DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130531

Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі

К. В. Захаренко

Анотація


Актуальність проблеми. Наявність в Україні активного концептуально-теоретичного дискурсу щодо проблематики інформаційної безпеки зумовлює необхідність аналізу тих визначень, які існують сьогодні щодо цієї комплексної і складної категорії. Саме враховуючи її багатовимірність, структурно-функціональну поліморфність та системну складність, слід зазначити, що існують різні підходи до формулювання сутності категорії «інформаційна безпека». Постановка завдання полягає у тому, що в Україні ще не вироблено ефективної моделі системного забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства і людини, хоча така необхідність зафіксована на конституційному рівні. Тому сьогодні дуже важливо розробити цілісний кодифікаційний документ, який повноцінно охопив би різні аспекти формування державної політики в сфері національної безпеки, а також визначив би конкретний інструментарій її реалізації. Аналіз останніх досліджень і публікацій – ми спираємося на авторів, що досліджували філософсько-феноменологічні і соціально-психологічні детермінанти інформаційної безпеки громадян, політико-правові ресурси та механізми захисту інформаційного простору держави. Це твори: В.Андрущенка, Т. Андрущенко, В. Вашкевича, В. Воронкової, О. Кивлюк, В. Мельник, В. Нікітенко, Р. Олексенка, О.Сосніна, І. Малик, Е. Аронсон, Д. Белл, Х. Варіан, М. Кастельс, Е. Тофлер, Ю. Хабермас та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – потребує уваги вироблення теоретико-методологічних засад дослідження проблеми інформаційної безпеки, які орієнтовані на всебічне забезпечення національних інтересів. Постановка завдання – як важливий показник захищеності громадян, суспільства і держави інформаційна безпека є невід’ємною складовою національної безпеки. Виклад основного матеріалу. Розглядається низка проблем в сфері інформаційної і національної безпеки в Україні, що потребують нагального вирішення. В концептуально-теоретичному та законотворчому плані, так і в плані вибудовування цілісної системи реалізації стратегічних завдань в практиці реального інформаційного суспільства. Висновки - в сфері інформаційної і національної безпеки її визначення переважно концентруються навколо запобігання тим шкідливим наслідкам, які можуть принести різні інформаційні загрози, а також усунення та подолання цих наслідків з якомога меншою шкодою для суспільства й людини

Ключові слова


людина; інформація; політика; безпека; інформаційна політика; інформаційні загрози; інформаційна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranov, A. Ynformatsyonnыi suverenytet yly ynformatsyonnaia bezopasnost? Natsionalna bezpeka i oborona. 2001. № 1 (13). S.70-76 [in Russian].

Hurkovskyi, V.T. Orhanizatsiino-pravovi pytannia vzaiemodii orhaniv derzhavnoi vlady u sferi natsionalnoi informatsiinoi bezpeky. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk. Spetsialnist: 25.00.02 − mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia. − K., 2004. 225 s. [in Ukrainian].

Lopatyn, V.N. Ynformatsyonnaia bezopasnost Rossyy: Chelovek. Obshchestvo. Hosudarstvo. SPb.: Fond «Unyversytet», 2000. 428 s. [in Russian].

O bezopasnosty: Zakon Rossyiskoi Federatsyy. Vedomosty Verkhovnoho Soveta Rossyiskoi Federatsyy.1992. № 15. St. 770. [in Russian].

Abakumov, V.M. Pravove rehuliuvannia protydii informatsiinym viinam v Ukraini. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk. Spetsialnist: 12.00.07 − administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo. Zaporizhzhia, 2011. 22 s. [in Ukrainian].

Bohush, V.M. Informatsiina bezpeka derzhavy // V.M. Bohush, O.K. Yudin. K.: «MK-Pres», 2005. 431 s. [in Ukrainian].

Lipkan, V.A. Informatsiina bezpeka Ukrainy v umovakh yevrointehratsii: Navchalnyi posibnyk / V.A. Lipkan, Yu.Ie. Maksymenko, V.M. Zhelikhovskyi.K.: KNT, 2006. 280 s. [in Ukrainian].

Kormych, B.A. Orhanizatsiino-pravovi osnovy polityky informatsiinoi bezpeky Ukrainy. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora yurydychnykh nauk. Spetsialnist: 12.00.07 − teoriia upravlinnia; administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo. Kharkiv, 2004. 42 s. [in Ukrainian].

Karchevskyi, M.V. Do pytannia vyznachennia informatsiinoi bezpeky yak obiekta kryminalno-pravovoi okhorony. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka). Naukovo-praktychnyi zhurnal. 2012. № 1 (27). S.267-272 [in Ukrainian].

