DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.143889

Формування концепції інформаційно-інноваційної освіти як фактор підготовки людського капіталу в інформаційному суспільстві

Марія Кононець

Анотація


Актуальність дослідження в тому, що проаналізовано формування концепції інформаційно-інноваційної освіти як фактору підготовки високомпетентних спеціалістів в інформаційному суспільстві. В сучасних умовах освіта – це відкрита, система, що безперервно розвивається, для якої характерним є ряд тенденцій. Система освіти покликана сприяти реалізації основних задач соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, так як саме освіта готує людину до активної діяльності в різних сферах суспільства. Щоб система освіти була готовою прийняти виклики сучасності, треба здійснити певні її перетворення. Постановка завдання.Проблема аналізу викликана тим, що умови інформаційного суспільства потребують нової освіти – інформаційно-інноваційної, тому що головним ресурсом та основою функціонування інформаційної економіки, її розвитку за інноваційним сценарієм є людський капітал та людський потенціал науки. Такі явища як глобалізація, інтеграція, транснаціональний характер функціонування ряду стратегічних галузей та високий рівень інформатизації суспільства розглядаються сьогодні як конкурента перевага ряду держав. І системі і вищої освіти у цьому процесі відводиться першочергова роль. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми орієнтуємося на роботи з інформаційно-інноваційної освіти М.Кастельса, А.Лазаревича, О.Пунченка, В.Старжинського, В.Цепкало. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація формування концепції інформаційно-інноваційної освіти як головного драйвера інформаційного суспільства. В основі дослідження – концептуалізація базових схем інформаційно-інноваційної освіти та її вплив на підготовку професіональних спеціалістів. Методологія – використання соціоаксіологічного, системного та порівняльного для аналізу освіти як складного соціального і культурного феномена інформаційного суспільства; використання синергетичної методології, що дає можливість проаналізувати інформаційно-інноваційну освіту в інформаційному суспільстві як складне соціокультурне утворення. Виклад основного матеріалу. Проаналізовано феномен інформаційно-інноваційної освіти як складний соціальний і культурний феномен; виявлено вплив інформаційно-інноваційної освіти на підготовку кадрів як людського капіталу в інформаційному суспільстві; визначено атрибути інформаційно-інноваційної освіти як фактору підготовки людського капіталу в інформаційному суспільстві. Висновки – сформовано концепцію інформаційно-інноваційної освіти як фактору підготовки креативного людського капіталу, що є конкурентоспроможною особливістю держави

Ключові слова


інформаційно-інноваційна освіта; інформаційне суспільство; культура; креативна модель освіти; людський капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Azhazha, M. A. (2007). Investment in education as a factor of intellectual progress// Social perspective and regional development: [Science-creat etc.]. Zaporizhzhya: "KSK-Alliance". 37-40 [in Ukrainian].

Azhazha, M. A. (2012). Innovation potential as a factor of intellectualization of economy in the conditions of globalization// Theoretical and practical aspects of the economy and intellectual property. Vol. 2. Issue 1. 49-52 [in Ukrainian].

Andrjukajtene, R. (2017). Formation and development of SMART society as vysokorazumnogo, high-tech, high intellectual/ R. Andrjukajtene, V. Voronkova, O. Kivljuk, V. Nikitenko// Gumanіtarnij State Zaporіzkoї іnzhenernoї akademії. Zaporizhzhe.Issue 71. 17-25[in Russian].

Voronkova, V. (2016). The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society // Philosophy & Cosmology. Vol. 16. 179 -191 [in English].

Voronkova, V. G. (2015). The civil society as a paradigm, concept and social construct fhilosophical discourse // Philosophy & Cosmology. Vol. 15. 198 -215 [in English].

Voronkova, V. G. (2008). Humanization of education, science, politics, power, society//Philosophy of education. Issue 1-2 (7). 56[in Ukrainian].

Voronkova, V. & Kyvliuk, O. (2017). Individual at the educational space of smart society // Interdisciplinary studies of complex system. Vol. 10-11. 88-95 [in English].

Voronkova, V. G. (2017). Formation of the concept of noosferno-information and innovation of the administrative noomenedžmentu in the modern age/v.g. Voronkova, r. Andrûkajtene, m. y. Maksimenûk//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy.Zaporozhye.Issue. 69 (2017). 44 – 50 [in Ukrainian].

