DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.143881

Взаємодія медіа, інтернет і людини як фактор вдосконалення інформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз

Ольга Дроздовська

Анотація


Актуальність теми дослідження пояснюється тими завданнями, які сьогодні поставлено перед таким потужним засобом впливу на свідомість людей як засоби масової інформації. Новий етап еволюції людства спричиняє нові умови існування. І саме інформаційно-комунікативні технології є рушійною силою науково-соціального прогресу суспільства. ХХІ століття стає епохою значних змін у техніці, економічних галузях, гуманітарній сфері, соціальному житті людей. Інформація, знання, освіта дають поштовх суспільному розвитку. Мета статті – дослідити наукову думку щодо сутності нової – інформаційної – епохи, ролі ЗМІ у формуванні суспільної думки. Автор прагне визначити проблематику сучасних засобів масової комунікації на прикладі наукових та практичних напрацювань відомих вчених. Дослідження теорії комунікації перетинаються з іншими дисциплінами: історією, політологією, правознавством, економічними науками, соціологією, психологією, педагогікою, літературознавством та мовознавством, кіно та наукою про телебачення, медіа-інформатикою. У теорії комунікації та її часткових областях застосовуються такі методи та техніки досліджень: історичний метод, кількісні та якісні емпірично-аналітичні методи, герменевтично-інтерпретаційні методи досліджень. Методологія – системний, структурно-функціональний, історичного і логічного, порівняльний Сьогодні медіа перебувають в центрі уваги держави і суспільства, вони пронизують усі сфери суспільного життя та пропонують кожному стартовий майданчик для участі в соціальній комунікації від місцевого та світового масштабу. Результат. Таким чином спостерігаємо процес злиття, інтеграції інформаційних і комунікативних технологій в єдиний інформаційний ресурс. Відбувається конвергенція, тобто «взаємний вплив явищ, а й взаємопроникнення технологій, стирання меж між ними. Щоб захистити український інформаційний простір серед першочергових кроків є: експертне середовище, державна підтримка наукових розробок у сфері інформаційних технологій, інформаційної політики та інформаційної безпеки, зокрема, стимулювання меді-досліджень і моніторингу інформаційного простору; побудова нової комунікаційної стратегії влади, обов’язковими складовими якої мають бути комунікація з населенням, неконфліктна комунікація всередині влади; комунікація з зовнішнім світом; впровадження системи медіа-грамотності в школах і в ВНЗ; перехід від політики заборони до політики стимулювання суспільно-корисної діяльності в медіа-сфері

Ключові слова


медіа; Інтернет; людина; комунікація; взаємодія; інформаційне суспільство; медіа-сфера; вдосконалення

Повний текст:

PDF

Посилання


Drozdovska, O. M. (2003). The mass man is an analysis of the role of irrational factors. Collection of scientific papers from the humanities. / Ukrainian political anthropology as the humanistic factor-building in Ukraine: the Materials of the international scientific-practical Conference ( 9-10 October 2002). Zaporizhzhya. P. 33-34 [in Ukrainian].

Drozdovska, O.M.. (2005). The culture of gender equality in politics. The main trends of the development of gender policy in the 21st century: the materials of the international scientific-practical Conference. (22-23 September 2005). Zaporozhzhya. P. 33–37 [in Ukrainian].

Drozdovska, O. M. (2006). Man as the object and the subject. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 26. P. 135-140 [in Ukrainian].

Drozdovska, O. M. (2007). Systematization of consciousness as existant dominant: socio-philosophical analysis. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 28. P. 183-199 [in Ukrainian].

Drozdovska, O. M. (2009). Ponâtìjno-categorical chipset apparatus of mass consciousness as a kind of social consciousness. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 39. P. 121-138 [in Ukrainian].

Masuda, Y. (1983). The Information Society as Postindustrial Society. World Future Society. P. 29 [In English] .

Schiller, H. I. (1992). The Ideology of International Communications / H. I. Schiller et al. – New York: Institute of Media Analysis.170 s. [In English] .

