Основні етапи еволюції державної економічної політики

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130755

Ключові слова:

людина, економіка, політика, економічна політика, держава

Анотація

Актуальність проблеми. Періодизація еволюції теорії економічної політики базується на відмінностях визначення предмету економічної теорії – як частини філософії моралі, як науки про матеріальне багатство націй, як науки про раціональну поведінку людей. Цілі дослідження: представляється доцільним проаналізувати основні ідеї класичної політичної економіки. Аналіз останніх досліджень і публікацій – розглядаються підходи, обгрунтовані у свій час такими мислителями, як Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Гегель, К. Маркс, Дж. Роулз, А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. Кейнса, Л. фон Мізеса, М. Фрідмана, Ф. А. фон Хайєка, Р. Кохане, В. Андрущенко, В. Воронкова, Р. Олексенко та інші. Методологія дослідження. Методологічну основу дослідження складає система загально наукових та загально доповнюючи методів дослідженнях. Використано метод системного аналізу, дедуктивний та дедуктивний аналіз, структурно – функціональний та порівняльний аналіз, історичний та метод спостереження, тощо. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Залишаються недостатньо дослідженими і потребують поглибленого вивчення питання напрямів удосконалення теоретико-методологічних засад реалізації державної економічної політики в сучасних умовах. Постановка завдання. Визначити сутність державної економічної політики та окремлети основні її елементи. Розглянути основні етапи та принципи реалізації державної економічної політики. Узагальнити теоретико-методологічні засади реалізації державної економічної політики в сучасних умовах. Виклад основного матеріалу. Складні та суперечливі процеси сучасних суспільних трансформацій і необхідність подолання кризових явищ в економіці вимагають відповідного впливу держави та чітко діючої системи соціально-економічного управління шляхом формування та реалізації ефективної державної економічної політики. Висновки. Основі теоретичні напрямки характеризують основні моделі реалізації економічної політики: ліберальну, та державну. Між окресленими альтернативними моделями існує значний діапазон проміжних способів реалізації економічної політики, у межах яких державна регуляція обмежуються певними сферами.

Біографія автора

Р. О. Джура, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Пошукач

Посилання

Borodyn, A. D. (2015). Evoliutsiia teoretychnykh osnov derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky. Mezhdunarodnыi nauchnыi zhurnal. Эkonomycheskye nauky. № 8. 96-100 [in Ukrainian].

Global Political (2011). Economy. Third Edition. Ed. by J. Ravenhill.- Oxford University Press[in English].

Hai-Nyzhnyk, P. P. (2014) Liberalizm yak filosofska, politychna ta ekonomichna teoriia: narys istorii stanovlennia ta rozvytku. Zbirnyk naukovykh prats “Hileia: naukovyi visnyk” . Vyp. 88. 5-14 [in Ukrainian].

Smyt, A. (2007). Yssledovanye o pryrode y prychynakh bohatstva narodov. M.: Эksmo, 960 s. [in Russian].

Tyshchenko, O.P. (2012). Derzhava i yii funktsii v ekonomitsi: retrospektyvnyi analiz naukovykh teorii dokeinsianskoho periodu. Aktualni problemy ekonomiky. № 7 (133). 49-60 [in Ukrainian].

Borodyn, A. D. (2015). Evoliutsiia teoretychnykh osnov derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky. Mezhdunarodnыi nauchnыi zhurnal. Эkonomycheskye nauky. № 8. 96-100 [in Ukrainian].

Myl, Dzh.S. (2004). Osnovы polytycheskoi эkonomyy // Myrovaia эkonomycheskaia mыsl. Skvoz pryzmu vekov: V 5 t. M.: Mыsl, T. 1. Ot zary tsyvylyzatsyy do kapytalyzma. 473–494. [in Russian].

Bentam, Y. (1867). Vvedenye v osnovanyia nravstvennosty y zakonodatelstv. SPb.: Yzdanye «russkoi knyzhnoi torhovly».678 s. [in Russian].

Shybaieva, N.V. (2014). Teorii ekonomichnoi polityky. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu im. V. V. Dokuchaieva. Ser.: Ekonomichni nauky. № 7. 188-195 [in Ukrainian].