Ganaba, S. О. (2011). Prospects for the development of education in the information society//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 45. 78-85 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2000). Some psychological and pedagogical questions study computer science in junior//Computer in school and family: Magazine. Issue 2. 38-41 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P.(2000). Computer use in class Math in elementary school//Computer in school and family: Magazine. Issue 4.32-33 [in Ukrainian].

Kravchenko, I. M. (2012). Analysis of the category of employment potential in the context of categories of workforce, human potential, human capital and human resources //Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 51. 124-131 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu. & Nikitenko, V. O. (2016). The formation of the paradigm of information-communicative society as a kind of complex social systems and interaction//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhye: publishing ZDIA.Issue 66. 266-278 [in Ukrainian].

Melnic, V. V. (2015). Culture of being human as a sociocultural phenomenon // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhye: publishing ZDIA. Issue 60. 253-268 [in Ukrainian].

Changing: new forms of sociality for modernization and progress (2010) /Ros. akad. Sciences, Institute of philosophy; OTV. Ed. V. Fedotova. M.: IFRANE, 2010. 274 s.[in Russian].

Nikitenko, V. (2016). Cultural and social competence creation in the process of english language study: information society aspect / V. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue 67. 251- 257 [in English].

New philosophical encyclopedia: in 4 volumes (2010) //red. Tip: Stepin V.S., Guseinov A.A., Semigin G.Yu. etc. M: Thought. 744 s. ISBN 978-2-244-01116-6 (vol. 1), t. 3, with 692.ISBN 978-2-244-01118-0 [in Russian].

New philosophical encyclopedia: in 4 volumes (2010) //red. Tip: Stepin V.S., Guseinov A.A., Semigin G.Yu. etc. M: Thought.736 s. ISBN 978-2-244-01116-17[in Russian].

Oleksenko R. I. (2013). Philosophy, ideology and morality of contemporary entrepreneur as an integral economic and social development of society//Sphere: advanced method. and theor. Magazine.Issue 1. 31.[in Russian].

Planning and forecasting in a market(2006) / Under the direction of V. G.Voronkova. K.: Professional [in Ukrainian].

Rêzanova, N. A. (2013). Cocìalno-philosophical concept of innovation as a factor of social transformation //Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 55. 235-247 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2011). Culture as the most fundamental way to human being//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 46. 126-134[in Ukrainian].

Sosnin, O. V. & Voronkova, V. G. & Azhazha, M. A. (2011). Investments in human development in the face of global transformation: a training manual. Lviv «Magnolia 2006»., 602 s.[in Ukrainian].

Petrova, E.V. (2014). People in information Wednesday: sociocultural aspect; Ros. akad. Sciences, Institute of philosophy. M.: IFRANE.137 s. [in Russian].

Management of human resources (2006) : filosofski fundamentals: textbook. / V. Voronkova, A.Beličhenko, O. Popov, etc.: K.: Professional.[in Ukrainian].

Human potential as a critical resource in Russia (2007) /Ros. akad. Sciences, Institute of philosophy; OTV. Ed. B.G. Yudin. M.: IFRANE.175 s.[in Russian].

Sternberg, R. J. (1993). The Conception of Giftedness: A Pentagonal Implicit Theory. – The Origins and Development of High Ability. Chicheste [in English].

Genius and Eminence (1983): The Social Psychology of Creativity and Exceptional, Achievement. Oxf.[in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ажажа М. А. Інвестиції в освіту як фактор інтелектуального прогресу // Соціальна перспектива і регіональний розвиток:[наук.-пр. журн.]. Запоріжжя: ТОВ «КСК-Альянс». 2007. С. 37-40.

Ажажа М. А. Інноваційний потенціал як фактор інтелектуалізації економіки в умовах глобалізації // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності.Том 2. 2012. Вип.1 С. 49-52.

Андрюкайтене, Р. Становление и развитие SMART-общества как высокоразумного, высокотехнологического, высокоинтеллектуального / Р. Андрюкайтене, В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, В. А. Никитенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя, 2017. Вип. 71. C. 17 - 25

Voronkova V. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society // Philosophy & Cosmology. 2016. Vol. 16. P.179 -191.