Habermas, Y. (1995). Demokratiâ. Razum. Nravstvennost. M.: CAMI. 245 s. [in Russian].

Giddens, E. (2004). Uskolzaûŝij peace: how globalizaciâ jury of our life. M.: Entire world. 116 s. [in Russian].

Kozirâcka, S. A. (2017). Lacy Christian Edition of the Ukrainian media market: monograph. Zaporizhzhya: Prosvita. 192 s. [in Ukrainian].

Bell, D. (2004). Grâduŝee postindustrialnoe obŝestvo. -Experiment socialnogo prognozirovaniâ/Conversion s anglijskogo. Ed. 2-OE, ispr. s Ext. Moscow: Akademia. 788 s. [in Russian].

The theory of postindustrial society. Resource «Wikipedia»

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/postindustrializm.html [in Ukrainian].

Toffler Е. (1992). Tretâ volna // United States-President, policy, ideologiâ. № 7-11. P. 23-28 [in Russian].

Toffler, E. (1991). Smeŝenie Vlady: znanie, abundance and prinuždenie on 21ST century poroge. PM: Ed-vo an SSSR. 342 s. [in Russian].

Toffle, E. (2001). The metamorphosis of power: knowledge, wealth and power at the dawn of the 21 century. M., AST. 672 s. [in Russian].

Uèbster, F. (2004). The theory of informacionnogo society: per s ang.. M.: Aspect-press. 332 s. [in Russian].

Habermas, Yu. Demokratiâ. Razum. Nravstvennost. M.: KAMI, 1995. 245 s. [in Russian].

Schiller, H. I. (1992). The Ideology of International Communications. New York: Snstitute of Medial Analysis. 170 s. [In English] .

Kastels, M. (2000). Informacionnaâ èpoha. President, obŝestvo and culture/m. Kastels; [lane vs. Edited a. Škaratana]. M. 402 s. [in Russian].

McLuhan, M. (2003). Understanding media. External expansion / [translation from English m. Zhukovsky]. M: Kanonperss Centre: field multiple individual houses. 464 s. [in Russian].

McLuhan, M. (2003). The Gutenberg Galaxy. K. : Nick Center. 432 s. [in Russian].

Manfred, Mai (2011). Media policy in the information society [Lane with him]. K.: Academy Of Ukrainian Press Center Of Free Press. P. 21 [in Ukrainian].

Report on the State of information and the development of the information society in Ukraine by 2013 by. K, 2013. 123 s. [electronic resource]. – Access mode: http//www.e.gov.ua/sites/default/files/stan_informatyzacii_20132.pdf. [in Ukrainian].

Voronkova, V. H. (2015). How to be a specialist of the information society era of the Internet? Improvement of the mechanisms of the information society as the civìlìzacìjnoï paradigm of development of modern Ukraine in conditions of globalization//materials of all-Ukrainian scientific-practical Conference 19-20 November 2015, 2006. ZDIA. P. 48-52 [in Ukrainian].

Information. Resource Wikipedia.- https://uk.wikipedia.org/wiki/Інформація [in Ukrainian].

Vajšenberǵ Z. (2011). Journalism and media: directory / Zìǵfrìd Vajšenberǵ, Hans J. Klâjnštojberg, Bernhard Porksen / Tra. with GE. Ps: The Free Press, Academy Of Ukrainian Press. 529 s. [in Ukrainian].

Ronneberger, Franz (1978): Kommunikationspolitik, Bd. 1., Mainz [in German].

Rühl, Manfred (1998): Von fantastischen Medien und publizisticher Medialisieung, in: B. Dernbach et al. (Hrsg.) Publizistik im vernetzen, Zeitalter, Opladen/Wiesbaden: 95-107 [in German].

Saxer, Ulrich (1980): Grenzen der Publizistikwissenschaft, in Publszsk 1980/4: 525-543 [in German].

