DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130757

Інформаційно-комунікативні технології як основа розвитку інформаційного менеджменту

В. В. Мельник

Анотація


Актуальність теми дослідження інформаційного менеджменту як сучасного напряму розвитку суспільства в тому, що в умовах ХХІ століття прискорився розвиток сучасної цивілізації у напрямку глоаблізації – економічної, політичної, культурної. Центральною проблемою для розвитку інформаційної цивілізації є інформація як один з самих важливих атрибутів і ресурсів людської діяльності, яка переростає у знання. У статті обгрутовується сутність, задачі і основні напрямки розвитку концепції інформаційного менеджемнту, детерміновані інформаціоналізмом. Перехід до нової інформаційної цивілізації носить характер «технократичного проекту», в основі якого інноваційний розвиток суспільства, що базується на інформаційній інфраструктурі. Розвитку інформаційного менеджменту сприяє «суспільство знань», яке культивує креативну особистість, формування якої базується на інформації та знаннях. Задачі дослідження – концептуалізація розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, які є основою розвитку інформаційного менеджменту; виявлення сутності, змісту і основних напрямків розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, які упроваджуються у практику освітнього процесу вищої школи. Методологічною основою становлення і розвитку інформаційного суспільства є інформаціоналізм, який досліджується М.Кастельсом (2000), аутопоезисна методологія Матурани і Варели, а також синергетичний та інформаціологічний методи, в основі яких нелінійність та інформаціологія. Результати дослідження – формування концепції інформаційного менеджменту як одного з самих сучасних напрямків розвитку інформаційного суспільства та інформаційно-інноваційної особистості. Висновок - концепцію інформаційного менеджменту слід упроваджувати на всіх напрямках розвитку суспільства, включаючи і вищу школу, яка потребує формування креативної особистості як суб’єкта інформаційно-інноваційного суспільства

Ключові слова


інформаційний менеджмент; інформація; інформаційна цивілізація; інформаційне суспільство; інформатизація; інформаційно-комунікаційний менеджмент

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Voronkova, V. G. (2012). Formation of synergistically-reflexively model samoupravlìnskogo society: the civilizational context // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA.Issue. 49. 17-28 [in Ukrainian].

Voronkova, Valentina, Maksimenyuk, Marina, Nikitenko, Vitalina (2016). Humanistic management in the context of phylosofic anthropology: human dimension // A new paradigm: the national Drahomanov Pedagogical University, new paradigm, creative Union.Issue. 129. 64-76 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 57. 192-200 [in Ukrainian].

Kravchenko, I. M. (2012). Analysis of the category of employment potential in the context of categories of workforce, human potential, human capital and human resources // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 51. 124-131 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu., Nikitenko, V. O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 66. 266-278 [in Ukrainian].

Nikitenko, V. O. (2013). Modern geokultura as a sociocultural phenomenon || Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 53. 261-270 [in Ukrainian].

Nikitenko, Vitalina (2016). Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 251-257 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2015). The impact of communications on the value guidance of personality // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhzhie: publishing ZDIA. Issue. 62. 65-73[in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2013). Philosophy of education as a nevìdêmnij factor in the economic development of the society // Sociosfera. № 3. S. 19-26 [in Ukrainian].

Sinâêva, L.V., Oleksenko, R. I., Plaksìna I. M. (2007). Environmental problems and their solutions // Bulletin of the Sumy national agricultural University. № 4. 12-15 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I., Molodičenko, V.V. (2017). Conceptual priorities formation of the modern human economic // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA.Issue 70. 164-175 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2013). Prospects and main directions of the development of modern economic // Humanitarian bulletin State higher educational establishment "The Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University after G.S.Skovoroda." Pedagogy. Psychology. Philosophy. Issue. 28 (1). 379-384 [in Ukrainian].

Požuêv, V. I. (2010). Understanding the place and role of information in modern ssupìlstvì//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhzhie: publishing ZDIA.Issue. 42. 4-13 [in Ukrainian].

Punchenko, O. P., Lazarevich, A. A. (2015). Informatization as a means of disseminating the information resources of the society of Humanities Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 63. S. 21-30 [in Ukrainian].

Utûž, I. G. (2009). Civìlìzacìjna paradigm of education: theoretical-metodoloìgčnij facet//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhzhie: publishing ZDIA. Issue. 38. 60-66 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронкова В. Г. Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2012. Вип. 49. С.17-28.

Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina. Humanistic management in the context of phylosofic anthropology: human dimension // Нова парадигма: Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, Нова парадигма, творче об'єднання. 2016.- Вип. 129. С.64-76.

Кивлюк О. П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2014. Вип. 57. С.192-200.

Кравченко І. М. Аналіз категорії трудовий потенціал в контексті категорій робоча сила, людський потенціал, людський капітал та трудові ресурси // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2012. Вип. 51. С.124-131.

Максименюк М. Ю., Нікітенко В.О. Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і взаємодії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. Вип. 66. С. 266-278.

Нікітенко В. О. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, Вип.53. 2013. С. 261-270.

Nikitenko Vitalina. Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue. 2016. 251-257.

Олексенко Р. І. Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості / Р. І. Олексенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2015. Вип. 62. С. 65-73.

Олексенко Р. И. Философия образования как неотъемлемый фактор экономического развития общества // Социосфера. 2013. № 3. С. 19- 26

Синяєва Л. В., Олексенко Р. І., Плаксіна І. М. Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення // Вісник Сумського національного аграрного університету. 2007. № 4. C.12- 15

Олексенко Р. І., Молодиченко В. В. Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної // Гуманітарний вісник Запоірзької державної інженерної академії. 2017. № 70. С. 164 – 175.

Олексенко Р.І. Перспективи й основні напрями розвитку сучасної економічної освіти // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. 2013. Вип. 28(1). С. 379-384

Пожуєв В. І. Осмислення місця і ролі інформації у сучасному суспільстві // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. Вип. 42. С. 4-13.

Пунченко О. П., Лазаревич А. А. Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015. Вип. 63. С. 21-30.

Утюж І. Г. Цивілізаційна парадигма освіти: теоретико-методолоігчний аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009. Вип. 38. С. 60-66.

Copyright (c) 2018 В. В. Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941