DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130759

Формування моделі інноваційного розвитку організації як умова процесу соціальних змін

Е. В. Старовойт

Анотація


Актуальність теми дослідження в тому, що проблема упровадження інновацій та їх дифузія набуває у сучасних умовах великого значення, так як від їх впровадження залежить процес соціальних змін. Керівник повинен розробляти етапи упровадження інновацій, акцентувати увагу на тих агентах змін, які зможуть упроваджувати інновації і сприяти розширенню меж їх упровадження, які проникають в усі сфери життєдіяльності – від прийняття рішень до маркетингу, комунікацій, які детермінують процес соціальних змін в організаціях. Проблема дослідження в тому, що для ефективного управління слід відпрацювати надійні механізми подолання відсталості управління і переходу до нового – інноваційно-стратегічного управління, в основі якого дифузія інновацій і втягнення у цей процес все більшої кількості людей та управлінців. Висувається гіпотеза, що процес впровадження інновацій у практику управлінської діяльності посилить самоорганізуюче начало, подолання нестабільності організацій і перехід їх на більш високий якісний рівень управління. Задача дослідження – проаналізувати модель інноваційного розвитку організації, яка дозволила б успішно управляти цією організацією. Методологія дослідження зводиться до сукупності методів – системний, структурно-функціональний, синергетичний, які дозволяють проникнути в сутність інновацій, їх види і структуру, вирішити проблеми організації, упровадити інноваційні технології та просунути організацію на рівень інноваційного розвитку. Результат дослідження – формування моделі інноваційної організації, яка займає тривалий час, розрахований на певні етапи її просування до рівня інноваційності. Висновки. Дана модель інноваційного розвитку організації, наявність керівників як агентів інноваційних змін, розробка моделі інноваційного менеджменту, в основі якого інноваційні технології та дифузія інновацій на всі рівні управління

Ключові слова


інновації; інноваційний процес; процес соціальних змін; дифузія інновацій; інноваційні технології; інноваційна організація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Andrûkajtene, Regina, Voronkova, V. G., Kyvliuk, O. P. Nikitenko, V.A. (2017). Stanovlenie s razvitie smart-society as vysokorazumnogo, vysokotehnologičeskogo, vysokointellektualnogo // Humanities Bulletin of Zaporizhzhie State Engineering Academy. Issue. 71. 17-25 [in Russian].

Voronkova, V.G. (2012a). Formation of synergistically-reflexively model samoupravlìnskogo society: civìlìzcaìjni context // Humanities Bulletin of Zaporizhzhie State Engineering Academy. Issue 49. 17-28 [in Ukrainian].

Valentina, Voronkova, Marina, Maksimenyuk, Vitalina, Nikitenko (2016b). Humanistic management in the context of phylosofic anthropology: human dimension // A new paradigm: the National Pedagogical University named after m. Dragomanov National Pedagogical University. Kiev. Issue 129. 64-76 [in English].

Everett, M. Rogers (2009). Diffusion of innovations/lane. with the English. Basil Stark. Ps: Look. House "Kyiv-Mohyla Academy". 591 s. [in Ukrainian].

Kravchenko, M.I. (2012). An analysis of the categories of employment potential in the context of the kategoryj workforce, human potential, human capital and human resources // Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy. Issue. 51. 124-131 [in Ukrainian].

Lèndri,, H. (2014). Creative garden. M.: Classic Collection XXI. 400 s. [in Russian].

Krajnìk, O.M.(2015). Improvement of marketing activities using external investment in the LLC Ice Zaporizhzhya//Journal of economic reforms. Issue 2. 85-90 [in Ukrainian].

Krajnìk, О. М. (2015). Risk management as a tool for regulating economic behaviour of the subjects in modern conditions//investments: practice and experience. № 10. 28-31[in Ukrainian].

Maksimenûk, M.Yu. (2015). Organization as an object of public administration: a theoretical and methodological dimensions // Humanities Bulletin of Zaporizhzhie State Engineering Academy. Issue. 63. 234-248 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2015). The impact of communications on the value guidance of personality // Humanities Bulletin of Zaporizhzhie State Engineering Academy. Issue. 62. 65-73 [in Ukrainian].

