DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.134758

Сутність і культурні кореляти мислення: теоретичний аспект

Максим Гальченко

Анотація


Актуальність теми дослідження полягає в аналізі проблеми мислення, однієї з найважливіших здатностей людини, яке сьогодні в поєднанні із знанням постає засобом творення нового світу і людини. Мета дослідження – виявлення основних змістовних навантажень мислення в процесі його формування і розвитку в системі різних інтелектуально-пізнавальних практик, в культурі комунікації, що обумовлює його роль в освоєнні і перетворенні оточуючої реальності – природної, соціальної, духовної. Цілі дослідження – виявити основні напрямки розвитку мислення – логічний, філософський, психологічний, розкрити зміст концепції «продуктивного мислення», його розвиток в класичній гносеології і постнекласичній філософії науки, які показують полізмістовність феномену мислення. Методологія дослідження – використані аналітико-історичний, контамінаційний, раціонально-евристичний методи, які дозволяють здійснити системний аналіз мислення, яке набувало найрізноманітніших форм і способів в історії філософії і культури; методи сучасного соціально-філософського і когнітивного аналізу показали взаємозв’язок теоретичних засад мислення з практичними засадами. Результат дослідження – концептуалізація проблеми мислення як дієвого інтелектуального, евристичного, пізнавально-теоретичного інструмента в розвитку знання, опредметнене в поняттях, принципах, законах. Важливим аспектом є також встановлення ролі мислення в процесі розвитку наукового знання, в створенні нових парадигм пізнання. Результатом аналізу є вироблення науково-теоретичних і методологічних підходів у виявленні евристичної, творчої сутності мислення, вплив якого на об’єктивний і суб’єктивний світ обумовлює їх трансформацію і перехід до нової якості. Висновок – вирішення теоретичних проблем інтелектуально-мисленнєвої діяльності як фактору становлення і розвитку філософії, культури і творчої діяльності людини


Ключові слова


мислення; знання; культура; метод; пізнання; філософія; творчість; когнітивний

Повний текст:

PDF

Посилання


Vertgejmer, M. (1987).Productive thinking. Moscow: Progress, 1987. 336 s. [in Russian].

Vygotsky, l. S. (1991). Pedagogical Psychology. M.: Pedagogy, 1991. 480s. [in Russian].

Voronkova, V. G. (2012). The formation of a new Outlook, a new person, a new society of the future: monograph // Who and how to educate the younger generations; Ed. O. A. Bazaluka. K.: Publishing House «Skif». T. 2. 134-152 [in Russian].

Voronkova, V. G. (2013). The formation of a new Outlook, a new person, a new society of the future//Antropologіchnі vimіri fіlosofskih studies. VIP. 3. 69-80 [in Russian].

Kant, I. (2006). Critique of pure reason. Moscow: Eksmo, 2006. 736 s. [in Russian].

Kirichenko, M. O. (2017). Nonlinear metamorphosis development of the information society in terms of global bifurcation // Bulletin of Kharkiv National University named after v.n. karazin. Series "Philosophy. Philosophical vicissitudes". Kharkov. Issue 56. 21-27 [in Ukrainian].

Kirichenko, M. O. (2017). The formation of the ideology of the information society in terms of global informatization: trends, prospects of development paradigms: [Monograph]. Mines-of education and science of Ukraine, education management University of Ukraine. Kharkov: publishing PE "Technology Center". 320 s. [in Ukrainian].

Klepko, S. F. (2006). Philosophy of education in the European context. Poltava: POÌPPO. 328 s. [in Ukrainian].

Kravchenko, A. A. (2013). The archetype of the teacher: ідея vіdpovіdalnіst image: monografіja; NAC. ped. University of іmenі M.p. Drahomanov, Mіn-osvіti і of science of Ukraine. Lviv: view-in the "Liga-Pres. 421 s. [in Ukrainian].

Kravchenko, A. A. (2016). Creative contemporary thinking in the dynamics of social reality: a methodological context//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. OL. Zaporozhye, publishing ZDIA. Issue. 66. 135-143 [in Ukrainian].

Kremin, V. G. (2005). To knowledge society through improvement of the system of education//socio-economic problems of the information society; Ed. doctor of economic sciences, Professor. L. G. Melnykova. Sumy: University book ITD. 34-48. [in Russian].

Crimskuy, S. B. (2003). Requests for philosophical meanings. K.: PARAPAN. 240 s.

Kušerec V. I. (2002). Knowledge as a strategic resource for social transformation. K. 248 s.[in Ukrainian].

Mamardashvili, M. K. (2002). Philosophical reading. Spb.: Abc-classic. 832 s. [in Russian].

