DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.143877

Формування концепції спорту як соціальної системи, соціального інституту і соціального руху в умовах глобалізації

Vlada Bilohur

Анотація


Актуальність дослідження в тому, що проаналізовано концепцію спорту як намагання держави сформувати активне спортивне суспільство та необхідністю вироблення і впровадження у життя саморегулятивного механізму, здатного формувати спорт як соціальну систему, соціальний інститут та соціальний рух.

Постановка завдання – концепція спорту як пріоритетний напрям соціальної філософії та філософії спорту сприяє формуванню спорту як соціальної системи, соціального інституту і соціального руху.

Предмет дослідження – вплив глобалізації на формування концепції спорту як соціальної системи, соціального інституту і соціального руху.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми спираємося на авторів, що досліджували спорт як феномен, що виступає чинником становлення і розвитку особистості. Проблема самовизначення особистості як філософська проблема розглядається в філософських доробках С.К'єркегора, К.Ясперса, М.Хайдеггера, Ж.-П Сартра, А.Камю, Е.Фромма.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація концепту спорту як соціальної системи, соціального інституту і соціального руху.

Методологія дослідження. В науковому дослідженні використано методи соціаксіологічного, синергетичного, системного, онтологічного та порівняльного аналізу, що дозволили сформувати концепцію спорту як пріоритетного напряму соціальної філософії і філософії спорту та розглянути спорт як важливий економічний, соціальний і культурний феномен, істоти.

Наукова новизна дослідження. Дане наукове дослідження передбачає звернення до соціально-філософського смислу спорту, що базується на засадах людиновимірності та гуманізму.

Виклад основного матеріалу. Інтегровано міждисциплінарні підходи до проблем сучасного спорту як соціальної системи, соціального інституту та соціального руху та сформовано концепцію спорту як пріоритетного напряму соціальної філософії і філософії спорту; виявлено ціннісні базові орієнтири концепції спорту як соціальної системи, соціального інституту та соціального руху, що виражають його культурологічне ядро; доведено, що сучасний спорт як соціальна система, соціальний інститут та соціальний рух є ефективним засобом подолання кризових явищ сучасної цивілізації.

Висновки – показано вплив глобалізації на формування концепції спорту як соціальної системи, соціального інституту і соціального руху

Ключові слова


концепція спорту; спорт як соціальна система; спорт як соціальний інститут; спорт як соціальний рух; глобалізація; людиновимірність; гуманізм

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Azhazha, M. (2006).Theoretical-medological principles of the concept of human capital // Efficiency of modern management of organization: Sb. sciences works. 267 - 271[in Ukrainian].

Bilohur, V. (2013). The Philosophy of Sport as a New Science Area and New Educational Discipline Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy.

Issue 54. 138 – 154[in Ukrainian].

Bilohur, V. (2011). Structure of ideological orientations of modern student youth / Higher education of Ukraine: National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Institute of Higher Education. Kiev. Issue 3. 74 – 80[in Ukrainian].

Bilohur, V. (2013). Formation of the Concept of Contemporary Sports as a System of Value Orientations of Youth in the Conditions of Globalization // Gilea: Scientific Bulletin. Issue 75. 326 – 328 [in Ukrainian].

Vizithey, H. (1980). The social nature of modern sports / H. Vizithey Chisinau: Shtiintsa, 84[in Russian].

Vizithey, H. (1986). Physical culture and sport as a social phenomenon / H.H. Visits Chisinau: Shtiintsa. 160 [in Russian].

Voronkova, V. (2013). Concepts of the relationship between man, consciousness, reason in the context of the virtual-information space: the methodological context // Philosophy and cosmology [in Russian].

Voronkova, V. (2015). Civil Society as a Paradigm, Concept and Construct of Social-Philosophical Discourse // Philosophy and Cosmology. Vol. 15. 198 – 215 [in Russian].

Zavalniuk, O. (2017). The Phenomenon of Sports: From Philosophical Theory to Modern Practices. - Kyiv: View of the National Academy of Sciences of Ukraine. M. Drahomanov. 384 s. [in Ukrainian].

William, J. Morgan (2003). The Philosophy of Sport: A Historical and Conceptual Overview and Conjecture Regarding Its Future // Jay Coakley and Eric Dunning (eds.) Handbook of Sports Studies. London: Sage, 2003. 205 – 212[in English].

Hans, Ulrich Humbrecht. Praise sporting beauty. Per with ang. / G. Humbrecht // - Kyiv: spirit and letter, 2012. P. 216. Edensor, T. National Identity. Popular Culture and Everyday Life. Oxford-New York, 2002. 74 [in English].

Ibragimov M. "Philosophy of Sports": Will a fruitful philosophy in the field of sports? / M. Ibragimov // Young sports science of Ukraine . 2011. Eddition 4. 54[in Ukrainian].

Maksimenyuk, M.&Nikitenko, V. Formation of the Information and Communication Society Paradigm as a Kind of Complex Social System and Interaction. Humanitarian Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy. 2016.- Issue 66. 266 – 278[in Ukrainian].