Subina, T.V. Administratyvno-pravove zabezpechennia informatsiinoi bezpeky v orhanakh Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk. Spetsialnist: 12.00.07 − administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo / Tetiana Subina. − Irpin, 2010. 24 s. [in Ukrainian].

Kosohov, O.M. Metodyka vyznachennia priorytetiv pokaznykiv, shcho kharakteryzuiut riven zahroz informatsiinii bezpetsi derzhavy. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl. Kharkiv: KhUPS im. Ivana Kozheduba, 2014. Vypusk 2 (39). S.163-166 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro Kontseptsiiu Natsionalnoi prohramy informatyzatsii» vid 4 liutoho 1998 roku. Vidomosti Verkhovnoi Rady.1998.№ 27 - 28. St. 182 [in Ukrainian].

Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2003.№ 29. St. 1433 [in Ukrainian].

Lipkan, V.A. Informatsiina bezpeka Ukrainy v umovakh yevrointehratsii: Navchalnyi posibnyk / V.A. Lipkan, Yu.Ie. Maksymenko, V.M. Zhelikhovskyi. K.: KNT, 2006. 280 s. [in Ukrainian].

Ievdochenko, L.O. Udoskonalennia systemy derzhavnoho zabezpechennia informatsiinoi bezpeky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata nauk z derzhavnoho upravlinnia. Spetsialnist: 25.00.01− teoriia ta istoriia derzhavnoho upravlinnia. Lviv, 2011. 24 s. [in Ukrainian].

Malyk, I. Narodzhennia «Doktryny informatsiinoi bezpeky Ukrainy»: vid teorii do praktyky. Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku: Zbirnyk naukovykh prats. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2010. Vyp. 22. S.76-81[in Ukrainian].

Molodychenko, V. V., Oleksenko, R. I. Ynformatsyonnoe obshchestvo, kak ymperatyv sovremennosty. Novyi unyversytet. Seryia: Aktualnыe problemy humanytarnykh y obshchestvennykh nauk. 2014. № 4. S. 31-37 [in Russian].

Oleksenko, R. I. Formuvannia kultury zasobamy masovoi informatsii. Fundamental and applied science. 2015. S. 172-175 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баранов А. Информационный суверенитет или информационная безопасность? Національна безпека і оборона. 2001. № 1 (13). С.70-76.

Гурковський В.Т. Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність: 25.00.02 − механізми державного управління. − К., 2004. 225 с.

Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство. СПб.: Фонд «Университет», 2000. 428 с.

О безопасности: Закон Российской Федерации. Ведомости Верховного Совета Российской Федерации.1992. № 15. Ст. 770.

Абакумов В.М. Правове регулювання протидії інформаційним війнам в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність: 12.00.07 − адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Запоріжжя, 2011. 22 с.

Богуш В.М. Інформаційна безпека держави. К.: «МК-Прес», 2005. 431 с.

Ліпкан В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навчальний посібник / В.А. 7. Ліпкан, Ю.Є. Максименко, В.М. Желіховський. К.: КНТ, 2006.− 280 с.

Кормич Б.А. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Спеціальність: 12.00.07 − теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Харків, 2004. − 42 с.

Карчевський М.В. До питання визначення інформаційної безпеки як об’єкта кримінально-правової охорони. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково-практичний журнал. 2012. № 1 (27). С.267-272.

Субіна Т.В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки в органах Державної податкової служби України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність: 12.00.07 − адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Ірпінь, 2010. 24 с.

Косогов О.М. Методика визначення пріоритетів показників, що характеризують рівень загроз інформаційній безпеці держави. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків: ХУПС ім. Івана Кожедуба, 2014. Випуск 2 (39). С.163-166.

Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 року. Відомості Верховної Ради.1998. № 27 - 28. Ст. 182.

Про основи національної безпеки України: Закон України // Офіційний вісник України. 2003.№ 29. Ст. 1433.

Ліпкан В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навчальний посібник / В.А. Ліпкан, Ю.Є. Максименко, В.М. Желіховський. К.: КНТ, 2006.280 с.

Євдоченко Л.О. Удосконалення системи державного забезпечення інформаційної безпеки України в умовах глобалізації. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Спеціальність: 25.00.01− теорія та історія державного управління. Львів, 2011. − 24 с.

Малик І. Народження «Доктрини інформаційної безпеки України»: від теорії до практики. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. Вип. 22. С.76-81.

Молодыченко В. В., Олексенко Р. И. Информационное общество, как императив современности. Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. 2014. № 4. С. 31-37.

Олексенко Р. Формування культури засобами масової інформації. Fundamental and applied science. 2015. С. 172-175.

Copyright (c) 2018 К. В. Захаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941