Melnyk, V. V. (2014). Bytie kultury as space for samorealizacii ličnosti: theoretical metologičeskie osnovaniâ // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] Zaporozhye: publishing ZDIA. Issue. 59 139-149 [in Russian].

Melnyk, V. V. (2015). Ontologičeskie, aksiologičeskie s antropologičeskie osnovaniâ sovremennogo //Gìleâ: scientific Bulletin of the Ukrainian Academy of Sciences, the National Pedagogical University after Dragomanov MP. Issue. 94. 143-148 [in Russian].

Image of a man of the future (2013): who and how to educate the younger generations? : collective monograph; Ed. O. A. Bazaluka. TO: MFKO. 3. 340s. [in Russian].

Popper, K. (1983). Logic and growth of scientific knowledge. Moscow: Progress. 605 s. [in Russian].

Rosin, V. M. (2006). Thinking and creativity. PM: PER SE. 360 s. [in Russian].

Stashkevich O. (2016). Genealogy of intellectual civilization: monograph/science ed. Y. Bekh. K.: MP "Lesya. 180 s. [in Ukrainian].

Khramova, V. L. (2011). Cultural science images in postpozitivizme // "Sofia". Kulturologіchnij magazine. Gumanіtarnih Studies Institute. Kyiv: "Fenіks." No. 11. 14-58 [in Russian].

Shilkov, Y. M. (2013). Language and Cognition: cognitive aspects. Spb.: Vladimir Dahl. 542 s. [in Russian].

Epstein, M. (2016). From knowledge to creativity. How the Humanities can change the world. M.: Spb.: Center for humanitarian initiatives. 480 s. [in Russian].

Feyerabend, P. (1978). Science in Free Society. London: Verso [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М.: Прогресс, 1987. 336с.

Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. 480с.

Воронкова В. Г.Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего : монография // Кого и как воспитывать в подрастающих поколениях; под ред. О. А. Базалука. К. : Издательский дом «Скиф».2012. Т.2. С.134-152.

Воронкова В. Г. Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего // Антропологічні виміри філософських досліджень. - 2013. - Вип. 3. - С. 69-80.

Кант И. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2006. 736 с.

Кириченко М. О. Нелінійні метаморфози розвитку інформаційного соціуму в умовах глобальної біфуркації // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Філософія. Філософські перипетії". Харків, 2017. Вып. 56. С. 21-27.

Кириченко М.О. Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку: [Монографія] / Харків: Вид-во ПП «Технологічний Центр», 2017. 320 с.

Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті. Полтава: ПОІППО, 2006. 328 с.

Кравченко А. А. Архетип учителя: ідея, образ відповідальність: монографія. Львів: Вид-во «Ліга-прес». 2013. 421 с.

Кравченко А.А. Креатив сучасного мислення в динаміці соціокультурної реальності: методологічний контекст // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. 2016. Вип. 66. С.135-143.

Кремень В. Г. К обществу знаний - через совершенствование системы образования // Социально-экономические проблемы информационного общества ; под ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельникова. Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005. С. 34-48.

Кримський С. Б. Запити філософських смислів. К.: ПАРАПАН, 2003. 240 с.

Кушерець B. I. Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій. К., 2002. 248 с.

Мамардашвили М.К. Философские чтения. СПб.: Азбука-классика, 2002. 832 с.

Мельник В.В. Бытие культуры как пространство для самореализации личности: теоретико-метологические основания Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.]. 2014. Вип. 59. С.139-149.

Мельник В.В. Онтологические, аксиологические и антропологические основания развития современного мира// Гілея: науковий вісник; зб. наук. праць. 2015. Вип. 94. С. 143-148.

Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поеколениях? : коллективная монография; под ред. О. А. Базалука. К. : МФКО, 2013. Т. 3.340 с.

Поппер К. Логика и рост научного знания. М.:Прогресс,1983. 605 с.

Розин В.М. Мышление и творчество. М.: ПЕР СЭ, 2006. 360 с.

Сташкевич О. О. Генеалогія інтелектуальної цивілізації: монографія / за науковою ред. Ю. В. Бех. К. : МП «Леся», 2016. 180 с.

Храмова В.Л. Культурологические образы науки в постпозитивизме // Софія. Культурологічний журнал. Інститут гуманітарних досліджень. Київ: «Фенікс». 2011. № 11. С. 14-58.

Шилков Ю.М. Язык и познание: когнитивные аспекты. СПб.: Владимир Даль, 2013. 542 с.

Эпштейн М. От знания – к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир. М.: СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 480с.

Feyerabend P. Science in Free Society. London: Verso. 1978.

Copyright (c) 2018 Максим Гальченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941