DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130607

Етимологія та смислові ознаки терміну «художньо-творча активність» в контексті розвитку особистості

Т. С. Житнік

Анотація


Актуальність дослідження розглядається у площині еволюції суспільства та особистості. Суперечності між напрямками розвитку системи освіти та потребою самої особистості бути художньо-творчо активною актуалізують тему дослідження. Метою дослідження є уточнення етимології та смислових ознак терміну «художньо-творча активність» в контексті розвитку особистості. Завдання: розглянути значення терміну й систематизувати дефініції «художньо-творча активність», визначення джерел і механізмів розвитку «художньо-творча активності» особистості, що уточнюють його тезаурус. Методи дослідження:аналіз теоретико-методичних засад; узагальнення результатів визначення поняття «художньо-творча активність» особистості: категорію відображає обсяг і якість інформації, якою володіє наука про предмет дослідження і дозволить повно і систематизовано розкрити сутність дефініції для уточнення ключового поняття. Результати визначення поняття «художньо-творча активність» особистості: природна особливість особистості (А. Маслоу, К. Роджерс); здатність особистості реалізовувати природній потенціал (Е. Фром); джерело потреби особистості, що є підсвідомим інстинктом (З. Фрейд, К. Юнг); потреба у самовираженні (Д Фельдштейн); процес творчого самовираження в процесі творчої діяльності (Л. Виготський); прояв внутрішньої установки та внутрішньої мотивації (Д. Узнадзе); динамічна діяльність, динамічна сторона та момент відтворення діяльності (О. Лєонтьєв); характеристика особистості та джерело її перетворення (С. Максименко, О. Матюшкін); рушійна сила та джерело пробудження (О. Скрипченко); найвищий прояв особистості, прояву саморозвитку (О. Мєлік-Пашаєв, Я. Пономарьов); якісна та кількісна характеристика особистості (М. Боришевський); інтегративна якість особистості, що проявляється у самостійності (Г. Костюк); міра вираженності індивідуальних характеристик особистості (Л. Коган). Висновки -творчість особистості розглядається згідно трьох аспектів: як сукупність якостей особистості, в яких проявляється внутрішнє емоційне відношення суб’єкта до світу і до самого себе, його спосіб самовираження; як діяльність певного характеру, яка є проявом вищої ступені активності; активність реалізуються в процесі взаємодії особистості з навколишнім середовищем в діяльності і є відображенням цієї взаємодії

Ключові слова


художньо-творча активність; особистість; тезаурус та смислові ознаки; психоаналітичні засади; гуманістичні теорії; діяльнісний підхід; системно-структурний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Abushenko, V. L. (2001). Filosofija: vsemirnaja jenciklopedija / red. i sost. A. A. Gricanov. – Moskva:Harvest, Sovremennyj literator [in Russian].

Vojtko, V. I. (1982). Psihologicheskij slovar' (naukr..jazyke) / pod. red. V. I. Vojtko. Kiev : Vishha shkola [in Russian].

Gilford, Dzh. (1965). Tristoronyi ntellekta : psihologija myshlenija / sb. perevodov s nem. i ang. podred. A. A. Matjushkina. Moskva: Progress [in Russian].

Honcharenko, S. U.(1997). Ukrain skyipedahohichnyi slovnyk.Kyiv: Lybid [inUkrainian].

Zhytnik, T. S. (2016). Rozvytok khudozhnjo-tvorchoji aktyvnosti starshykh doshkiljnykiv zasobamy zhyvopysu. Candidate’sthesis. Kyiv [inUkrainian].

Zhytnik, T. S. (2015). Problema razvitiia tvorcheskoi aktivnosti v psikhologo-pedagogicheskoi literature. East European Scientific Journal,3 (3), 34–37 [inUkrainian].

Zhytnik, T. S. (2013). Khudozhnjo-tvorcha aktyvnist jjak osobystisnyj fenomen. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny, 30, 129–133.

Karavanskyi, S. (2000). Praktychnyi slovnyk synonimiv ukrainskoi movy: 2-he vyd-niadopov. Kyiv: Ukrainska knyha[inUkrainian].

Kyrychuk, O. V. (1999). Osnovy psykholohii / zared. O. V. Kyrychuka, V. A. Romentsia: 4-te vyd. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Mishchykha, L. P. (2004).Psykholohii atvorchosti: navch. posib. dliastud. VNZ. Ivano-Frankovsk: Hostynets [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2016) Aksiodukhovnaya sostavlyayushchaya v stanovlenii i garmonizatsii sotsiokulturnogo bytiya cheloveka / R. I. Oleksenko, V. V. Molodychenko, G. G. Taranenko // Gumanіtarniy vіsnik Zaporyzkoy derzhavnoy іnzhenernoy akademyy. Vip. 65. [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2017). Osobystist v osvitnomu seredovyshchi, yake dynamichno transformuietsia / R. I. Oleksenko, Yu. A. Vasiuk // Filosofski obrii. Vyp. 37. [in Ukrainian].

Prykhodko, Yu. O., Yurchenko V. I. (2012). Psykholohichnyi slovnyk-dovidnyk : navch. posibnyk. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].