Burkart, Roland (2002): Kommunikations-wissenschaft, Wien u. a. [in German].

Renger, Rudi (2000 b): Journalismus als kultureller Diskurs, in : M. Löffelholz (Hrsg.): Theorien des Journalismus, Wiesbaden: 467-481. Williams, Raymond (1977): Innovationen. Űber den Prozeßcharaktervon Literatur und Kunst, Frankfurt/M. [in German].

Maletzke, Gerhard (1963): Psychologie der Massenkommuniktion, Hamburg. [in German].

Siebert, Fred S. et al. (1956): Four Theories of the Press, Urbana/IL [In English] .

Brosius, Hans-Bernd (2003): Aufgeregtheiten durch Technikfaszination, in: M. Löffelholz/T. Quandt (Hrsg.): Die neue Kommunikationswissenschaft. Wiesbaden: 43-48 [in German].

Katmasin, Matthias (2003): Was istneu an der neuen Kommunikationswissenschaft, in: M. Löffelholz/T. Quandt (Hrsg.): Die neue Kommunikationswissenschaft, Wiesbaden: 49-58 [in German].

Neverla, Irene (2003): Rommunikationswissenschaft zwischen Komplexitӓt und Kanonisierung, in: M. Löffelhoz/T.Quandt (Hrg.): Die neue Rommunikationswissenschaft, Wiesbaden: 59-68 [in German].

Harold Adams Innis: The Bias of Communications & Monopolies of Power. – Media-Stadies. - http://www.media-studies.ca/articles/innis.htm [in German].

Rìzun, V. (1992). Information networks in the mass media. Channel INFO-Tass/A. K. Meleŝenko. Kyiv: Kyiv University Ave. T. Shevchenko. 96 s. [in Ukrainian].

Ivanov, V. F. (1997). Computer technologies in mass communication: contemporary and future/a. k. Meleŝenko. Kyiv: Kyiv University. 173 s. [in Ukrainian].

Zernecka, O. V. (1999). Global development of systems of mass communication in the process of globalization and international relations. K.: Education. 351s. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дроздовська О. М. Масова людина – аналіз ролі ірраціональних чинників. // Збірник наукових праць з гуманітарних наук. / Українська політична антропологія як гуманістичний чинник державотворення в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 – 10 жовтня 2002 р.). Запоріжжя: ЗДІА. 2003. С. 33 – 34.

Дроздовська О. М. Культура ґендерної рівності в політиці. // Основні тенденції розвитку ґендерної політики у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (22 – 23 вересня 2005 р.). Запоріжжя: ЗДІА, 2005. С. 33 – 37.

Дроздовська О. М. Людина як об’єкт і суб’єкт управління. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2006. Вип. 26. С. 135 – 140.

Дроздовська О. М. Системність свідомості як буттєва домінанта: соціально-філософський аналіз. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2007. Вип. 28. С. 183 – 199.

Дроздовська О. М. Понятійно-категоріальний апарат масової свідомості як різновиду суспільної свідомості. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2009. Вип. 39. С. 121 – 138.

6.Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society / Y. Masuda Wash.:

World Future Society, 1983. - P. 29.

Schiller H. I. The Ideology of International Communications / H. I. Schiller et al. – New York: Institute of Media Analysis, 1992. – 170 p.

Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М. : КАМІ, 1995. 245 с.

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь . М. : Весь мир, 2004. 116 с.

Козиряцька С. А. Мереживні християнські видання українського медіапростору : монографія. Запоріжжя : Просвіта, 2017. 192 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – Опыт социального прогнозирования/Перевод с английского. Изд. 2-ое, испр. и доп. М. :Akademia, 2004. 788 с.

Теорія постіндустріального суспільства. Ресурс «Вікіпедія».

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/postindustrializm.html

Тоффлер Э. Третья волна // США – экономика, политика, идеология. – 1992. №7-11. С. 23-28.

Тоффлер Э. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге ХХІ век. М.: Изд-во АН СССР, 1991.342 с.

Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Знание, богатство и сила на пороге ХХІ века. М., АСТ, 2001. 672 с.

Уэбстер Ф. Теории информационного общества : пер с англ. М. : Аспект-пресс, 2004. 332 с.

Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М. : КАМІ, 1995. 245 с.

Schiller H. I. The Ideology of International Communications. New York: Snstitute of Medial Analysis, 1992. 170 p.

Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / М. Кастельс ; [пер. С англ. Под ред. О. Шкаратана]. М. : ГУВШЄ, 2000.402 с.

Маклюэн Г. М. Понимание медиа. Внешние расширения человека [пер. с англ. М. Жуковский]. М.: Канонперсс-Центр : Кучково поле, 2003. 464 с.

Маклюэн Г. М. Галактика Гутенберга. К.: Ника-Центр, 2003. 432 с.

Манфред Май. Медіа-політика в інформаційному суспільстві. Пер. з нім. К.: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2011. С.21.

Доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2013 р. К., 2013.123 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.e.gov.ua/sites/default/files/stan_informatyzacii_20132.pdf.

Воронкова В. Г. Яким бути спеціалісту інформаційного суспільства епохи Інтернету? // Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 листопада 2015 р. Запоріжжя. ЗДІА. С. 48-52.

Інформація. - Ресурс Вікіпедія. - https://uk.wikipedia.org/wiki/Інформація

Вайшенберґ З. Журналістика та медіа : Довідник / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й. Кляйнштойберг, Бернгард Пьорксен / Перекл. з нім. К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. 529 с.

Ronneberger, Franz (1978): Kommunikationspolitik, Bd. 1., Mainz.

Rühl, Manfred (1998): Von fantastischen Medien und publizisticher Medialisieung, in: B. Dernbach et al. (Hrsg.) Publizistik im vernetzen, Zeitalter, Opladen/Wiesbaden: 95-107.

Saxer, Ulrich (1980): Grenzen der Publizistikwissenschaft, in Publszsk 1980/4: 525-543.

Burkart, Roland (2002): Kommunikations-wissenschaft, Wien u. a.

Renger, Rudi (2000 b): Journalismus als kultureller Diskurs, in : M. Löffelholz (Hrsg.): Theorien des Journalismus, Wiesbaden: 467-481. Williams, Raymond (1977): Innovationen. Űber den Prozeßcharaktervon Literatur und Kunst, Frankfurt/M.

Maletzke, Gerhard (1963): Psychologie der Massenkommuniktion, Hamburg.

Siebert, Fred S. et al. (1956): Four Theories of the Press, Urbana/IL

Brosius, Hans-Bernd (2003): Aufgeregtheiten durch Technikfaszination, in: M. Löffelholz/T. Quandt (Hrsg.): Die neue Kommunikationswissenschaft. Wiesbaden: 43-48.

Katmasin, Matthias (2003): Was istneu an der neuen Kommunikationswissenschaft, in: M. Löffelholz/T. Quandt (Hrsg.): Die neue Kommunikationswissenschaft, Wiesbaden: 49-58.

Neverla, Irene (2003): Rommunikationswissenschaft zwischen Komplexitӓt und Kanonisierung, in: M. Löffelhoz/T.Quandt (Hrg.): Die neue Rommunikationswissenschaft, Wiesbaden: 59-68.

Harold Adams Innis: The Bias of Communications & Monopolies of Power. – Media-Stadies. - http://www.media-studies.ca/articles/innis.htm

Різун В. В. Інформаційні мережі в засобах масової інформації. Канал ИНФО-ТАСС / О. К. Мелещенко. К. : Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1992. 96 с.

Іванов В. Ф. Комп’ютерні технології в засобах масової комунікації : сучасне та майбутнє / О. К. Мелещенко. К. : Київський університет, 1997.173 с.

Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації у процесі глобалізації і міжнародні відносини. К. : Освіта, 1999. 351 с.

Copyright (c) 2018 Ольга Дроздовська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941