DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130575

Вплив “ Smart технологій ” на розвиток “ Smart-міста ” в інформаційному суспільстві

І. С. Рижова, С. О. Захарова

Анотація


Актуальність дослідження в тому, що тема впливу “Smart-технологій” на розвиток “ Smart-міста” в інформаційному суспільстві є однією з самих популярних в теоретичному плані та витребуваних у практичному сенсі. Постановка завдання - окреслення різних підходів до розуміння феноменів “Місто” і “Smart”; визначення специфіки Smart-технологій, Smart-міста, екологічний дизайн міста. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема “міста” як соціокультурного явища - одна з найбільш складних, гостро дискусійних і вже тривалий час стійко актуальних в системі гуманітарних знань. Місто розглядається в доробках Аристотеля, Платона, Фарабі, Т.Мора, Т.Кампанелли. У працях Л.Сабсовича, М.Охитовича отримали популярність екологічні ідеї містобудування, концепція “міста - саду”. Філософське осмислення буття міста розглянули в своїх працях М. Анціфіров, В.Алексашина, М.Коган, Д.Ліхачов, Ю.Лотман, М.Уваров. Серед українських дослідників в осмисленні буття міста, слід відзначити В.Нікітина, Т.Возняка, І.Вороніна, О.Гладкого, М.Препотеньську, Т.Корнієнко та ін. Методи дослідження. У теорії і практиці дослідження Smart-міста широко використовуються методи структурно-системного, структурно-функціонального аналізу, що дозволили глибоко проникнути в феномен впливу Smart-технологій на розвиток Smart-міста в інформаційному суспільстві. Результат дослідження. Для вирішення проблем впливу “Smart-технологій” на розвиток “Smart-міста” в інформаційному суспільстві слід створити концепцію стратегії розвитку Smart-технологій, спрямовану на співробітництво з провідними компаніями даної галузі та виробництво вітчизняних аналогів згідно світових стандартів. Висновки. Стрімкий розвиток Smart-технологій дає змогу вивести освітній процес на новий якісний рівень, що забезпечить більш якісну підготовку фахівців у сфері дизайну, які потрібні для становлення й розвитку країни у формі Smart, а також для підвищення конкурентоспроможності України на міжнародній арені. Практичне значення теми дослідження в тому, що досліджуються дизайнерські артефакти, які диференціюються в культурах інформаційного суспільства

Ключові слова


Smart-технології; Smart-місто; інформаційно-комунікаційні технології; Smart-суспільство; дизайн; артефакт дизайнерський; екологічний дизайн

Повний текст:

PDF

Посилання


Wozniak, T.S. (2009) .The phenomenon of the city. Lviv: Ji. 334 s. [in Ukrainian].

Karpovets, M.V. (2013). City as the world of human existence: philosophical and anthropological analysis: abstracts, dissertation of Candidate of philosophical sciences: 09.00.04. Kiev. 20 s. [in Ukrainian].

Kornienko, T.A. (2013). Design of the city as the main concept of socio-philosophical discourse // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy: Sb. sciences Ave. - Zaporizhzhya: publishing office of ZGIA.Vip.54. P. 203-215 [in Ukrainian].

Prepotenskaya, M.P. (2014). Homo urbanus: the phenomenon of megacity human: a monograph / M.P. Prepotentskya Dnipropetrovsk: Publisher. T.K. Serednyak. 420 s. [in Ukrainian].

Voronkova, V.G., Romanenko, T.P, Andryukaytiene, Regina (2017). Genesis from the information society to “smart-society” in the context of the historical evolution of the modern world: theoretical and conceptual context. // Gilea: Scientific Bulletin. Collection of scientific works. K.: Publisher “Gilea”. Vip. 116 (1). P. 128-133 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. (2017). Smart-technology as a factor in the development of modern design. The humanitarian bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy: [Coll. sciences etc.]. Zaporizhzhia: Publisher ZGIA.Vip.69. P. 174-184 [in Ukrainian].

Ganin, O.B., Ganin, I.O. (2014). “Smart City”: prospects and trends of development [electronic resource]: magazine “ArsAdministrandi”. №1.URL: http://cyberleninka.ru/article/n/umnyy-gorod-perspektivy-i-tendentsii-razvitiya (reference date is 24.12.2014).

Mizrahi, M.V. (2013). “Smart City”: the evolution of the concept. Initiatives of urban communities in the development of the city // Scientific Notes of the V.I Vernadsky Tauride National University . Series “Philosophy. Culturology. Political science. Sociology ”. Vol. 24 (65). № 3. P.217.

Semenov, V.T. The model of the organization of smart megapolis on the example of the city of Kharkov, which is based on an effective territorial-spatial organization / / Communal economy of cities. Scientific and technical collection. № 98. P. 137-145

Sokolovskaya, O.O. (2014). Smart City: the use of information and communication technologies in local self-government // ASPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION. Regional and municipal government № 11-12 (13-14) November-December. P. 77-84 [in Ukrainian].

Didenko, L.V.(2016). Founders: SMART-country / L.V. Didenko, V.I Kondrasova-Didenko / / Gilea: Scientific Bulletin: collection of scientific works. K.: Gilea. Vip. 107 (4). 484 s. [in Ukrainian].