Sovetskijj enciklopedicheskij slovar' / pod. red. A. M. Prohorov, A. A. Gusaev: 4-e izd. dopol. (1987). Moskva: Sov. Jenciklopedija [in Russian].

Fel'dshtejn, D. I. (1996). Psihologijar azvivajushhejsja lichnosti: monografіja. Moskva: Izd-voinst. prak. psihol. [in Russian].

Frejd, Z. (1990). Psihologija bessoznatel'nogo / podred., avt. vstup. st. M. G. Jaroshevskij. Moskva: Prosveshhenie [in Russian].

Fromm, Je. (2006). Anatomija chelovecheskoj destruktivnosti / per. s nem. Je. Teljatnikovoj.Moskva: AST MOSKVA [in Russian].

Hell L., Zigler, D. (1997). Teorii lichnosti: monografіja. Sankt Peterburg: PiterPress[in Russian].

Jengel'mejer, P. K. (1910). Teorija tvorchestva: monografіja. Sankt Peterburg: Obrazovanie [in Russian].

Jung, K. G., Nojmann, Je. (1998). Psihoanaliz i iskusstvo: monografіja. Moskva: Refl-buk, Vakler[in Russian].

Guilford, J. P. (1975). Creativity: a quarter century of progress. Journal Perspectives in Creativity.іssue9, 37–59.

Maslow, A. H. (1967). A theory of metamotivation: thebiological rootingofthe value-life. Journal humanistic Psychol. іssue7, 93‒127.

Mednick, S. A. (1962). The associative basis of the creative process. Journal Psychological Review.Vol 69 (3), 220‒232.

Rogers, С. R. (1975). Empatic: An Unappreciated Way of Being. Journal The Counseling Psychologist, Vol. 5, 2, 2–10.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абушенко В. Л. Философия: всемирная энциклопедия/ ред. и сост. А. А. Грицанов. – Москва: Харвест, Современный литератор, 2001. 1312 с.

Войтко В. И. Психологический словарь (на укр. языке) / под. ред. В. И. Войтко. Киев : Вища школа, 1982. 215 с.

Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта : психология мышления / сб. переводов с нем. и анг. под ред. А. А. Матюшкина. Москва: Прогресс, 1965. С. 433 – 456.

Гончаренко С. У Український педагогiчний словник. Київ: Либiдь, 1997. 376 с. 

Житнік Т. С. Розвиток художньо-творчої активності старших дошкільників засобами живопису: дис. канд.пед. наук Київ, 2016.269 с.

Житник Т. С. Проблема развития творче ской активности в психолого-педагогической литературе. East European Scientific Journal. 2015. № 3 (3).С. 34–37.

Житнік Т. С. Художньо-творча активність як особистісний феномен. Вісник Інституту розвитку дитини. 2013. № 30. С. 129–133.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови: 2-ге видання допов. Київ: Українська книга, 2000. 480 с.

Киричук О. В. Основи психології / за ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця: 4-те вид. Київ: Либідь, 1999. 632 с.

Міщиха Л. П. Психологія творчості : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Івано-Франковськ: Гостинець, 2004. 448 с.

Олексенко Р. И. Аксиодуховная составляющая в становлении и гармонизации социокультурного бытия человека / Р. И. Олексенко, В. В. Молодыченко, Г. Г. Тараненко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 65. С. 27-40

Олексенко Р.І. Особистість в освітньому середовищі, яке динамічно трансформується / Р. І. Олексенко, Ю. А. Васюк // Філософські обрії. 2017. Вип. 37. С. 124-135.

Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник : навч. посібник. Київ: Каравела, 2012. 328 с. 

Советский энциклопедический словарь / под. ред. А. М. Прохоров, А. А. Гусаев: 4-е изд. допол. Москва: Сов. энциклопедия, 1987. 1600 с. 

Фельдштейн Д. И. Психология развивающейся личности: монографія. Москва: Изд-воинст. прак. психол., 1996. 512 с.

Фрейд З. Психология бессознательного /под ред., авт. вступ. ст. М. Г. Ярошевский. Москва: Просвещение, 1990. 448 с.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / пер. с нем. Э. Телятниковой. Москва: АСТ МОСКВА, 2006. 635 с.

Хъелл Л., Зиглер Д. Теории личности: монографія. Санкт Петербург: Питер Пресс, 1997. 608 с.

Энгельмейер П. К. Теория творчества: монографія. Санкт Петербург: Образование, 1910. 210 с.

Юнг К. Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство: монографія. Москва:Рефл-бук, Ваклер, 1998. 304 с.

Guilford J.P. Creativity: a quarter century of progress. Journal Perspectives in Creativity.1975. No. 9.P. 37–59.

Maslow, A. H., A theory of metamotivation: the biological rooting of the value-life. Journal humanistic Psychol. 1967, No. 7, Р. 93‒127.

Mednick S. A. (1962). The associative basis of the creative process. Journal Psychological Review.Vol 69 (3), 220‒232.

Rogers С. R. (1975). Empatic: An Unappreciated Way of Being. Journal The Counseling Psychologist, Vol. 5, 2, 2–10.

Copyright (c) 2018 Т. С. Житнік

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941