DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130572

Інформаційний соціум у філософському дискурсі

Vìtalina Nikitenko, Marina Maksimenyuk, Lyudmila Banakh

Анотація


контексті теоретико-методологічного аналізу зумовлено розвитком інформаційно-комунікативних технологій та мережі Інтернет у ХХІ столітті. Одним з результатів розвитку інтернет-технологій є виникнення інформаційно-комунікативного суспільства завдяки мережі Інтернет як соціальної системи, що потребує теоретико-методологічного виміру. В сучасних умовах інформаційної революції важливим є комунікативне прояснення соціальної реальності, місця і ролі в ній індивіда, вивчення комунікативних дій та комунікативних компетентностей індивіда. Центральною проблемою є феномен інформаційно-комунікаційного суспільства як складного соціального феномена. Завдання дослідження – проаналізувати теоретико-методологічні засади формування концепції інформаційно-комунікативного суспільства, що базується на передових інформаційно-комунікативних технологіях. Методи і підходи – синергетичний, антропологічний, аксіологічний, що дозволили проникнути в сутність інформаційно-комунікаційного суспільства, проаналізувати соціо-антропологічні, соціо-економічні та соціокультурні виміри інформаційно-комунікаційного суспільства. Результат дослідження – сучасний інформаційний світ, інформаціоналізм та економіка повністю є залежними від мереж і створюються інфо-технологіями, що в цілому формують інформаційно-комунікаційну парадигму соціуму. Інформаційні ресурси представлені у цифровому чи електронному вигляді здійснюються за допомогою електронних засобів. Висновок. Інтенсивне використання інформаційно-комп’ютерних технологій набуло на сучасному етапі соціального розвитку глобального характеру, що формує нові контури сучасної цивілізації. Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційна парадигма ХХІ століття формує такий вид соціуму, який отримав назву інформаційного, детермінованого інформатизацією життя, викликаного інформаційно-комп’ютерною революцією

Ключові слова


інформаційне суспільство; інформаційно-комунікаційне суспільство; інформаційно-комунікаційні технології

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Аndriukaitiene, Regina, Voronkova, Valentyna, Kyvliuk, Olga, Maksimenyuk, Marina and Aita, Sakun (2017). Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of management. Problems and Perspectives in Management, 15(1-1), 220-226. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(1-1) [in English].

Voronkova, V., Maksimenyuk,, M., Nikitenko V. (2016 a). Humanistic management in the context of philosophic anthropology: human dimension // IntellectualArchive Vol. 5, No. 1, January 2016. 37-48 [in English].

Voronkova, V.G., Nikitenko, V.O. (2013 b). Modern geokultura as a sociocultural phenomenon of cultural globalization // Gìleâ: "Publisher hileya». Issue. 72. 487-492 [in Ukrainian].

Voronkova, V.G. (2012 c). Formation of synergistically-reflexively model samoupravlìnskogo society: the civilizational context // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: scientific papers. Zaporozhye: ZDIA. Issue 49, 17-28 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: scientific papers. Zaporozhye: ZDIA. Issue 57, 192-200 [in Ukrainian].

Kravchenko, I. M. (2012). An analysis of the categories of employment potential in the context of the kategoryj workforce, human potential, human capital and human resources // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: scientific papers. Zaporozhye: ZDIA. Issue. 51. S. 124-131 [in Ukrainian].

Maksimenûk M. Yu., Nikitenko V. O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 66. 266-278 [in Ukrainian].

Nikitenko V. O. (2013). Modern geokultura as a sociocultural phenomenon // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 53. 261-270 [in Ukrainian].

Nikitenko Vitalina (2016). Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 251-257 [in Ukrainian].

Oleksenko, R.І. (2015a). The impact of communications on the value guidance of personality // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue. 62.С. 65-73 [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I.. (2013b). Filosofiâ obrazovaniâ as neotemlemyj factor èkonomičeskogo development society // Sociosfera. № 3. 19-26 [in Russian].

Oleksenko, R.I., Molodičenko, V.V. (2017d). Conceptual priorities formation of the modern human economic // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue. 70. 164-175 [in Ukrainian].

Punčenko, O.P., Lazarevich A.A. (2015). Informatization as a means of disseminating the information resources of the society // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: [GS Sciences works]. Zaporozhye: publishing ZDIA. Issue. 63. 21-30 [in Ukrainian].

Sosnin, O.V., Kononec, M.O. (2017). New information and technological realities of communications in the scientific-educational dìâlsnoìvtì as the key to innovative development: collective monograph // Information society in the world and in Ukraine: problems of establishment and regularities of development / Ed. d. philosopher, Prof. G. Voronkovoï; Zaporìz. State. ing. teaching. Zaporozhye: ZDIA. 120-140 [in Ukrainian].

Utûž, I.G. (2009). Civìlìzacìjenna paradigm of education: theoretical-metodologìčânij facet // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: [GS Sciences works]. Zaporozhye: publishing ZDIA. Issue. 38. 60-66 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аndriukaitiene, Regina, Voronkova, Valentyna, Kyvliuk, Olga, Maksimenyuk, Marina and Aita, Sakun (2017). Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of management. Problems and Perspectives in Management, 15(1-1), 2017. P. 220-226. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(1-1).

Voronkova, V., Maksimenuyk, M., Nikitenko V. Humanistic management in the context of philosophic anthropology: human dimension / V. Voronkova, M. Maksimenyuk, V. Nikitenko // IntellectualArchive Vol. 5, No. 1, January 2016. P. 37-48.

Воронкова, В.Г., Нікітенко, В.О. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації // Гілея: К: «Видавництво «Гілея», Вип. 72. 2013. С.487-492.

Воронкова, В.Г. Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗДІА. Вип.49. С.17-28.

Кивлюк, О.П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗДІА. 2014. Вип.57. С.192-200.

Кравченко, І.М. Аналіз категорій трудовий потенціал в контексті категорый робоча сила, людський потенціал, людський капітал та трудові ресурси // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗДІА. Вип. 51. 2012. С.124-131.

Максименюк М. Ю., Нікітенко В.О. Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і взаємодії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. Вип. 66. С. 266-278

Нікітенко В. О. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, Вип.53. 2013. С. 261-270.

Nikitenko Vitalina. Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue. 2016. 251-257.

Олексенко, Р. І. Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Вип. 62. 2015. С. 65-73.

Олексенко, Р. И. Философия образования как неотъемлемый фактор экономического развития общества // Социосфера. № 3. 2013. С. 19- 26

Олексенко, Р. І., Молодиченко, В. В. Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної / Р. І. Олексенко, В. В. Молодиченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Вип. 70. 2017. С. 164 – 175

Пунченко, О.П., Лазаревич, А.А. Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. праць]. Запоріжжя : Вид-во ЗДІА. Вип. 63. 2015. С. 21-30.

Соснін, О.В., Кононець, М.О. Нові інформаційно-технологічні реалії комунікації в науково-освітній діяльсноівті як запорука інноваційного розвитку суспільства: колективна монографія // Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності розвитку / За ред. д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкової; Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя: ЗДІА. 2017. С.120-140.

Утюж, І.Г. Цивілізаційенна парадигма освіти: теоретико-методологічяний аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. праць]. Запоріжжя : Вид-во ЗДІА. Вип. 38. 2009. С. 60-66.

Copyright (c) 2018 Vìtalina Nikitenko, Marina Maksimenyuk, Lyudmila Banakh

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941