DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130612

Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних процесів в системі освіти

М. А. Лукашук

Анотація


Актуальність нашого дослідження носить філософсько-світоглядний та практично орієнтований характер. Без рефлексійного аналізу інноваційної специфіки сучасного навчання і виховання неможливо реалізувати національну стратегію системної модернізації освіти, без якої українське суспільство не зможе перетворитися на конкурентоспроможний та прогресивний соціум європейського типу. Постановка завдання – специфіка інноваційних процесів в системі освіти вивчена ще не достатньо повно. Можна стверджувати, що категорії «інновація» та «система освіти» є іманентно взаємопов’язаними. Їх визначення та структурно-функціональний аналіз вимагають інтегрованого концептуально-теоретичного підходу. Аналіз останніх досліджень і публікацій – активно вивчається досвід науково-практичних інновацій, можна виділити роботи Ю. Бабанського, М. Башмакова, В. Безпалька, І. Бома, В.Воронкової, В. Давидова, Л. Занкова, О.Кивлюк, О. Киричука, М. Кларіна, В. Лозової, Дж. Майер, М. Махмутова, О. Пєхоти, О. Пометун, Р. Реванса, Г. Селевка, М. Скрипника, К. Стоута, Дж. Шнайдера та ін. Основним проблемам освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці присвячено дослідження Л. Буркової, Л. Даниленко, І. Дичківської, Д. Джонсона, О. Козлової, М. Крюгера, А. Підласого, О. Попової, І. Пригожина, К. Ушакова, А. Хуторського, Н. Юсуфбекової та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Освітня система будь-якої країни становить національний фундамент інноваційного розвитку суспільства. Тільки високий рівень освіти забезпечує значні темпи інноваційного прогресу. Про що свідчить стрімкий розвиток країн з розвиненими освітніми системами, які здійснили значний інноваційний прорив саме завдяки потужному поступу у застосуванні новітніх освітніх технологій і принципів. У національному філософсько-освітньому концептуально-теоретичному дискурсі активно розглядається проблематика, пов’язана з інноваційною модернізацією української системи освіти. Постановка завдання – Першочергового дослідження у цьому контексті потребують насамперед теоретико-методологічні засади інноваційних процесів в освіті, зокрема, проблеми і суперечності позиціювання інноваційних процесів в стратегії модернізації освіти. Виклад основного матеріалу. Інноваційний тип прогресу є тією основною характеристикою, якою можна охопити сутність змін, що відбуваються в результаті глобалізації та інформаційної революції. Вплив означених процесів відчувається на всіх сферах суспільної життєдіяльності. Не є винятком і освіта. Реалізація інноваційних процесів в системі освіти є основним напрямом її модернізації в сучасних умовах. Звертається увага на інноваційність будь-якого процесу, який передбачає високий рівень освіченості його суб’єктів та володіння компетентностями вчитися протягом професійної діяльності та всього життя. Висновки - Ефективне впровадження та реалізація інновацій в системі освіти може здійснюватися лише на основі постійного концептуально-теоретичного аналізу ключових принципів сучасного інноваційно - гуманістичного стилю педагогічного мислення та практичної діяльності

Ключові слова


людина; освіта; культура; модернізація; інновація; інноваційний розвиток освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Fagerberg, J. (2006) Innovation: A Guide to the Literature / Jan Fagerberg // The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press. 3 – 27 [in English].

Dundon, E. (2002). The seeds of innovation: Cultivating the synergy that fosters new ideas / Elaine Dundon. New York: Amacom. 241 s. [in English].

National Systems of Innovation (2010) : Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning / Edited by Lundvall Bengt-Åke. London: Anthem Press, 404 s. [in English].

Opanasiuk, Yu.I. (2014). Innovatsiinyi prohres yak novyi typ suspilnoho rozvytku. Multyversum. Filosofskyi almanakh. Vyp. 10 (138). 27 – 35. [in Ukrainian].

Syrotenko, H. O. (2005). Innovatsii yak osnova zmin osvitnoi praktyky. Informatsiino-metodychnyi zbirnyk. Poltava: POIPPO.160 s. [in Ukrainian].

Marushchenko, O.A.(2004). Stanovlennia innovatsiinoi osvity v Ukraini. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata sotsiolohichnykh nauk. Spetsialnist: 22.00.04 – spetsialni ta haluzevi sotsiolohii. Kharkiv, 22 s. [in Ukrainian].

