DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130605

Основні вектори розробки та реалізації освітньої політики в контексті реформи децентралізації в Україні

Д. І. Дзвінчук

Анотація


У статті розглянуто особливості розробки та реалізації освітньої політики в контексті реформи децентралізації в Україні. Головна мета статті – визначити основні напрями й труднощі розробки та реалізації освітньої політики в контексті реформи децентралізації в Україні. Цілями дослідження є узагальнення даних досліджуваної проблеми та виокремлення специфіки освітніх змін. Методологічним підґрунтям дослідження освітньої політики стали загальнонаукові методи емпіричного й теоретичного узагальнення, індукції й синтезу, методи порівняльного і правового аналізу. Так, зокрема, методи емпіричного й теоретичного узагальнення використано при з’ясуванні умов, специфіки та проблем проведення реформи децентралізації в Україні; дедукції та індукції, аналізу та синтезу – для виявлення системних проблем у сфері освіти. Результатом дослідження є теоретичне осмислення нормативно-правової бази з виокремленням проблемних моментів функціонування децентралізованої системи освіти в Україні. Визначено, що головним трендом сучасної освітньої політики є комерціалізація усіх аспектів навчання і виховання, який суттєво делегітимізує принцип рівного доступу до якісної освіти, що, в свою чергу, актуалізує пошук адекватних відповідей світового та національного освітніх просторів головними стейкхолдерами – державою, комерційними структурами та громадянським суспільством. Зроблено висновок, що громада і держава повинні спільно вирішувати питання створення стратегічних засад реформування освітнього процесу, контролю його якості, посилення соціального захисту всіх учасників, розширення мережі закладів освіти, підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, розробки систем мотивації праці. Особливу увагу звернуто на перспективи впровадження в життя концепції «Нової української школи» та створення мережі опорних шкіл

Ключові слова


освітня політика; реформа освіти; територіальна громада; децентралізація; взаємодія держави і громади у сфері освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Biudzhet-2018: «Nova ukrainska shkola» vymahaie bilshe hroshei. URL:

https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/novaya-ukrainskaya-shkola-trebuetbolshe-deneg-1092379.html [in Ukrainian].

Derzhavna polityka, zakonodavchi napratsiuvannia, promizhni rezultaty pershoho etapu detsentralizatsii vlady v Ukraini. URL: http://decentralization.gov.ua/about [in Ukrainian].

Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi osvity. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Osvita u hromadakh: okremi aspekty detsentralizatsii vlady v Ukraini. URL: http://oleksandria-mkppon.kr.sch.in.ua/Files/downloads/osvta-u-gromadah1.pdf [in Ukrainian].

Pro derzhavnu reiestratsiiu yurydychnykh osib, fizychnykh osibpidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan: Zakon Ukrainy vid 15 travnia 2003 roku. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15 [in Ukrainian].

Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy vid 5 liutoho 2015 roku. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro osvitnii okruh: Postanova Kabinetu

Ministriv Ukrainy vid 27 serpnia 2010 roku. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/777-2010-p [in Ukrainian].

Pro mistseve samovriaduvannia: Zakon Ukrainy vid 21 travnia 1997 roku. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-vr [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid kvitnia 2002 roku. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347/2002[in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 5 veresnia 2017 roku. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page [in Ukrainian].

Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy vid 17 chervnia 2014 roku. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady: rozporiadzhennia Kabinetu

Ministriv Ukrainy vid 1 kvitnia 2014 roku. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-r [in Ukrainian].

Funktsionuvannia opornykh shkil za rezultatamy opytuvannia dyrektoriv opornykh shkil. K. : Instytut osvitnoi analityky, 2017. 79 s [in Ukrainian].

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [in Ukrainian].

Shestypoverkhova formula osvitnoi subventsii ta implementatsiia Zakonu «Pro osvitu» – Liliia

Hrynevych pro zminy v shkilnii osviti. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-11-23-6-poverxova-formulaosvitnoyi-subvencziyi-ta-implementacziya-zakonu-pro-osvitu [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бюджет-2018: «Нова українська школа» вимагає більше грошей. URL: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/novaya-ukrainskaya-shkolatrebuet-bolshe-deneg-1092379.html.

Державна політика, законодавчі напрацювання, проміжні результати першого етапу децентралізації влади в Україні. URL: http://decentralization.gov.ua/about.

Європейська         хартія    місцевого             самоврядування.  URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

Конституція України [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої освіти. URL:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainskashkola-compressed.pdf.

Освіта у громадах: окремі аспекти децентралізації влади в Україні. URL: http://oleksandria-mkppon.kr.sch.in.ua/Files/downloads/osvta-u-gromadah1.pdf.

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15.

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19.

Про затвердження Положення про освітній округ: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/777-2010-п.

Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.

Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України       від          17           квітня    2002      року.      URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page.

Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 червня 2014 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1508-18.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3332014-р.

Функціонування опорних шкіл за результатами опитування директорів опорних шкіл. К. : Інститут освітньої аналітики, 2017. 79 с.

Цивільний            кодекс   України.   URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Шестиповерхова формула освітньої субвенції та імплементація Закону «Про освіту» – Лілія Гриневич про зміни в шкільній освіті. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-11-23-6-poverxova-formulaosvitnoyi-subvencziyi-ta-implementacziya-zakonu-pro-osvitu.

Copyright (c) 2018 Д. І. Дзвінчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941