DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130756

Теоретико-методологічні засади психології управлінської діяльності керівника в умовах інформаційного суспільства

М. A. Кононец

Анотація


Актуальність теми дослідження в тому, що теоретико-методологічні засади психології управлінської діяльності керівника в умовах інформаційного суспільства допомагають підвищити важелі управління та керівництва. Мета управління – отримання бажаного результату, який повинен бути отриманий після здійснення дій управління керівника як головної діючої сили, яка прямує до перетворень, намагається збільшити в організації самоуправлінське начало. Проблема дослідження в тому, що для ефективного управління слід відпрацювати надійні механізми виявлення і розвитку здібностей керівника, підвищити рівень професіоналізму і компетентності керівника до самого найвищого рівня, щоб управлінський організм не дезорієнтувався. Кваліфіковано виконати роботу управлінця може той, хто працює як спеціаліст, професіонал, компетентна людина. Висувається гіпотеза, що управлінець високого рівня професіоналізму і компетентності здатний сформувати психологічні основи організації, щоб вона працювала як єдиний соціальний організм. Задача дослідження – проаналізувати психологічні основи управлінської діяльності в умовах інформаційного суспільства, які дозволили б найбільш оптимально управляти конкретною організацією. Методологічні основи психології управлінської діяльності як основи ефективного керівництва включають методи культуротворчості, які використовуються для вирішення проблем організації, формування психологічної культури, позбавленої конфліктів, суперечностей, катаклізмів. Методологічною основою наукового дослідження психологічних засад управлінської діяльності як основи ефективного керівництва слугують методи, як системний, структурний, структурно-функціональний, історичний, компаративний, які дозволяють досягти більш високого рівня організації і самоорганізації за рахунок вмілого керівництва. Тому керівник повинен використати всю сукупність методів, прийомів, алгоритмів дій, методик, способів досягнення певних результатів, які приведуть до управління високого рівня. Робиться висновок, що детермінантами оптимізації психології управлінської праці керівника слугує модель, направлена на регулювання взаємовідносин, в яких використовувалися б ресурси інформаційного суспільства, в основі якого високе інформаційне забезпечення для підвищення ефективності управлінської праці

Ключові слова


методологічні основи; психологія управлінської праці; ефективне керівництво і управління

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Аndriukaitiene, Regina, Voronkova, Valentyna, Kyvliuk, Olga, Maksimenyuk, Marina and Aita, Sakun (2017). Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of management. Problems and Perspectives in Management, 15(1-1), 220-226. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(1-1).

Brian, Tracy (2018). Maximum success. Strategy and navčiki for discovering the hidden potential of Kharkiv: bookclub. 334 s. [in Ukrainian].

Voronkova, V., Maksimenyuk, M., Nikitenko, V. (2016 a). Humanistic management in the context of philosophic anthropology: human dimension // IntellectualArchive Vol. 5, No. 1, January 2016. 37-48.

Voronkova, V.G., Nikitenko, V.O. (2013 b). Modern geokultura as a sociocultural phenomenon of cultural globalization // Gìleâ: "Publisher Hileya», Issue. 72. 487-492 [in Ukrainian].

Voronkova, V.G. (2012 c). Formation of synergistically-reflexively model samoupravlìnskogo society: the civilizational context // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: scientific papers. Zaporozhzhie: ZDIA. Issue 49.17-28 [in Ukrainian].

Carol, Dvek (2017). Tune in for a change. The new Psychology of success. Kiev: Our format. 288 s. [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: scientific papers. Zaporozhzhie: ZDIA. Issue 57. 192-200 [in Ukrainian].

Kononec, M. O. (2017). Management education as a factor of the formation of the management culture and new innovation paradigm: theoretical and methodological context / /Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: [GS Sciences works]. Zaporozhzhie: publishing ZDIA. Issue. 71. 158-163 [in Ukrainian].

Kravchenko, I. M. (2012). An analysis of the categories of employment potential in the context of the kategoryj workforce, human potential, human capital and human resources // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: scientific papers. Zaporozhzhie: ZDIA. Issue. 51. 124-131 [in Ukrainian].

Krajnìk, O. M. Improvement of marketing activities using external investment in the LLC Ice Zaporizhzhia // Journal of economic reforms. 2015. Issue 2. 85-90 [in Ukrainian].

Krajnìk, О. М. Risk management as a tool for regulating economic behaviour of the subjects in modern conditions//investments: practice and experience. 2015 № 10. 28-31 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2015 a). The impact of communications on the value guidance of personality // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhшa State Engineering Academy. Issue. 62. 65-73 [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I. (2013b). Filosofiâ obrazovaniâ as neotemlemyj factor èkonomičeskogo development society // Sociosfera. № 3. 19-26 [in Russian].

Oleksenko, R. I. (2010c). Performance management work in enterprises // Agrosvit. № 11. 46 – 48 [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I. , Molodičenko, V. V. (2017d). Conceptual priorities formation of the modern human economic / Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue. 70. 164-175 [in Ukrainian].