Voronkova V. The civil society as a paradigm, concept and social construct fhilosophical discourse // Philosophy & Cosmology. 2015. Vol. 15. P.198 -215.

Воронкова В. Г. Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства// Філософія освіти. Випуск 1-2 (7), 2008. С.

Voronkova V., Kyvliuk O. Individual at the educational space of smart society // Interdisciplinary studies of complex system. 2017. Vol. 10-11. P. 88-95.

Воронкова, В. Г. Формування концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку адміністративного нооменеджменту у сучасну епоху / В. Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене, М. Ю. Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. Запоріжжя, 2017. Вип. 69 (2017). C. 44 – 50.

Ганаба С. О. Перспективи розвитку освіти в інформаційному суспільстві // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2011. Вип.45. С.78-85.

Кивлюк О.П.Деякі психолого-педагогічні питання вивчення інформатики в молодших класах // Комп’ютер у школі та сім’ї: журнал. 2000. Вип. 2. С.38-41.

Кивлюк О.П. Використання комп'ютера на уроках математики в початковій школі // Комп’ютер у школі та сім’ї: журнал. 2000.Вип.4. С.32-33.

Кравченко І. М. Аналіз категорії трудовий потенціал в контексті категорій робоча сила, людський потенціал, людський капітал та трудові ресурси // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2012. Вип. 51. С.124-131.

Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. Вип. 66. С. 266-278.

Мельник В.В. Культура буття людини як соціокультурний феномен // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015. Вип. 60. С.253-268 [in Ukrainian].

Меняющаяся социальность: новые формы модернизации и прогресса [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. В.Г. Федотова. М. : ИФРАН, 2010. 274 с.

Nikitenko, V. Cultural and social competence creation in the process of english language study: information society aspect / V. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhia, 2016. Release 67. P. 251- 257.

Новая философская энциклопедия: В 4 томах// Ред. совет: Степин В.С., Гусейнов А.А., Семигин Г.Ю., Огурцов А.П. и др. М.: Мысль, 2010. 744 с. ISBN 978-2-244-01116-6 (Т.1) Т.3 692 с. ISBN 978-2-244-01118-0

Новая философская энциклопедия: В 4 томах// Ред. совет: Степин В.С., Гусейнов А.А., Семигин Г.Ю., Огурцов А.П. и др. М.: Мысль, 2010. 744 с. ISBN 978-2-244-01116-6 (Т.1) Т.4 736 с.ISBN 978-2-244-01119-7

Олексенко Р.И. Философия, мировоззрение и мораль современного предпринимателя как составная экономико-социального развития общества// Социосфера: науч.-метод. и теор. журнал. 2013. Вип. 1. С.31.

Планування та прогнозування в умовах ринку / ВГ Воронкова. К.: Професіонал, 2006.

Рєзанова Н.О. Cоціально-філософський концепт інновації як фактор соціальних перетворень // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2013. Вип.55 С.235-247.

Рижова І.С. Культура як найбільш фундаментальний спосіб людського буття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2011. Вип.46. С. 126-134.

Соснін О.В.,Ю Воронкова В.Г., Ажажа М.А. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації: Навчальний посібник. Львів «Магнолія 2006», 2011. 602 с.

Петрова, Е.В. Человек в информационной среде: социокультурный аспект; Рос. акад. наук, Ин-т философии. М. : ИФРАН, 2014. 137 с.ISBN 978-5-9540-0257-7.

Управлiння людськими ресурсами: фiлософськi засади: навч. посiбник/Воронкова ВГ, Белiченко АГ, Попов ОМ та iн.К.: Професiонал, 2006.

Человеческий потенциал как критический ресурс России/ Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. Б.Г.Юдин. М. : ИФРАН, 2007. 175 с. ; ISBN 978-5-9540-0078-8.

Sternberg R.J. The Conception of Giftedness: A Pentagonal Implicit Theory. – The Origins and Development of High Ability. Chicheste, 1993.

Genius and Eminence: The Social Psychology of Creativity and Exceptional, Achievement. Oxf., 1983.

Copyright (c) 2018 Марія Кононець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941