Етимологія та смислові ознаки терміну «художньо-творча активність» в контексті розвитку особистості

Т. С. Житнік

Анотація


Актуальність дослідження розглядається у площині еволюції суспільства та особистості. Суперечності між напрямками розвитку системи освіти та потребою самої особистості бути художньо-творчо активною актуалізують тему дослідження. Метою дослідження є уточнення етимології та смислових ознак терміну «художньо-творча активність» в контексті розвитку особистості. Завдання: розглянути значення терміну й систематизувати дефініції «художньо-творча активність», визначення джерел і механізмів розвитку «художньо-творча активності» особистості, що уточнюють його тезаурус. Методи дослідження:аналіз теоретико-методичних засад; узагальнення результатів визначення поняття «художньо-творча активність» особистості: категорію відображає обсяг і якість інформації, якою володіє наука про предмет дослідження і дозволить повно і систематизовано розкрити сутність дефініції для уточнення ключового поняття. Результати визначення поняття «художньо-творча активність» особистості: природна особливість особистості (А. Маслоу, К. Роджерс); здатність особистості реалізовувати природній потенціал (Е. Фром); джерело потреби особистості, що є підсвідомим інстинктом (З. Фрейд, К. Юнг); потреба у самовираженні (Д Фельдштейн); процес творчого самовираження в процесі творчої діяльності (Л. Виготський); прояв внутрішньої установки та внутрішньої мотивації (Д. Узнадзе); динамічна діяльність, динамічна сторона та момент відтворення діяльності (О. Лєонтьєв); характеристика особистості та джерело її перетворення (С. Максименко, О. Матюшкін); рушійна сила та джерело пробудження (О. Скрипченко); найвищий прояв особистості, прояву саморозвитку (О. Мєлік-Пашаєв, Я. Пономарьов); якісна та кількісна характеристика особистості (М. Боришевський); інтегративна якість особистості, що проявляється у самостійності (Г. Костюк); міра вираженності індивідуальних характеристик особистості (Л. Коган). Висновки -творчість особистості розглядається згідно трьох аспектів: як сукупність якостей особистості, в яких проявляється внутрішнє емоційне відношення суб’єкта до світу і до самого себе, його спосіб самовираження; як діяльність певного характеру, яка є проявом вищої ступені активності; активність реалізуються в процесі взаємодії особистості з навколишнім середовищем в діяльності і є відображенням цієї взаємодії

Ключові слова


художньо-творча активність; особистість; тезаурус та смислові ознаки; психоаналітичні засади; гуманістичні теорії; діяльнісний підхід; системно-структурний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Abushenko, V. L. (2001). Filosofija: vsemirnaja jenciklopedija / red. i sost. A. A. Gricanov. – Moskva:Harvest, Sovremennyj literator [in Russian].

Vojtko, V. I. (1982). Psihologicheskij slovar' (naukr..jazyke) / pod. red. V. I. Vojtko. Kiev : Vishha shkola [in Russian].

Gilford, Dzh. (1965). Tristoronyi ntellekta : psihologija myshlenija / sb. perevodov s nem. i ang. podred. A. A. Matjushkina. Moskva: Progress [in Russian].

Honcharenko, S. U.(1997). Ukrain skyipedahohichnyi slovnyk.Kyiv: Lybid [inUkrainian].

Zhytnik, T. S. (2016). Rozvytok khudozhnjo-tvorchoji aktyvnosti starshykh doshkiljnykiv zasobamy zhyvopysu. Candidate’sthesis. Kyiv [inUkrainian].

Zhytnik, T. S. (2015). Problema razvitiia tvorcheskoi aktivnosti v psikhologo-pedagogicheskoi literature. East European Scientific Journal,3 (3), 34–37 [inUkrainian].

Zhytnik, T. S. (2013). Khudozhnjo-tvorcha aktyvnist jjak osobystisnyj fenomen. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny, 30, 129–133.

Karavanskyi, S. (2000). Praktychnyi slovnyk synonimiv ukrainskoi movy: 2-he vyd-niadopov. Kyiv: Ukrainska knyha[inUkrainian].

Kyrychuk, O. V. (1999). Osnovy psykholohii / zared. O. V. Kyrychuka, V. A. Romentsia: 4-te vyd. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Mishchykha, L. P. (2004).Psykholohii atvorchosti: navch. posib. dliastud. VNZ. Ivano-Frankovsk: Hostynets [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2016) Aksiodukhovnaya sostavlyayushchaya v stanovlenii i garmonizatsii sotsiokulturnogo bytiya cheloveka / R. I. Oleksenko, V. V. Molodychenko, G. G. Taranenko // Gumanіtarniy vіsnik Zaporyzkoy derzhavnoy іnzhenernoy akademyy. Vip. 65. [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2017). Osobystist v osvitnomu seredovyshchi, yake dynamichno transformuietsia / R. I. Oleksenko, Yu. A. Vasiuk // Filosofski obrii. Vyp. 37. [in Ukrainian].

Prykhodko, Yu. O., Yurchenko V. I. (2012). Psykholohichnyi slovnyk-dovidnyk : navch. posibnyk. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].

