DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130595

Інформаційні ризики у розвитку сучасної науки

Oleksandra Tsyra

Анотація


У статті пояснена сутність і архітектоніка інформатизації, конструктивізм її впливу на всі сфери суспільного розвитку. Цей процес має суперечності, зв’язані з інтенсивним розвитком нових інформаційних технологій, процесами модернізації та їх революційним впливом на всі сфери суспільного життя. .Як діалектичний процес інформатизація пояснена як фактор, що містить ризики в розвитку наукового знання. Ці ризики пов'язані з інформатизацією особистості про стан інформаційних ресурсів науки, що породжує процес посилення фундування розвитку різних форм позанаукового знання. Ризик охарактеризований як частка «поганого» в «хорошому», він пов'язаний з суб'єктивізмом та деструктивізмом в трактуванні істинно наукового знання, використанням його в корисливих інтересах. В інформаційну епоху технологічний розвиток призвів до того, що увага переключилась з цілей на засоби. Не пошук істини, а рішення статусних проблем стало головним. Акцентовано увагу на питомій вазі розвитку квазінауки та антинауки, котрі свідомо спотворюють уявлення науки про сутність природної та соціальній реальності. Псевдонаука пояснена як інтелектуальна активність суб'єкта, що імітує наукову діяльність і не приносить збільшення нового об'єктивно істинного знання. Акцентовано увагу саме на формуванні псевдоеквівалентності суб’єкта, що призводить до його духовної дезінтеграції та втрачанню ним можливостей відрізняти істину. Розкривається процес посилення інформаційного цинізму в суспільній свідомості, який формується сучасними процесами інформатизації. Інформаційний цинізм представлено як форму світогляду, що відображає нігілістичне відношення до інфоресурсів та формує недовіру до істинності будь-якої інформації, в тому числі і науково-обґрунтованої. І як результат виникає реальна загроза фальсифікацій та спекуляцій на сучасних, але мало продуктивних напрямках

Ключові слова


інформатизація; суб'єкт; ризик; знання; позанаукові знання; квазінауки; антинауки; псевдонаука; інформаційний нігілізм

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Voronkova, V. G., Sosnіn, O.V., Nіkіtenko, V.O., Maksimenyuk, M.Yu. (2016). The phylosophy of the informational-communicative soсiety: theoretical and methodological context. Zaporizhzhia: ZSEA. 276 s. [in Ukrainian].

Einstein, A. (1965). Principles of scientific research // Physics and Reality. M: Science. 360 s. [in Russian].

Lazarevich, A. A. (2015). The becoming of the Information Society. Minsk: Belarusian Science. 537 s. [in Russian].

Punchenko, O. P. (2013). Civilizational Dimension of the History of Humanity. Odessa: Astroprint. 448 s. [in Russian].

Sosnovsky, L. A. Risk. (2004). The Golden Section. Gomel: EI "Belgut". 317 s. [in Russian].

Ratnikov, V. S. (2012). Fundamentals of the Philosophy of Science and Philosophy of Techniques.Vinnitsa: VNTI. 291 s. [in Ukrainian].

Yaskevich ,Ya. S., Lukashevich V.K. (2009). Philosophy and Methodology of Scienceю Minsk: BSEU. 475 s. [in Russian].

Leshkevich, T. G.(2013). Philosophy and theory of knowledge. M.: INFRA-M. 408 s. [in Russian].

Punchenko, O. P. (2016). Informatization as a risk factor in the development of the modern scientific knowledge // In book: Dialogue of Cultures in the Era of Global Risks. Minsk: RIVSCH. 236 s. [in Russian].

Sloterdijk, P. (2009). Criticism of cynical reason. Ekaterinburg: U-Faktoriya. 800 s. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронкова В. Г. Філософія інформаційно-комунікативного суспільства: теоретико-методологічний контекст. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 276 с.

Эйнштейн А. Принципы научного исследования // Физика и реальность. М: Наука, 1965. 360 с.

Лазаревич А. А. Становление информационного общества. Минск: Беларуская наука, 2015. 537 с.

Пунченко О. П. Цивилизационное измерение истории человечества. Одесса: Астропринт, 2013. 448 с.

Сосновский Л. А. Риск. Золотое сечение. Гомель: УО «Белгут», 2004. 317 с.

Ратніков В. С. Основи філософії науки і філософії техніки. Вінниця: ВНТУ, 2012. 291 с.

Яскевич Я. С., Лукашевич В.К. Философия и методология науки. Минск: БГЭУ, 2009. 475 с.

Лешкевич Т. Г. Философия и теория познания. М.:ИНФРА-М, 2013. 408 с.

Пунченко О. П. Информатизация как фактор риска в развитии современного научного познания // В кн.: Диалог культур в эпоху глобальных рисков. Минск: РИВШ, 2016. 236 с.

Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург: У-Фактория, 2009. 800 с.

Copyright (c) 2018 Oleksandra Tsyra

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941