Vakulenko, V.M. (2010). Vydy innovatsii v osviti ta yikh klasyfikatsiia. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Elektronne naukove fakhove vydannia. № 4 [in Ukrainian].

Nikolaienko, S.M. (2009). Teoretyko-metodolohichni osnovy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom systemy osvity Ukrainy. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora pedahohichnykh nauk. Spetsialnist: 13.00.06 – teoriia i metodyka upravlinnia osvitoiu. K. 46 s. [in Ukrainian].

Burkova, L.V. (2010). Klasyfikatsiia innovatsii v osviti. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu. Elektronne naukove fakhove vydannia. № 4. [in Ukrainian].

Stephan, Vincent-Lancrin, Kiira, Karkkainen, Sebastian, Pfotenhauer, Adele, Atkinson, Gwenael, Jacotin, Michele, Rimini (2014). Measuring Innovation in Education: A New Perspective. Paris: OECD Publishing, 332 s. [in English].

Artomov, I.V., Shershun, A.V., Piasetska-Ustych, S.V. (2015). Innovatsii u vyshchii osviti: hlosarii terminiv i poniat. Uzhhorod: DVNZ «Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet».160 s.

Andrushchenko, V. P. (2011). Svitanok Yevropy: Problema formuvannia novoho vchytelia dlia obiednanoi Yevropy KhKhI stolittia. K.: Znannia Ukrainy. 1099 s. [in Ukrainian].

Oleksenko, R. Y. (2013). Fylosofyia obrazovanyia kak neotemlemіi faktor еkonomycheskoho razvytyia obshchestva. Sotsyosfera. № 3.19-26 [in Ukrainian].

Voronkova, V.G. (2008). Humanization of education, science, politics, power, society // Philosophy of education. Issue 1-2 (7) [in Ukrainian].

Voronkova, V.G., Nikitenko, V.O. (2013). Modern geokultura as a sociocultural phenomenon of cultural globalization // K: Publisher Hileya, Issue. 72. 487-492 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Fagerberg J. Innovation: A Guide to the Literature / Jan Fagerberg // The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 3 – 27.

Dundon E. The seeds of innovation: Cultivating the synergy that fosters new ideas / Elaine Dundon. New York: Amacom, 2002. 241 p.

National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning / Edited by Lundvall Bengt-Åke. London: Anthem Press, 2010. 404 p.

Опанасюк Ю.І. Інноваційний прогрес як новий тип суспільного розвитку. Мультиверсум. Філософський альманах. 2014. Вип. 10 (138). С. 27 – 35.

Сиротенко Г. О. Інновації як основа змін освітньої практики. Інформаційно-методичний збірник. Полтава: ПОІППО, 2005. 160 с.

Марущенко О.А. Становлення інноваційної освіти в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук. Спеціальність: 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Харків, 2004. – 22 с.

Вакуленко В.М. Види інновацій в освіті та їх класифікація. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Електронне наукове фахове видання. – 2010. – № 4

Ніколаєнко С.М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Спеціальність: 13.00.06 – теорія і методика управління освітою. К., 2009. 46 с.

Буркова Л.В. Класифікація інновацій в освіті. Теорія та методика управління освітою. Електронне наукове фахове видання. 2010. № 4.

Stephan Vincent-Lancrin, Kiira Karkkainen, Sebastian Pfotenhauer, Adele Atkinson, Gwenael Jacotin, Michele Rimini. Measuring Innovation in Education: A New Perspective. Paris: OECD Publishing, 2014. 332 p.

Артомов І.В., Шершун А.В., П’ясецька-Устич С.В. Інновації у вищій освіті: глосарій термінів і понять. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2015. 160 с.

Андрущенко В.П. Світанок Європи: Проблема формування нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття. К.: Знання України, 2011. 1099 с.

Олексенко Р. И. Философия образования как неотъемлемый фактор экономического развития общества. Социосфера. 2013. № 3. С. 19-26.

Воронкова В. Г. Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства// Філософія освіти. Випуск 1-2 (7), 2008.

Воронкова В. Г., Нікітенко В. О. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації // К: «Видавництво «Гілея», Вип. 72. 2013. С.487-492

Copyright (c) 2018 М. А. Лукашук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941