Korol, M.M. (2013). Analiz i evoliutsiia keinsovoi teorii ta keinsianstva, yikh vplyv na stanovlennia i rozvytok naukovo-kadrovoho otentsialu. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Vyp. № 2 (10) [in Ukrainian].

Holovko, I.V. (2015). Mekhanizmy vprovadzhennia i realizatsii liberelno-demokratychnykh praktyk u polityko-ekonomichnomu vymiri. Suchasne suspilstvo: politychni nauky, sotsiolohichni nauky, kulturolohichni nauky. Vyp. 1 (2). 35-51[in Ukrainian].

Ozerchuk, O.V. (2011). Rozvytok ekonomichnykh teorii antytsyklichnoho podatkovoho rehuliuvannia. Naukovi pratsi NDFI. Vyp. 2 (55). 55-64 [in Ukrainian].

Fynansovыe y denezhno-kredytnыe metodы rehulyrovanyia эkonomyky: teoryia y praktyka: uchebnyk pod red. M. A. Abra movoi, L. Y. Honcharenko, E. V. Markynoi. – M.: Yzdatelstvo Yurait, 2015. 551 s. [in Russian].

Khaiek, F.(1992). Doroha k rabstvu. M.: Эkonomyka. 176 s. [in Russian].

Zubchyk, A.O. (2013). Derzhava: ekonomichna svoboda i politychna neobkhidnist Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, pedahohoky i psykholohii. Vyp. 2 (11). 51-56 [in Ukrainian].

Shterma, I. A. (2013). Vzaiemozviazok ekonomiky i polityky: osoblyvosti arhumentatsii u promovakh politykiv. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky). Melitopol: Liuks.№ 2. 342-351[in Ukrainian].

Filipenko, A. (2013). Metodolohichnyi dyskurs mizhnarodnoi ekonomichnoi polityky. Mizhnarodna ekonomichna polityka. 2013. № 1 (18). S. 5-20 [in Ukrainian].

Sysmondy, S. (2004). Novыe nachala polytycheskoi эkonomyy, yly o bohatstve y eho otnoshenyy k narodonaselenniu. Myrovaia эkonomycheskaia mыsl. Skvoz pryzmu vekov: V 5 t. M.: Mыsl. T. 1. Ot zary tsyvylyzatsyy do kapytalyzma. 519-532. [in Russian].

Tyshchenko, O. P. (2012). Derzhava i yii funktsii v ekonomitsi: retrospektyvnyi analiz naukovykh teorii dokeinsianskoho periodu. Aktualni problemy ekonomiky. 2012. № 7 (133). S.49-60. 195 [in Ukrainian].

Chystiakova, S. V. (2013). Formuvannia kontseptualnykh zasad teorii ekonomichnoho rozvytku u svitovii ekonomichnii nautsi (XVI-XIX st.). Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrainy. Vyp. 46. 22-43 [in Ukrainian].

Vernadskyi, I. V. (1849). Krytyko-ystorycheskoe yssledovanye ob ytalianskoi polytycheskoi lyterature do nachala KhIKh veka.M. 118 s. [in Russian].

Biukher, K. (2005). Voznyknovenye narodnoho khoziaistva. Myrovaia эkonomycheskaia mыsl. Skvoz pryzmu vekov: V 5 t. M.: Mыsl. T. 3. Эpokha sotsyalnыkh perelomov. S. 138–146 [in Russian].

Shmoller, H. (2005). 6Narodnoe khoziaistvo. Myrovaia эkonomycheskaia mыsl. Skvoz pryzmu vekov: V 5 t. M.: Mыsl. T. 3. Эpokha sotsyalnыkh perelomov. 103–115[in Russian].

Hornyk, V. H. (2011). . Derzhavna polityka zabezpechennia konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky: umovy, vazheli ta mekhanizmy. Donetsk: Yuho-Vostok. 400 s. [in Ukrainian].

Oleksenko, R. І. (2013). Fylosofyia, myrovozzrenye y moral sovremennoho predprynymatelia kak sostavnaia эkonomyko-sotsyalnoho razvytyia obshchestva. Sotsyosfera: nauch.-metod. y teor. zhurnal. 2013.№ 1. 31-37 [in Russian].

Planning and forecasting in a market. Kyiv: Professional. 2006 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-10

Номер

Розділ

Філософія економіки та управління