Sovetskijj enciklopedicheskij slovar' / pod. red. A. M. Prohorov, A. A. Gusaev: 4-e izd. dopol. (1987). Moskva: Sov. Jenciklopedija [in Russian].

Fel'dshtejn, D. I. (1996). Psihologijar azvivajushhejsja lichnosti: monografіja. Moskva: Izd-voinst. prak. psihol. [in Russian].

Frejd, Z. (1990). Psihologija bessoznatel'nogo / podred., avt. vstup. st. M. G. Jaroshevskij. Moskva: Prosveshhenie [in Russian].

Fromm, Je. (2006). Anatomija chelovecheskoj destruktivnosti / per. s nem. Je. Teljatnikovoj.Moskva: AST MOSKVA [in Russian].

Hell L., Zigler, D. (1997). Teorii lichnosti: monografіja. Sankt Peterburg: PiterPress[in Russian].

Jengel'mejer, P. K. (1910). Teorija tvorchestva: monografіja. Sankt Peterburg: Obrazovanie [in Russian].

Jung, K. G., Nojmann, Je. (1998). Psihoanaliz i iskusstvo: monografіja. Moskva: Refl-buk, Vakler[in Russian].

Guilford, J. P. (1975). Creativity: a quarter century of progress. Journal Perspectives in Creativity.іssue9, 37–59.

Maslow, A. H. (1967). A theory of metamotivation: thebiological rootingofthe value-life. Journal humanistic Psychol. іssue7, 93‒127.

Mednick, S. A. (1962). The associative basis of the creative process. Journal Psychological Review.Vol 69 (3), 220‒232.

Rogers, С. R. (1975). Empatic: An Unappreciated Way of Being. Journal The Counseling Psychologist, Vol. 5, 2, 2–10.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абушенко В. Л. Философия: всемирная энциклопедия/ ред. и сост. А. А. Грицанов. – Москва: Харвест, Современный литератор, 2001. 1312 с.

Войтко В. И. Психологический словарь (на укр. языке) / под. ред. В. И. Войтко. Киев : Вища школа, 1982. 215 с.

Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта : психология мышления / сб. переводов с нем. и анг. под ред. А. А. Матюшкина. Москва: Прогресс, 1965. С. 433 – 456.

Гончаренко С. У Український педагогiчний словник. Київ: Либiдь, 1997. 376 с. 

Житнік Т. С. Розвиток художньо-творчої активності старших дошкільників засобами живопису: дис. канд.пед. наук Київ, 2016.269 с.

Житник Т. С. Проблема развития творче ской активности в психолого-педагогической литературе. East European Scientific Journal. 2015. № 3 (3).С. 34–37.

Житнік Т. С. Художньо-творча активність як особистісний феномен. Вісник Інституту розвитку дитини. 2013. № 30. С. 129–133.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови: 2-ге видання допов. Київ: Українська книга, 2000. 480 с.

Киричук О. В. Основи психології / за ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця: 4-те вид. Київ: Либідь, 1999. 632 с.

Міщиха Л. П. Психологія творчості : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Івано-Франковськ: Гостинець, 2004. 448 с.

Олексенко Р. И. Аксиодуховная составляющая в становлении и гармонизации социокультурного бытия человека / Р. И. Олексенко, В. В. Молодыченко, Г. Г. Тараненко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 65. С. 27-40

Олексенко Р.І. Особистість в освітньому середовищі, яке динамічно трансформується / Р. І. Олексенко, Ю. А. Васюк // Філософські обрії. 2017. Вип. 37. С. 124-135.

Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник : навч. посібник. Київ: Каравела, 2012. 328 с. 

Советский энциклопедический словарь / под. ред. А. М. Прохоров, А. А. Гусаев: 4-е изд. допол. Москва: Сов. энциклопедия, 1987. 1600 с. 

Фельдштейн Д. И. Психология развивающейся личности: монографія. Москва: Изд-воинст. прак. психол., 1996. 512 с.

Фрейд З. Психология бессознательного /под ред., авт. вступ. ст. М. Г. Ярошевский. Москва: Просвещение, 1990. 448 с.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / пер. с нем. Э. Телятниковой. Москва: АСТ МОСКВА, 2006. 635 с.

Хъелл Л., Зиглер Д. Теории личности: монографія. Санкт Петербург: Питер Пресс, 1997. 608 с.

Энгельмейер П. К. Теория творчества: монографія. Санкт Петербург: Образование, 1910. 210 с.

Юнг К. Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство: монографія. Москва:Рефл-бук, Ваклер, 1998. 304 с.

Guilford J.P. Creativity: a quarter century of progress. Journal Perspectives in Creativity.1975. No. 9.P. 37–59.

Maslow, A. H., A theory of metamotivation: the biological rooting of the value-life. Journal humanistic Psychol. 1967, No. 7, Р. 93‒127.

Mednick S. A. (1962). The associative basis of the creative process. Journal Psychological Review.Vol 69 (3), 220‒232.

Rogers С. R. (1975). Empatic: An Unappreciated Way of Being. Journal The Counseling Psychologist, Vol. 5, 2, 2–10.

DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130607

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Т. С. Житнік

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941