DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130536

Методологічні засади вирішення проблем інформаційного суспільства

M. O. Kyrychenko

Анотація


Актуальність теми дослідження в тому, що представлено умови вирішення проблем інформаційного суспільства, що потребує застосування інформаціологічного методу чи підходу, адже інформаційне суспільство виступає теорією і практикою вирішення проблем інформатизації соціуму, націлених на розв’язання проблем впливу інформатизації на розвиток суспільства. Головна мета статті – концептуалізація ідей інформаційного суспільства, що створюють нову філософію суспільства, яка виступає як ідеологія модерного мислення. Цілі дослідження – виявити проблеми, що перешкоджають розвитку інформаційного суспільства як цілісності в контексті глобальних процесів сучасності та знайти шляхи оптимізації інформаційного суспільства на всіх рівнях – від індивідуального до державотворчого. Методологія – застосування інформаціологічного методу, що дозволяє дослідити вплив процесів інформатизації на розвиток людини і суспільства, проаналізувати проблеми інформаційного суспільства – інформатизації, інформаційної культури, віртуалізації, соціально-комунікаційні структури як основи інформаційного суспільства, особливостей процесів інтелектуалізації соціуму, інтернет-комунікацій Результат дослідження – інформаційне суспільство як якісно новий стан цивілізації представляє собою прогресивний розвиток цивілізації, яке завдяки своїм науковим і технічним досягненням демонструє високий поріг, до якого прагнуть всі передові розвинуті держави. Адже інформаційна культура, інформаційна ідеологія і інформаційна філософія дозволяють досягти таких успіхів, щоб досягти порогу розвинутості в умовах інформаційної революції, яка поглинула всі розвинуті країни світу. В результаті аналізу сформовано науково- методологічні підходи до вирішення проблем технологізації інформаційного суспільства, щоб подолати найбільші перешкоди, по’вязані з інформатизацією соціуму та браком інформації. Сьогодні Інтернет формує інформаціологічну основу соціуму завдяки інформації через мережу Інтернет і завдяки Інтернет. Наукова новизна дослідження – у відкритті законів інформаційного суспільства, що дозволяють сучасній людині вижити в межах формування модерного (інформаційного) мислення, що дозволяє концептуально перебудувати світ, в якому людина жила раніше. Висновок - обґрунтування методологічних засад вирішення проблем інформаційного суспільств, в основі яких інтелектуалізація праці громадян, розвиток людського капіталу, отримання додаткової вартості за рахунок інтелектуалізації

Ключові слова


інформаційне суспільство; інформатизація соціуму; інформаціологічний метод; інтелектуалізація праці; людський капітал

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Voronkova, V. G. (2012). Formation of reflective models-synergic samoupravlencheskogo society: the civilizational context. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 49. 17-28 [in Russian].

Voronkova, V.G., Sosnin, A.V. Nikitenko, V.A., Maksimenûk, M.Yu. (2016). Philosophy of information-communicative society: theoretical and methodological context: monograph. Zaporozhye: RVV ZDIA. 276 s. [in Ukrainian].

Voronkova, V.G. (2017). Formation of the information society as the civìlìzacìjnoï paradigm of the development of modern Ukraine on the day of globalization: theoretical-methodological and prakseologìčnì dimensions: monograph. Zaporozhye: RVV ZDIA. 270 s. [in Ukrainian].

Vlasenko, F. P. (2014). Virtual reality as a space of socialization of the individual. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 56. 208-217 [in Ukrainian].

Global modernostì (2013). / Editor, M. Fezerstouna, S. Lesch, R. Robertson. K.: Nick. 400 s. [in Ukrainian].

Information society in the world and in Ukraine: problems of establishment and zaekonomìrnostì development: collective monograph /editor V. Voronkova. Zaporozhye: RVV ZDIA, 2017. 282 s. [in Ukrainian].

Kivliûk, O. P. (2014). Modeling of information processes in the context of the information society. Gìleâ. Kiev. Issue 80. 222-226 [in Ukrainian].

Kivliûk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 57. 192-200 [in Ukrainian].

Kivlûk, O. P. (2013). The formation of informational pedagogy in conditions of globalization: a philosophical analysis. Doctor’s thesis philosophie sciences. Kyiv. 31 s. [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. O. (2017). Informatization as a factor of optimizing the ideology of the information society and ensure its sustainable development. Science Rise : Pedagogical Education. Kharkov. Issue 1 (9). 2017. 46-50 [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. O. (2017). Information axiology as the doctrine of the values of the ideology of the information society. The philosophy and political science in the context of modern culture. Dnipro. Issue 1 (17). 185-192 [in Ukrainian].

Lazarevich, A.A. (2008). Globalnoe kommunikacionnoe obŝestvo. Minsk: navuka Belaruskaâ. 350 s. [in Russian].

Lazarevich, A.A. (2015). Stanovlenie informacionnogo society: kommunikacionno-èpistemologičeskie and cultural civilizacionnye osnovaniâ/nauč. Ed. S. I. Levâš. Minsk: navuka Belaruskaâ. 537 s. [in Russian].

Maksimenûk, M.Yu., Nikitenko, V.O. (2016). The formation of the paradigm of information-communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 66. P. 266-278 [in Ukrainian].

Maksimenyuk, M.Yu. (2017). Conceptualization of the development of the information society in the context of globalization: the methodology of post modern discourse. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 68. 78-88 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. (2012). The formation of the concept of information management: essence, objectives, main directions of development. Humanytarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 49. 122-134 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. (2014). Culture as a basis for intercultural interaction in the context of increasing migration processes. Gіleja. Issue.102. 220-223 [in Ukrainian].

