DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.143883

Самореалізація особистості як стратегічний тренд розвитку дизайнерської діяльності у реалізації креативних підходів

Ірина Рижова, Анжела Дика

Анотація


Актуальність дослідження полягає в тому, що самореалізація особистості в дизайнерській діяльності складає стрижневий компонент дизайнерської творчості, що проявляється в усіх сферах суспільного та індивідуального буття і має великий рівень динамізму. Сучасні реалії активізують проблему формування суб’єкта, готовності його до адаптації трансформаційних умов життєдіяльності, щоб виступити активною перетворюючою силою. Трансформація українського суспільства ХХІ століття є нездійсненою без оновлення самої людини, що можливе тільки через розвинуту здібність самої людини до усвідомленого саморозвитку та саморозгортання в дизайнерській творчості у проекції реалізації креативних підходів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні більшість науковців розглядають людину як суб’єкта власної активності і власного перетворення, а процес розвитку переважно вважають саморозвитком (К. Абульханова-Славська, Л.Анциферова, Г.Балл, А.Брушлинський, Г. Костюк, С. Максименко, Т. Титаренко). Значний внесок у збагачення теорії самореалізації людини внесли сучасні вченні такі, як Р. Зобов, В. Келасьєв, М. Іванов, М. Яницький, В. Лозовий, Л. Сідак, О. Колісник тощо. Проблема самореалізації людини в дизайнерській діяльності та творчості була розглянута І. Рижовою, С. Захаровою тощо. Проблемам вивчення ігрової діяльності та ігрових технологій займалися такі дослідники як А. Дубнякова, Т. Михайленко, В.Пономарьов, Н. Шуть тощо. Методи дослідження. У теорії і практиці дослідження широко використовуються методи структурно-системного, структурно-функціонального аналізу, соціаксіологічного, що дозволили глибоко проникнути в феномен самореалізації особистості як стратегічного тренда реалізації дизайнерської діяльності у проекції реалізації креативних підходів. Результат дослідження полягає в тому, що з трансформацією соціуму людина виходить на новий рівень досконалості, потрапляє в нову площину існування, яка починає домінувати над світом природи, використовувати в повній мірі її енергетичні джерела та сировинну базу. Людина, завжди творячи за вимірами власної чуттєвості, сприяє формуванню такої дизайнерської форми, яка є процесом кодування пізнаних сутностей оточуючого світу у проекції розвитку креативних підходів. Творення дизайнерської форми у цьому процесі є матеріальним виявом перетворення природного світу на культурний світ, що потребує застосування креативних підходів. Стосунки людини з оточуючим світом діалектичні: людина формує дизайнерський простір, а він, у свою чергу, змінює і перебудовує людину за законами творчості і креативності. Висновки Самореалізація людини в дизайнерській творчій діяльності відбувається шляхом знаходження індивідом власної унікальності в своїй творчо-духовній сутності. Доведено, що самореалізація особистості в дизайнерській діяльності сприяє формуванню людини-дизайнера як «осередка вічності» і «нескінченності» людського буття. Практичне значення теми полягає в тому, що досліджуються процеси самореалізації особистості в дизайнерській діяльності методами креативних підходів

Ключові слова


самореалізація особистості; дизайнерська діяльність; дизайнерська творчість; проектування; образ; свобода; гра; міра в дизайні; креативний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Zobov, R. A. (2001). Self-realization of man: an introduction to human-cognition: Stud. Manual//V. N. Kelasev. Spb.: Spbsu. 280 s. [in Russian].

Ivanov, M. S. (2004). The problem of assessing the capacity of self-fulfilment in learning // M. S. Yanitsky // Philosophy of education.Issue. 3 (11). P. 233-241 [in Russian].

Lozova, V. O. (2006). Samorozvitok osobistostі u fіlosofskіj refleksії Ta socіalnіj prakticі monografіja//L. M. Sіdak. H.: Right. 256 s. [in Ukrainian].

Kolisnyk, O. (2006). The spiritual needs of the individual//Social psychology. Issue 1. P. 62–77 [in Ukrainian].

Kolisnyk, O. P. (2006). Self development spirituality the personality//Practical psychology and social work. Issue 2. P. 12–18 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2005). Design activities: the essence, structure, mechanism, focus//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 22. P. 156-169 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2013). Concept development and design creativity as a specific way of self-realization of personality and free exploration of the world//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 55. P. 219-235 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2005). Freedom as the condition of design activity//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 21. P. 64-81 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2006). Motivation design activities as one of the mechanisms of the formation of a creative personality – designer//Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. Dragomanov National Pedagogical University. Series 7. Religion. Culture studies. Philosophy. Kiev. Issue 9 (22). P. 81-98 [in Ukrainian].

