DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130597

«Stem-освіта» як фактор розвитку «smart-суспільства»: формування «stem-компетентностей»

Valentyna Voronkova, Olga Kyvliuk, Vìtalina Nikitenko, Roman Oleksenko

Анотація


Актуальність дослідження «stem-освіти» як фактора розвитку «smart-суспільства» в тому, що даний вид суспільства (smart-society) є продовженням інформаційного (мережевого) та «суспільства знань», що розвивається на основі смарт-технологій. Концепція смарт-суспільства знаходиться в основі сучасних державних програм розвитку країн Південної Кореї та Японії. В Південній Кореї Національним соціальним агентством розроблена «Стратегія смарт-суспільства», що впроваджує технологічні засади смарт-суспільства. Центральною проблемою Smart-суспільства є бізнес, що робить управління більш інтелектуальним (гнучким, розумним), а діяльність, направленою на використання знань та інновацій. Задачі дослідження – визначення концецпії «stem-освіти» за рахунок використання електронних і колективних технологій, яка стає більш масовою та ефективною, та за допомогою природничої, інженерної та математичної освіти. Не випадково ця концепція зафіксована у документі «Європа - 2020: Стратегія розумного стійкого та інклюзивного розвитку» (smart growth), що включає розвиток економіки, яка базується на знаннях та інноваціях, сприяє стійкому розвитку (sustainable growth), більш ефективному використанню ресурсів, інклюзивному зростанню (inclusive growth) та укріпленню високої зайнятості населення. Такі країни, як США, Китай, Австралія, Великобританія, Ізраїль, Сінгапур проводять державні програми в галузі stem-освіти. Методологічною основою дослідження є системний, структурний, аксіологічний, синергетичний методи та підходи, що дозволили розкрити stem-освіту як провідний тренд у світовому освітньому просторі. Висновок – доведено, що stem-освіта є інновацією, яка поєднує традиції природничо-математичної освіти, базується на принципах фундаментальності та наукоємності, поєднує технологічні, організаційні, матеріально-технічні ресурси та людський капітал. У результаті розвитку stem-освіти за рахунок ІКТ змінюються бізнес-процеси, державне управління, відбувається реформування менеджменту, що виводить економічні, соціальні та управлінські процеси на більш високий рівень якості суспільства та освіти

Ключові слова


інтелектуальне суспільство; стійке зростання; людський капітал; інтелектуальний капітал; інформація; знання; освіта; економіка знань

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bìlogur, V. E. (2014). Formation of the concept of an integral personality: theoretical and methodological dimensions // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA.Issue 59. 192-203 [in Ukrainian].

Voronkova, V.G. (2008). Humanization of education, science, politics, power, society // Philosophy of education. Issue 1-2 (7).[in Ukrainian].

Voronkova, V. G., Fursìn, O.O., Sapa, N.V. (2011). Socially-oriented State management: monograph. Zaporozhie: publishing ZDIA. 256 s. [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 57. 192-200 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu., Nikitenko, V. O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 66. 266-278 [in Ukrainian].

Nikitenko, Vitalina (2016). Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 251-257 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2015). The impact of communications on the value guidance of personality // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 62. 65-73 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2013). Philosophy of education as a nevìdêmnij factor in the economic development of the society // Sociosfera. № 3. S. 19-26 [in Ukrainian].

Sinâêva, L.V., Oleksenko, R. I., Plaksìna, I. M. (2007). Environmental problems and their solutions // Bulletin of the Sumy national agricultural University. № 4. 12-15 [in Ukrainian].

Požuêv, V. I. (2010). Understanding the place and role of information in modern ssupìlstvì//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA.Issue. 42. 4-13 [in Ukrainian].

Punenko, A. P., Lazarevich, A. A. (2015). Informatization as a means of disseminating the information resources of the society of Humanities Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 63. S. 21-30 [in Ukrainian].

Utûž, I. G. (2009). Civìlìzacìjna paradigm of education: theoretical-metodoloìgčnij facet//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhye: publishing ZDIA. Issue. 38. 60-66 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білогур В. Є. Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2014. Випуск 59. С.192-203.

Воронкова В. Г. Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства// Філософія освіти. Випуск 1-2 (7), 2008.

Воронкова В. Г., Фурсін О. О., Сапа Н. В. Соціально-орієнтоване державне управління: монографія . Запоіржжя: РВВ ЗДІА, 2011. 256 с.

Кивлюк О. П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2014. Вип. 57. С.192-200.

Максименюк М. Ю., Нікітенко В.О. Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і взаємодії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. Вип. 66. С. 266-278.

Nikitenko Vitalina. Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue. 2016. 251-257.

Олексенко Р. І. Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості / Р. І. Олексенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2015. Вип. 62. С. 65-73.

Олексенко Р. И. Философия образования как неотъемлемый фактор экономического развития общества // Социосфера. 2013. № 3. С. 19- 26

Синяєва Л. В., Олексенко Р. І., Плаксіна І. М. Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення // Вісник Сумського національного аграрного університету. 2007. № 4. C.12- 15

Пожуєв В. І. Осмислення місця і ролі інформації у сучасному суспільстві // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. Вип. 42. С. 4-13.

Пунченко О. П., Лазаревич А. А. Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015. Вип. 63. С. 21-30.

Утюж І. Г. Цивілізаційна парадигма освіти: теоретико-методолоігчний аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009. Вип. 38. С. 60-66.

Copyright (c) 2018 Valentyna Voronkova, Olga Kyvliuk, Vìtalina Nikitenko, Roman Oleksenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941