DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.143884

Етнічна толерантність як необхідність позитивного сприйняття європейських цінностей

Віра Аксьонова

Анотація


В статті дається аналіз етнічної толерантності під час розвитку інформаційного суспільства, за атрибутивною характеристикою життєдіяльності суспільства, що проникає в освітосферу і є однією з головних задач націотворення, - в сучасних умовах головною метою української держави, повинно стати – суб’єктом виконання моделі освітоцентризму,- як чинник гуманітаризації кризового суспільства, котре встановлює сутність опредметнених ідеалів української ідеї. Метою статті є відображення феномену етнічної толерантності, - істотної риси процесів сучасного націотворення: виникнення контурів глобального інформаційного суспільства, як складного соціального і суперечливого феномену в сучасних умовах державотворення, в основі якого є становлення гуманітарної концептуалізації. Термін «комунікативно-інформаційне суспільство» включає в себе глобальну уніфіковану інформаційну індустрію, для розвитку якої необхідний розвиток освітосфери (сфери освітоцентризму). В Україні створюється єдиний соціокультурний простір – глобальна мережа Інтернет, зростає все більша роль засобів теле-і радіокомунікацій, що сприяє розвитку мережевого та онлайнового суспільства. Результати статті Як слідує з аналізу наведеного не випадково освітосфера розглядається, - як новий соціальний концепт соціокультурної комунікації в умовах глобального інформаційного суспільства. Етнічна толерантність у сучасних умовах впливає на трансформацію соціуму, у якому відбулася реактуалізація явища «переходу» малоросійського етносу в українську політичну націю; котрий як історичний етнос існував ще у Середні віки у формі держави Київської Русі, який сьогодні починає активно розвиватись у процесі розвитку європейського спрямування Української Держави

Ключові слова


етнічність; толерантність; дух української політичної нації; освітоцентризм; гуманітаризація; інформаційно-комунікаційний дискурс; козакофільство; ціннісність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bech V. P. Information essence of social systems as an ontological basis of the modern integration process. New Paradigm: Journal of Scientific Papers / Goal. Ed. V. P. Bech. Vp.65. Part 1. K .: View of the NPU named after MP Drahomanov, 2007. 411 s.; Aksonova V. I. Intercultural communication as an attribute of socio-cultural life of society. Humanitarian Bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy / Voronkova V. G. (gol.red) and others.: Zaporizhzhia: View of ZGIA. 2011, Issue 45. P. 128-141; Aksonova V. I., Sklovsky I. Z. Futurology-philosophy of forecasting the political future of Ukraine. Social forecasting and designing of political situations ... Zaporizhzhia; KSK-Alliance, 2012, P. 83-89.

Borinstein Ye. R. Sociocultural features of linguistic personality Social psychology. 2004. №5. P.63-71.

Makarenko A.S. The pedagogical poem. K. Rad. Shk., 1987. 512 s.

Heidegger M. Basic Concepts of Metaphysics // Questions of Philosophy 1989. No. 9 P.108-159


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бех В.П. Інформаційна сутність соціальних систем як онтологічна основа сучасного інтеграційного процесу. Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В. П. Бех. Вип.65. Ч.1. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. 411 с.; Аксьонова В.І. Міжкультурна комунікація як атрибут соціокультурної життєдіяльності суспільства. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії/ Воронкова В.Г. (гол.ред) та ін..: Запоріжжя: Вид-во ЗДІА. 2011. Вип.45. С. 128-141.; Аксьонова В. І., Скловський І. З. Футурологія-філософія прогнозування політичного майбутнього України. Соціальне прогнозування та проектування політичних ситуацій… Запоріжжя; КСК-альянс, 2012, С. 83-89

Борінштейн Є.Р. Соціокультурні особливості мовної особистості Соціальна психологія. 2004. №5. С.63-71.:

Макаренко А. С. Педагогическая поэма. К. Рад. шк., 1987. 512 с.

Хайдеггер М. Основные понятия метафизики / Мартин Хайдеггер // Вопросы философии 1989. №9 С.108-159

Copyright (c) 2018 Віра Аксьонова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941