Mark, Holowchak&Heather, Lynne Reid. Aretism: an ancient sports philosophy for the modern sports world . - Lanham, Md. : Lexington Books, 2011.15 – 16.

Melnyk V. The Culture of Human Being as a Socio-Cultural Phenomenon The Humanitarian Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy: [ed.n.uk.pr.] Zaporizhzhia: A view of the ZGIA, 2015. Issue 60. 253 – 268[in Ukrainian].

Nikitenko, V. Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect // Humanitarian Bulletin of Zaporozhye State Engineering Academy. 2016 67. 251 – 257[in English].

Olexenko R. Philosophy, world outlook and morality of a modern entrepreneur as a composite of socio-economic development of society // Sociosfera: scientific method. and the theorem. magazine. 2013. Issue1. 31[in Russian].

Olexenko, R. Formation of the concept of creative personality as a factor of a creative and knowledge economy in the context of the challenges of globalization // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. 2017. Sssue 71. 18-126 [in Russian].

Robert, A. Mechikoff& Steven, Estes A history and philosophy of sport and physical education: from ancient civilizations to the modern world. - Boston, Mass. : McGraw-Hill, 2006. 12 [in English].

Scott, R. Kretchmar.Practical philosophy of sport and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics, 2005.91[in English].

Khlebnikova, A. Formation and development of the information society in the conditions of globalization: theoretical and methodological context // Gilea: scientific bulletin. 2015. Issue 92. 170 – 174[in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ажажа, М. А. Теоретико-медологічні засади концепції людського капіталу// Ефективність сучасного менеджменту організації: зб. наук. праць. Х.: ХІМБ. 2006. С.267-271.

Білогур, В. Є. Філософія спорту як новий науковий напрямок і нова навчальна дисципліна Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії 2013. Вип.54. С138-154.

Білогур, В. Є. Структура світоглядних орієнтацій сучасної студентської молоді / Вища освіта України: Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти. Київ. 2011.- Вип.3. С.74-80.

Білогур, В. Є. Формування концепції сучасного спорту як системи ціннісних орієнтацій молоді в умовах глобалізації // Гілея: науковий вісник. 2013. Вип. 75. С.326-328.

Визитей, H. H. Социальная природа современного спорта / H.H. Визитей. Кишинев: Штиинца, 1980. 84 с.

Визитей, H.H. Физическая культура и спорт как социальное явление. Кишинев: Штиинца, 1986. 160 с.

Воронкова, В. Г. Концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте виртуально-информационного пространства:методологічний контекст // Философия и космология. 2013.

Воронкова, В.Г. Гражданское общество как парадигма, концепт и конструкт социально-философского дискурса// Философия и космология. 2015. Vol. 15.P.198 -215.

Завальнюк О. В. Феномен спорту: від філософської теорії до сучасних практик.- Київ: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2017. 384 с.

William, J. Morgan. The Philosophy of Sport: A Historical and Conceptual Overview and a Conjecture Regarding Its Future // Jay Coakley and Eric Dunning (eds.) Handbook of Sports Studies. London: Sage, 2003. P. 205-212.

Ганс, Ульрих Гумбрехт. Похвала спортивній красі. Пер з анг./ Г.У.Гумбрехт //.- Київ: дух і літера,2012.-216с. Edensor, T. National Identity. Popular Culture and Everyday Life. Oxford –New– York, 2002. С. 74.

Ібрагімов, М. «Філософія спорту»: чи буде плідною філософія на ниві спорту? // Молода спортивна наука України.- 2011. Т.4. С. 54.

Максименюк, М. Ю.& Нікітенко, В. О. Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016.Вип. 66. С.266-278.

Mark, Holowchak& Heather Lynne Reid. Aretism : an ancient sports philosophy for the modern sports world.- Lanham, Md. : Lexington Books, 2011.P. 15-16.

Мельник, В.В. Культура буття людини як соціокультурний феномен Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015. Вип. 60. С.253-268.

Nikitenko, Vitalina.Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 67. С.251-257.

Олексенко, Р. И. Философия, мировоззрение и мораль современного предпринимателя как составная экономико-социального развития общества // Социосфера: науч.-метод. и теор. журнал. 2013. Вып.1. С.31.

Олексенко, Р. І.Формування концепції креативної особистості як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017.Вип. 71. С.118-126.

Robert, A. Mechikoff& Steven, Estes. A history and philosophy of sport and physical education : from ancient civilizations to the modern world.- Boston, Mass. : McGraw-Hill, 2006. P. 12.

Scott, R. Kretchmar.Practical philosophy of sport and physical activity. Champaign, IL : Human Kinetics, 2005.P. 91.

Хлєбнікова, А. А. Становлення і розвиток інформаційного суспільства в умовах глобалізації: теоретико–методологічний контекст // Гілея: науковий вісник. 2015. Вип. 92. С. 170-174.

Copyright (c) 2018 Vlada Bilohur

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941