Nikitenko, Vitalina (2016). Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 64.255-259 [in Ukrainian].

Nіkіtenko, V. O. (2013). Modern geokultura Jak geokulturnij phenomenon. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 53. 261-270 [in Ukrainian].

Nіkіtenko, V. O. (2013). Geokulturnì values in today's world development: a socio-philosophical dimension. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 54. 266-280 [in Ukrainian].

Pozhuєv, V. I. (2010). Making sense of the place and role of information in modern society. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 42. 4-13 [in Ukrainian].

Pozhuєv, V. I. (2013). Іnformacіjne Globalne suspіlstvo Jak socіalnij Ta ekonomіchnij a new phenomenon of the 21 century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 52. 5-14 [in Ukrainian].

Punchenko, O. P. and Lazarevich A. A. (2015). Іnformatizacіja Jak zasіb reprezentacії іnformacіjnih resursіv suspіlstva. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 63. 21-30 [in Ukrainian].

Savchenko, S. V. (2015). Koncepcії suspіlstva knowledge derzhavi from resource strategіchnogo Jak gumanіtarno-naukovomu diskursі. Gìleâ. Kiev. Issue 91. 236-241 [in Ukrainian].

Sosnіn, O. V. (2003). Problems of sovereign nacіonalnih us іnformacіjnih over resursіv w naukovogo potencіalu of Ukraine: monografіja. Kiev: Institute derzhavi i right IM. In M. Koreckogo NAN Of Ukraine. 2003. 572 s. [in Ukrainian].

The formation and development of the information society as a basis for ensuring the competitiveness of Ukraine in the world and the sustainable development of society and the State // Materials of the international scientifically-practical Conference 23-24 November 2017 year / Edition V.G. Voronkova. Zaporizhzhya: RVV ZDIA. 2017. 276 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронкова, В. Г. Формирование синергетически-рефлексивной модели самоуправленческого общества: цивилизационный контекст. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2012. Вип. 49. С. 17–28.

Воронкова В.Г., Соснін О.В., Нікітенко В.О., Максименюк М.Ю. Філософія інформаційно-комунікативного суспільства: теоретико-методологічний контекст: монографія. Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2016. 276 с.

Воронкова В.Г. Становлення інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за доби глобалізації: теоретико-методологічні та праксеологічні виміри: монографія. Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. 270 с.

Власенко Ф. П. Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2014. Вип. 56. С. 208–217.

Глобальні модерності / За редакції М.Фезерстоуна, С.Леша, Р.Робертсона. К.:Ніка-Центр, 2013. 400 с.

Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності розвитку: колективна монографія / За редакції В.Г.Воронкової. Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. - 282 с.

Кивлюк, О. П. Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства. Гілея. Київ. 2014. Вип. 80. С.222–226.

Кивлюк, О. П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2014. Вип. 57. С. 192–200.

Кивлюк, О. П. Становлення інформаційної педагогіки в умовах глобалізації: філософський аналіз : автореф. дис. ... докт. філософ.наук. Київ. 2013. 31 с.

Кириченко, М. О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку. Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education». Харків. № 1(9) 2017. С. 46-50.

Кириченко, М. О. Інформаційна аксіологія як вчення про цінності ідеології інформаційного суспільства. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Дніпро. 2017. Вип. 1(17). С. 185–192.

Лазаревич А.А. Глобальное коммуникационное общество. Минск: Белорус.наука, 2008. 350 с.

Лазаревич А.А.Становление информационного общества: коммуникационно-эпистемологические и культурно-цивилизационные основания / науч. ред. И.Я.Левяш. Минск: Беларуская навука.2015. 537 с.

Максименюк, М. Ю., Нікітенко, В. О. Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2016. Вип. 66. С. 266–278.

Максименюк, М. Ю. Концептуалізація розвитку інформаційного суспільства в контексті глобалізації: методологія постмодерністського дискурсу. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2017. Вип.68. С. 78–88.

Мельник, В. В. Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрями розвитку. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2012. Вип. 49. С. 122–134.

Мельник, В. В. Культура как основание межкультурного взаимодействия в условиях усиления миграционных процессов. Гілея. Київ. 2014. Вип.102. С. 220-223.

18. Nikitenko, Vitalina.            Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Запоріжжя. 2016. Вип. 64. С. 255–259.

Нікітенко, В. О. Сучасна геокультура як геокультурний феномен. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип. 53. С. 261-270.

Нікітенко, В. О. Геокультурні цінності в умовах сучасного світового розвитку : соціально-філософський вимір. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип. 54. С. 266–280.

Пожуєв, В. І. Осмислення місця і ролі інформації в сучасному суспільстві. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2010. Вип. 42. С. 4–13.

Пожуєв, В. І. Глобальне інформаційне суспільство як новий соціальний та економічний феномен ХХІ століття. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип.52. С. 5–14.

Пунченко, О. П., Лазаревич, А. А. Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2015. Вип. 63. С. 21-30.

Савченко, С. В. Концепції «суспільства знань» як стратегічного ресурсу держави у гуманітарно-науковому дискурсі. Гілея. Київ. 2015. Вип. 91. С. 236-241.

Соснін, О. В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України : монографія. Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2003. 572 с.

Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 року / За редакції В.Г.Воронкової. Запоріжжя: РВВ ЗДІА. 2017. 276 с.

Copyright (c) 2018 M. O. Kyrychenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941