DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.143882

Концепція симулякрів віртуально-онлайнової культури інформаційного суспільства: концептуальні виміри постмодерністів

Mykola Kyrychenko

Анотація


Актуальність дослідження в тому, що проаналізованосимулякри віртуально-онлайнової культури інформаційного суспільства та умови його формування. Термін Ж.Бодрійяра «симулякр» пов'язаний з віртуально-онлайновою культурою інформаційного суспільства, тому що людина користується замінниками, копіями речей, а не їх речами. Постановка завдання. Ця проблема викликана тим, що особистість сьогодні формується у штучно створеному віртуальному світі, що спотворює особистість і формує її розірваний і нецілісний образ. Даний тип суспільства як віртуально-онлайнового потребує його тлумачення та аналізу нового понятійно-категорійного апарату. Аналіз останніх досліджень і публікацій.Це роботи Ж. Бодрійяра «Симулякри і симуляції» (1981), а також Р. Зіммеля, Р. Барта, Р. Дебора, Ж. Батая, Ж. Лакана, М. Маклюена, М. Фуко, Ж. Дельоза, Ж. Дерріда. Питання філософії постмодернізму та теорії симулякрів Ж. Бодріяра розглядаються у роботах таких дослідників: А. Грицанова, Н. Кацук, А. Дьякова, Н. Зінченко, Н.Маньковської, О. Печенкіної, О.Скалацької, В. Ферроні та інших. Питання симулякра розглядається Ж. Бодрійяром у низці робіт: «Символічний обмін і смерть», «Спокуса», «Симулякри і симуляція», «Прозорість зла» та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація поняття «симулякр» та його виявлення у віртуально-онлайновому інформаційному суспільстві. В основі дослідження – концептуалізація базових схем симулякрів та віртуально-онлайнової культури інформаційного суспільства, що представляє собою наукову новизну. Постановка завдання – використання підходів, зокремаструктурно-синергетичної та практично-синергетичної методології, що дає можливість проналізувати симулякри постмодерну як складні констукції. Виклад основного матеріалу. Здійснено аналіз становлення і розвитку онлайново-віртуальної культури особистості, яка користується симулякрами; представлено визначення «симулякр»; здійснено аналіз того, що ігрова складова стала складовою домінантою сучасного віртуального віту, а сама гра стала маркером постмодерністського суспільства, в центрі якого перфомативне, ігрове «Я»; надано визначення «онлайново-віртуальної культури», в контексті якої реалізується «Я»; показано, що являє собою мережевий соціум як новий вид культури (субкультури) віртуальної реальності. Висновки – сформовано концецпію симулякрів віртуально-онлайнової культури інформаційного суспільства у концептуальних вимірах постмодерністів

Ключові слова


симулякр; віртуально-онлайнова культура; інформаційне суспільство; постмодерн; ігрова складова віртуального світу; ігрове «Я»

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Baudrillard, J. (2006). Simulacra and simulation //Post-modern Philosophy: sat. translations and abstracts. Minsk. 123-127 [in Russian].

Baudrillard, J. (2001). The System of Objects: transl. from Fr. byS. Zenikina. M.: Rudomino. 218 s.[in Russian].

Baudrillard, J. (2006). Consumer society. His myths and structures: Lane. with Fr. E.a. Samara: Republic; The cultural revolution.269 s. (Thinkers of the twentieth century) [in Russian].

Baudrillard, J. (2000). Symbolic Exchange and death; [translation from French by s. h. Zenkin]. M.: «Dobrosvet». 387 s.[in Russian].

Voronkova, V.G. (2013). Concept of relationship between human consciousness, mind in the context of virtual information space // Philosophy and cosmology [in Ukrainian].

Gricanov, A. A. (2008). Jean Baudrillard /A. Gricanov, N. Katsuk. MN. : Book House. 256 s.[in Russian].

Diakov, A. V. (2008). Jean Baudrillard: "radical thinking". Spb. : IZD-vo-Peterb. University. 357 s. [in Russian].

Zіnchenko, N. O. (2011). Teorіja simuljakra J. Bodrіjara: is published annually-fіlosofskij facet: katege. Dees. on the zdobuttja of Sciences. stages of Cand. fіlos. Science: special. 09.00.05 "History fіlosofії". K. [in Ukrainian].

Information society in the world and in Ukraine: problems of establishment and patterns of development: [collective monograph] (2017). Zaporizhzhya: RVV ZDIA. 282 s.[in Ukrainian].

Castells, M. (2000). Information era: economy, society and culture; Lane. with engl. O. Shkaratana. M.: HSE. 607 s. [in Russian].

Castells, M. (1995). Path to the information society: the structure of employment in the seven major industrialized countries, 1920-1990 Gg. Intern. review of labour. M. Castells m. Internet Galaxy: reflections on the Internet, business and society; Lane. with engl. A. Matveeva, ed. V. Kharitonov of Yekaterinburg:-Hong, 2,004,327 with.. 133, no. 1/3. 52-79. [in Russian].

Castells, M. (2002). Information society and the welfare state: the Finnish model; Lane. with engl. A. Kalinin, Y. Podorogi. M.: Logos. 219 s. [in Russian].

Castells, M. (2004). Internet Galaxy: reflections on the Internet, business and society; Lane. with engl. A. Matveeva, ed. V. Kharitonov of Yekaterinburg:Hong.327 s.

Kirichenko, M. O. (2017). Informatization as a factor of optimizing the ideology of the information society and ensure its sustainable development. Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education». Kharkov. № 1 (9). 46-50 [in Ukrainian].

Kucepal, S. (2007). Identity of modern and postmodern//Philosophical horizons. The scientific-theoretical Journal of the Institute of philosophy G. S. Skovoroda NAN of Ukraine and Poltava National Pedagogical University named after V. G. Korolenko. Issue. 17. K.: Poltava. 3-15 [in Ukrainian].