Robert, E. Hall. The Vision of A Smart City. - 2nd International Life Extension Technology Workshop, Paris, France, September 28, 2000 -- https://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/773961/ (reference date 10.02 2017)

Rudolf, Giffinger, Haindlmaier Gudrun. Smart cities ranking: An effective instrument for the positioning of the cities. - In: ACE: Architecture, City and Environment = Arquitectura, Ciudad y Entorno [en línea]. 2010, Año IV, núm. 12Febrero.P.7-25, https://www.researchgate.net/publication/228915976_Smart_cities_ranking_An_effective_instrument_for_the_positioning_of_the_cities] [in English].

The strategy page of the smart city of Barcelona (Case Study: Barcelona's Smart City Strategy), September 19, 2014, http://www.c40.org/case_studies/barcelona-s-smart-city-strategy)

[Rafael Achaerandio et.al. Smart Cities Analysis in Spain. – IDC White Paper, Septemer 2011, http://www.slideshare.net/cibbva/idcwp38-t-print] [in English].

Bionics in the design of the spatial-object environment: tutorial (2014) / C.P. Migal, I.A Dida, T.E. Kazantseva. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. 228 s. [in Ukrainian].

Psychology and culture / Ed. D. Matsumoto. - St. Petersburg Peter, 2003. 718 s.

Voronkova, V.G., Romanenko, T. P. , Andryukaytiene, Regina (2016). Concept of development of design-oriented business in the conditions of digital transformation to Smart - society // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [Coll. sciences etc.]. Zaporizhzhia: A view of the ZGIA, 2016. Vip.67. P. 122-134 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Возняк Т.С. Феномен міста. Львів: Ї, 2009. 334 с.

Карповець М.В. Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз: автореф. дис… канд.. філос.наук: 09.00.04 /М.А. Карповець. Київ. 2013. 20 с.

Корнієнко Т.А. Дизайн міста як головний концепт соціально-філософського дискурсу /Т.А. Корнієнко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. пр. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2013. Вип.54. C. 203 - 215.

Препотенська М.П. Нomo urbanus: феномен людини мегаполісу: монографія. Дніпропетровськ: Вид. Середняк Т.К., 2014. 420 с.

Воронкова В.Г., Романенко Т.П., Андрюкайтене Реґіна. Генеза від інформаційного суспільства до “smart-суспільства” в контексті історичної еволюції сучасного світу: теоретико-концептуальний контекст // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К. : Вид-во «Гілея», 2017. Вип. 116 (1). С. 128-133.

Рижова І. Smart-технології як фактор розвитку сучасного дизайну Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. Вип.69. С. 174-184

Ганин, О.Б., Ганин, И.О. «Умный город»: перспективы и тенденции развития [электронный ресурс]: журнал “ArsAdministrandi”. 2014. №1.URL: http://cyberleninka.ru/article/n/umnyy-gorod-perspektivy-i-tendentsii-razvitiya (дата обращения 24.12.2014) [in Russian].

Мизрахи, М.В. “Умный город”: эволюция концепта. Инициативы городских сообществ в развитии города // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия “Философия. Культурология. Политология. Социология”. Том 24 (65). 2013. № 3. С.217 [in Russian].

Семенов В.Т. Модель организации смарт-мегаполиса на примере г.Харькова, в основу которой положена эффективная территориально-пространственная организация // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. №98. С. 137-145 [in Russian].

Соколовська О.О. Smart City: використання інформаційно-комунікативних технологій у місцевому самоврядуванні //АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Регіональне та муніціпальне управління № 11-12 (13-14) листопад-грудень 2014. С. 77-84

Діденко Л.В. Засновки: СМАРТ-країна / Л.В. Діденко, В.І. Кондрашова-Діденко // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Гілея, 2016. – Вип. 107 (4). – 484 с.

Robert E. Hall. The Vision of A Smart City. -- 2nd International Life Extension Technology Workshop, Paris, France, September 28, 2000 -- https://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/773961/ (обращение 10 февраля 2017г.)

Rudolf Giffinger, Haindlmaier Gudrun. Smart cities ranking: An effective instrument for the positioning of the cities. -- In: ACE: Architecture, City

and Environment = Arquitectura, Ciudad y Entorno [en línea]. 2010, Año IV, núm. 12 Febrero. P. 7-25, https://www.researchgate.net/publication/228915976_Smart_cities_ranking_An_effective_instrument_for_the_positioning_of_the_cities].

Страница стратегии умного города Барселона (Case Study: Barcelona's Smart City Strategy), September 19, 2014, http://www.c40.org/case_studies/barcelona-s-smart-city-strategy) [in Russian].

Rafael Achaerandio et.al. Smart Cities Analysis in Spain. – IDC White Paper, September 2011, http://www.slideshare.net/cibbva/idcwp38-t-print].

Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища: навч. посібник / С.П. Мигаль, І.А. Дида, Т.Є. Казанцева. Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2014. 228 с.

Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. СПб. Питер, 2003. 718 с.

Воронкова В.Г., Романенко Т.П., Андрюкайтене, Регіна. Концепція розвитку проектно-орієнтованного бізнесу в умовах цифрової трансформації до Smart – суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. Вип.67. С. 122-134.

Copyright (c) 2018 І. С. Рижова, С. О. Захарова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941