Sinâêva, l. V., Oleksenko, R. I., Plaksìna, I. M. (2007). Environmental problems and their solutions // Bulletin of the Sumy national agricultural University. № 4. 12-15 [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I. (2013). Filosofiâ obrazovaniâ as neotemlemyj factor èkonomičeskogo development society // Sociosfera. № 3. 19-26 [in Russian].

Oleksenko R.I. (2010 c). Management of productivity in enterprises. K.: Agrosvit. № 11. P.46 – 48 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I., Molodičenko, V.V. (2017). Conceptual priorities formation of the modern human economic // Humanities Bulletin of Zaporizhzhie State Engineering Academy. Issue 70. 164-175 [in Ukrainian].

Sergienko, T.I.. (2012). Human resources management at the enterprise in the system of modern management//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: Issue 51. 102-108 [in Ukrainian].

Sergienko, T.I. (2012). Conflicts in the team and the Manager's role in solving them//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: scientific papers. Issue 48. 236-242 [in Ukrainian].

Staržinskij, V. P., Cepkalo, V.V. (2016). On the way to the society of innovation. Minsk: RIVŠ. 446 s. [in Russian].

Starovoit, O.V. (2017). Formuvannaâ of the innovative principles of the concept of information and cultural management in the context of interdisciplinary space // Humanities Bulletin of Zaporizhzhie State Engineering Academy. Issue. 71. 76-82 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрюкайтене Регина, Воронкова В. Г., Кивлюк О. П. Никитенко В. А. Становление и развитие smart-общества как высокоразумного, высокотехнологического, высокоинтеллектуального // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 71. С. 17-25.

Воронкова В.Г. Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізцаійни контекст // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗДІА. 2012. Вип.49. С.17-28.

Valentina Voronkova, Marina Maksimenyuk, Vitalina Nikitenko. Humanistic management in the context of phylosofic anthropology: human dimension // Нова парадигма: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ. 2016. Вип.129. С.64-76.

Еверетт М.Роджерс. Дифузія інновацій / Пер. з англ. Василя Старка. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія». 2009. 591 с.

Кравченко І.М. Аналіз категорій трудовий потенціал в контексті категорій робоча сила, людський потенціал, людський капітал та трудові ресурси // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗДІА. 2012. Вип. 51. С.124-131.

Лэндри Ч. Креативный город. М.: Классика ХХI. 2014. 400c.

Крайнік О.М. Покращення збутової діяльності за допомогою зовнішнього інвестування на ТОВ Айс Запоріжжя// Часопис економічних реформ. 2015. Вип.2. С.85-90.

Крайнік О.М. Ризик-менеджмент як інструмент регулювання економічної поведінки суб'єктів господарювання в сучасних умовах // Інвестиції:практика та досвід. 2015. №10. С.28-31.

Максименюк М.Ю. Організації як об’єкт публічного адміністрування: теоретико-методологічні виміри // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2015. Вип. 63. С. 234-248.

Олексенко Р. І. Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2015. Вип. 62. С. 65-73.

11 Синяєва Л. В., Олексенко Р. І., Плаксіна І. М. Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення // Вісник Сумського національного аграрного університету. 2007. № 4. C.12- 15

Олексенко Р. И. Философия образования как неотъемлемый фактор экономического развития общества // Социосфера. 2013. № 3. С. 19- 26

Олексенко Р.І. Управління продуктивністю праці на підприємствах. К.: Агросвіт. 2010. №11. С. 46–48

Олексенко Р. І., Молодиченко В. В. Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип.70. С. 164 – 175.

Сергієнко Т.І. Управління людськими ресурсами на підприємстві в системі сучасного менеджменту // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць. 2012. Випуск 51. С.102-108.

Сергієнко Т.І. Конфлікти в колективі і роль керівника у їх вирішенні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць. 2012. Випуск 48. С.236-242.

Старжинский В.В., Цепкало В.В. На пути к обществу инноваций. Минск: РИВШ. 2016. 446 с.

Старовойт О.В. Формування інноваційних засад концепції інформаційно-культурного менеджменту в контексті міждисциплінарного простору // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 71. С. 76-82.

Copyright (c) 2018 Е. В. Старовойт

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941