Punčenko, O. P., Lazarevich, A.A. (2015). ). Informatization as a means of disseminating the information resources of the society // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: [GS Sciences works]. publishing ZDIA. Issue. 63. 2015. 21-30 [in Ukrainian].

Sergienko, T. I. (2012). Human resources management at the enterprise in the system of modern management // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: scientific papers. Issue 51. 102-108 [in Ukrainian].

Sergienko, T.I..(2012). Conflicts in the team and the Manager's role in solving them//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: scientific papers.Issue 48. S. 236-242 [in Ukrainian].

Sinâêva, L.V., Oleksenko, R.I., Plaksìna, I. M. (2007). Environmental problems and their solutions // Bulletin of the Sumy national agricultural University. № 4. C.12- 15 [in Ukrainian].

Sosnin, О.V., Kononec, M. O. (2017). New information and technological realities of communications in the scientific and educational activity as the key to innovative development: collective monograph // Information society in the world and in Ukraine: problems of establishment and regularities of development / Ed. d. philosopher, Prof. G. Voronkova; Zaporìz. State. ing. teaching. Zaporozhzhie: ZDIA. 120-140 [in Ukrainian].

Utûž, I. G. (2009). Civìlìzacìjna paradigm of education: theoretical-methodological aspect//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: [GS Sciences works]. Zaporozhzhie: publishing ZDIA. Issue. 38. 60-66 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аndriukaitiene, Regina, Voronkova, Valentyna, Kyvliuk, Olga, Maksimenyuk, Marina and Aita, Sakun (2017). Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of management. Problems and Perspectives in Management, 15(1-1), 2017. P. 220-226. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(1-1).

Брайан, Трейсі.. Максимум успішності. Стратегії і навчики для розкриття прихованого потенціалу Харків: Клуб сімейного дозвілля. 2018. 334 с.

Voronkova, V., Maksimenyuk,, M., Nikitenko V. Humanistic management in the context of philosophic anthropology: human dimension // IntellectualArchive Vol. 5, No. 1, January 2016. P. 37-48.

Воронкова, В.Г., Нікітенко, В.О. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації // Гілея: К: «Видавництво «Гілея», Вип. 72. 2013. С.487-492.

Воронкова, В.Г. (2012 c). Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗДІА. Вип.49. С.17-28.

Керол, Двек. Налаштуйся на зміни. Нова психологія успіху. Київ: Наш формат. 2017. 288 с.

Кивлюк, О.П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗДІА. 2014. Вип.57. С.192-200.

Кононець, М. О. Управлінська освіта як фактор формування управлінської культури та нової інноваційної парадигми: теоретико-методологічний контекст // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. праць]. Запоріжжя : Вид-во ЗДІА. Вип. 71. 2017. С. 158-163.

Кравченко, І.М. Аналіз категорій трудовий потенціал в контексті категорый робоча сила, людський потенціал, людський капітал та трудові ресурси // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗДІА. Вип. 51. 2012. С.124-131.

Крайнік О.М. Покращення збутової діяльності за допомогою зовнішнього інвестування на ТОВ Айс Запоріжжя // Часопис економічних реформ. 2015. Вип.2. С.85-90.

Крайнік О.М. Ризик-менеджмент як інструмент регулювання економічної поведінки суб'єктів господарювання в сучасних умовах // Інвестиції:практика та досвід. 2015. №10. С.28-31.

Олексенко, Р. І. Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Вип. 62. 2015. С. 65-73.

Олексенко, Р. И. Философия образования как неотъемлемый фактор экономического развития общества // Социосфера. № 3. 2013. С. 19- 26

Олексенко, Р.І. Управління продуктивністю праці на підприємствах К.: Агросвіт. №11. 2010. С. 46–48.

Олексенко, Р. І., Молодиченко, В. В. Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Вип. 70. 2017. С. 164 – 175

Пунченко, О.П., Лазаревич, А.А. Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. праць]. Запоріжжя : Вид-во ЗДІА. Вип. 63. 2015. С. 21-30.

Сергієнко Т.І. Управління людськими ресурсами на підприємстві в системі сучасного менеджменту // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць. 2012. Випуск 51. С.102-108.

Сергієнко Т.І. Конфлікти в колективі і роль керівника у їх вирішенні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць. 2012. Випуск 48. С.236-242.

Синяєва, Л. В., Олексенко, Р. І., Плаксіна, І. М. Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення // Вісник Сумського національного аграрного університету. № 4. 2007. C.12- 15

Соснін, О.В., Кононець, М.О. Нові інформаційно-технологічні реалії комунікації в науково-освітній діяльсноівті як запорука інноваційного розвитку суспільства: колективна монографія // Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності розвитку / За ред. д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкової; Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя: ЗДІА. 2017. С.120-140.

Утюж, І.Г. Цивілізаційенна парадигма освіти: теоретико-методологічяний аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. праць]. Запоріжжя : Вид-во ЗДІА. Вип. 38. 2009. С. 60-66.

Copyright (c) 2018 М. О. Кононець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941