основні напрями розвитку сучасної економічної освіти // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. 2013. Вип. 28(1). С. 379-384

Пожуєв В. І. Осмислення місця і ролі інформації у сучасному суспільстві // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. Вип. 42. С. 4-13.

Пунченко О. П., Лазаревич А. А. Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015. Вип. 63. С. 21-30.

Утюж І. Г. Цивілізаційна парадигма освіти: теоретико-методолоігчний аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009. Вип. 38. С. 60-66.

Copyright (c) 2018 Elena Bojko, Valentina Voronkova, Vìtalina Nikitenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941