Lazarevich, A. A. (2008). Global communication society. Minsk: Belarusian. Science. 350 s. [in Russian].

Lazarevich, A. A. (2015). Formation of information society: communications and epistemological and cultural-civilizational grounds; researcher. Ed. I. Levjash. Minsk, Belaruskaya navuka. 537 s.[in Russian].

Maksimenûk, M.Yu. & Nikitenko, V. O. (2016). The formation of the paradigm of information-communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 66. 266-278 [in Ukrainian].

Melniuk, V. V. (2005). Polìkulturnìst in the context of globalization: the social-philosophical analysis//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 22. 217-229 [in Ukrainian].

Mankovskaya, N. B. (2000). Aesthetics of postmodernism. Spb. : Aletheia. 347 s. [in Russian].

Nikitenko, V. O. (2013). Geokulturnì values in today's world development: a socio-philosophical dimension//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 54. 266-280 [in Ukrainian].

Perelomova, O. S. (2008). Ìntertekstualnìst as sistemotvìrna Word-discourse category//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 34. 87-95. [in Ukrainian].

Pečenkina O. A. Božestvennaâ irreferentnost образов в философии simulâkrov Жана Bodrijâra[Electronic resource]-access mode : http://www.simulacrum.h16.ru/files/text/refer.pdf [in Russian].

Pechenkina, O. A. (2011). Jean Baudrillard's simulacra Ethics (analysis of postmodern ethics reception). Tula: Tula poligrafist. 204 s. [in Russian].

Ferroni, V. V. (2001). Theory of "Simulacra" by J. Baudrillard: "Nostalgia for the present/V. Ferroni//Herald of the Voronezh State University. Series. Humanities. № 2 [in Russian].

Hlêbnìkova, A. A.(2015). Formation and development of the information society in the conditions of globalization: theoretical – methodological context/Gìleâ: scientific bulletin. Issue. 92. P. 170-174 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции // Философия эпохи постмодерна: сб. переводов и рефератов. Минск, 2006. С. 123-127.

Бодрийяр Ж. Система вещей : пер. с фр. С. Зеникина. М.: Рудомино, 2001. 218 с.

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры: пер. с фр. Е.А.Самарской. М.: Республика; Культурная революция, 2006. 269 с. (Мыслители ХХ века).

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть; [пер. с фр. С. H. Зенкин]. М. : «Добросвет», 2000. 387 с.

Воронкова В. Г. Концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте виртуально-информационного пространства // Философия и космология. 2013.

Грицанов А.А. Жан Бодрийяр / А.А. Грицанов, Н.Л. Кацук. Мн. : Книжный Дом, 2008. 256 с.

Дьяков А. В. Жан Бодрийяр: Стратегии «радикального мышления». СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 357 с.

Зінченко Н. О. Теорія симулякра Ж. Бодрійяра: історико-філософський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Н.О. Зінченко. К., 2011.

Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності розвитку: колективна монографія.Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. 282 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура; пер. с англ. О. И. Шкаратана. М. : ГУ ВШЭ, 2000. 607 с.

Кастельс М. Пути к информационному обществу: структура занятости в семи главных индустриальных странах, 1920-1990 гг. // Междунар. обзор труда. М., 1995. Т. 133, № 1 / 3. С. 52 - 79.

Кастельс М. Информационное общество и государство благосостояния: Финская модель; пер. с англ. А. Калинина, Ю. Подороги. М. : Логос, 2002. 219 с.

Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе; пер. с англ. А.Матвеева, под ред. В.Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004.327 с.

Кириченко М. О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку. Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education». Харків. № 1(9) 2017. С. 46-50.

Куцепал С. В. Ідентичність модерна і постмодерна // Філософські обрії. Науково-теоретичний журнал Інституту філософії імені Г. С. Сковороди HAH України та Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Вип. 17. К.: Полтава, 2007. С. 3–15.

Лазаревич А. А. Глобальное коммуникационное общество. Минск : Белорус. наука, 2008. 350 с.

Лазаревич А. А. Становление информационного общества: коммуникационно-эпистемологические и культурно-цивилизационные основания; науч. ред. И. Я. Левяш. Минск : Беларуская навука, 2015. 537 с.

Максименюк М. Ю., Нікітенко, В. О. Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2016. Вип. 66. С. 266–278.

Мельник В. В. Полікультурність в контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2005. Вип.22. С.217-229.

Маньковская Н .Б. Эстетика постмодернизма. СПб. : Алетейя, 2000. 347 с.

Нікітенко В. О. Геокультурні цінності в умовах сучасного світового розвитку : соціально-філософський вимір // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип. 54. С. 266–280.

Переломова О. С. Інтертекстуальність як системотвірна текстово-дискурсивна категорія // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2008. Вип. 34. С.87-95.

Печенкина О. А. Божественная ирреферентность образов в философии симулякров Жана Бодрийяра [Електронный ресурс] - Режим доступа : http://www.simulacrum.h16.ru/files/text/refer.pdf

Печенкина О. А. Этика симулякров Жана Бодрийяра (анализ постмодернистской рецепции этического). Тула : Тульский полиграфист, 2011. 204 с.

Феррони В. В. Теория «симулякров» Ж. Бодрийяра: «Ностальгия по настоящему» / В.В. Феррони // Вестник Воронежского государственного университета. Серия. Гуманитарные науки. 2001. № 2.

Хлєбнікова А. А. Становлення і розвиток інформаційного суспільства в умовах глобалізації: теоретико–методологічний контекст // Гілея: науковий вісник. 2015. Вип. 92. С. 170-174.

Copyright (c) 2018 Mykola Kyrychenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941