Zakharovа, S. O. (2011). Self-realization of the person in a restaurant's activity as an expression of creative spirit in nonlinear society//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 46. P. 109-126 [in Ukrainian].

Lubart, T. (2005). Tvorčeskij process/ K. Muširu//Psychology. Magazine VŠÈ. M.: VŠÈ, 2005. Issue 4. P. 74-80 [in Russian].

Dubnjakova, A. (2009). To the problem of the gaming activities of modern preschoolers//Herald of the Pskov State University. CEP. Social and psychological-pedagogical science. Pskov: Psu. Issue 7. P. 178-179 [in Russian].

Mikhailenko, T. M. (2011). Gaming technology as a kind of teaching technologies//Pedagogy: tradition and innovation: proceedings Internat. researcher. conf. (Chelyabinsk, Oct 2011). Chelyabinsk: two Komsomolets. T. 1. P. 140-146 [in Russian].

Ponomarev V. D. (2004). Axiology game culture//Herald of MGUKI. M.: IPCC. No. 2. P. 69-74 [in Russian].

Shoot, N. N. Skill of organizing and conducting the game. Kharkiv: Monograf, 2013. 106 s. [in Russian].

Voronkova, V. G. (2017). The establishment of the information society as the civìlìzacìjnoï paradigm of the development of modern Ukraine on the day of globalization: theoretical-methodological and prakseologìčnì dimensions: monograph/ V. G. Voronkova; Zaporozhye: ZDIA. 270 s. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зобов, Р.А. Самореализация человека: введение в человекознание: учеб. пособие // В. Н. Келасьев. СПб.: Изд-во СПбГУ. 2001. 280 с.

Иванов, М. С. К проблеме оценки потенциала самореализации личности в процессе обучения / М. С. Яницкий // Философия образования, 2004. № 3 (11).С. 233-241.

Лозовой, В. О. Саморозвиток особистості у філософській рефлексії та соціальній практиці: монографія / Л. М. Сідак. Х.: Право, 2006. 256 с.

Колісник, О. Духовний саморозвиток особистості // Соціальна психологія. 2006. № 1. C. 62–77.

Колісник, О. П. Саморозвиток духовності особистості // Практична психологія та соціальна робота. 2006. № 2. C. 12–18.

Рижова, І. С. Дизайнерська діяльність: сутність, структура, механізм, спрямованість //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2005. Вип. 22. С.156-169

Рижова, І. С. Концепція розвитку дизайнерської творчості як специфічний спосіб самореалізації особистості і вільного освоєння світу //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип.55. С. 219-235.

Рижова, І. С. Свобода як онтологічна умова дизайнерської діяльності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2005. Вип. 21. С. 64-81.

Рижова, І. С. Мотивація дизайнерської діяльності як один із механізмів становлення творчої особистості – дизайнера // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. Київ, 2006. Вип.9 (22). С.81-98.

Захарова, С. О. Самореалізація людини в дизайнерській діяльності як вираження творчого духу у нелінійному суспільстві // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2011. Вип. 46. С. 109-126.

Любарт, Т. Творческий процесс / К. Муширу // Психология. Журнал ВШЭ. М.: ВШЭ, 2005. № 4. С. 74-80.

Дубнякова, А. И. К проблеме игровой деятельности современных дошкольников // Вестник Псковского государственного университета. Сер. Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки. Псков: ПГУ, 2009. Вып. № 7. С. 178-179.

Михайленко, Т. М. Игровые технологии как вид педагогических техно-логий // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, окт. 2011 г.).Челябинск: Два комсомольца, 2011.Т. 1. С. 140-146.

Пономарев, В. Д. Аксиология игровой культуры // Вестник МГУКИ. М.: МГИК, 2004. №2. С. 69-74.

Шуть, Н. Н. Мастерство организации и проведения игры. Харьков: Монограф, 2013. 106 с.

Воронкова, В. Г. Становлення інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за доби глобалізації: теоретико-методологічні та праксеологічні виміри: монографія /В.Г. Воронкова; Запоріжжя:ЗДІА, 2017. 270 с.

Copyright (c) 2018 Ірина Рижова, Анжела Дика

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941