DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.143903

Творчі аспекти креативно-інноваційних технологій у предметно-просторовому середовищі сучасного дизайну

Софія Гужва

Анотація


Актуальність дослідження в тому, що представлено аналіз творчих аспектів креативно-інноваційних технологій у предметно-просторовому середовищі сучасного дизайну, в основі яких саморегулятивні механізми, здатні перетворити дане середовище у креативно-творчий організм. Постановка завдання – концепція креативно-інноваційних технологій у предметно-просторовому середовищі сучасного дизайну та підвищення ефективності дизайнерської культури особистості як творця свого середовища. Предмет дослідження – вплив креативно-інноваційних технологій на розвиток предметно-інформаційного середовища. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми спираємося на авторів, що досліджували предметно-просторове середовище, а саме зарубіжні вчені О. Князєва, С.Курдюмов, С.Мигаль, В. Прусак, Н.Рєзанова, І. Рижова, в контексті творів якихпредметно-просторове середовище представлено як цілісний організм, що сприяє конкурентоспроможності країни, регіону, людини. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація концепту предметно-просторового середовища та вплив на його розвиток креативних аспектів людини.побудови нової дизайнерської моделі. Методологія дослідження. В науковому дослідженні використано методисоціоаксіологічного, синергетичного, структурно-функціонального, інформаціологічного методів та підходів. Творчі аспекти креативно-інноваційних технологій у предметно-просторовому середовищі сучасного дизайну підпорядковані єдиним закономірностям самоорганізації складних структур, народження упорядкованих структур з хаосу та їх ускладнення..Наукова новизна дослідження. Дане наукове дослідження передбачає звернення до соціально-філософського смислу мало розробленої теми, яка слабо представлена у дизайнерській науці. Виклад основного матеріалу. У якості основної ідеї творчого, продуктивного мислення використовується застосування продуктивної уяви, фантазії, інтуїції, що сприяє формуванню моделі добудовування думок та образів, отже до розвитку предметно-просторового середовища повинні бути пред’явлені креативні підходи, які сприятимуть його удосконаленню та упровадженню креативно-інноваційних технологій. Висновки – показано вплив креативно-інноваційних технологій та творчості (креативності) на розвиток предметно-просторового середовища як цілісного організму

Ключові слова


креативність; креативно-інноваційні технології; дизайн; творчість; предметно-просторове середовищі

Повний текст:

PDF

Посилання


Aksenova, V. (2012). Forming communicative personality in conditions of globalization // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 49, P.63-77 [in Ukrainian].

Andrûkajtene, R.& Voronkova, V. & Kyvliûk, O. & Nikitenko, V. (2017) Stanovlenie s razvitie smart-society as vysokorazumnogo, vysokotehnologičeskogo, vysokointellektualnogo // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 71, P. 17-25 [in Ukrainian].

Bìlogur, V. E. (2014). The formation of the concept of an integral personality: theoretical and methodological dimensions // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 59, P. 192-203 [in Ukrainian].

Vaškevič, V. M. (2013). Cultural and historical tradition and historical consciousness // National and historical memory: the Ukrainian Institute of national memory. Issue. 8. P. 41-51 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. (2013). Koncepcii vzaimosvâzi razuma, soznaniâ, rights in context virtualno-informacionnogo space // Cosmology & Philosophy. Issue 3 [in Russian].

Voronkova, Valentina & Kyvliûk, Olga & Nikitenko, Vitalina & Ryzhova, Irina (2017). Stem-osvìta as a factor in the formation and development of smart-society // Formation and development of the information society as a basis for ensuring the competitiveness of Ukraine in the world and the sustainable development of society and the State ". Materials of the international naukovo -praktičnoï Conference 23 – 24 November 2017. Zaporizhzhya.P. 81-84 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. & Kyvliûk, O. P. & Andrûkajtene, Regina (2017). Conceptualization model noosfernogo development of contemporary society and education in the information society // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] Zaporozhye: publishing ZDIA,Issue 68. P. 33-48 [in Ukrainian].

Kyvliûk, O. P. (2015). A sociocultural phenomenon of modern education and science // Gìleâ: scientific Bulletin: scientific papers. Issue 101, P. 362-365 [in Ukrainian].

Kyvliûk, O. P. (2013). The role of communicative resource in the context of globalization // Gìleâ: scientific Bulletin: scientific papers.Issue 73/ P. 149-150 [in Ukrainian].

Knâzeva, E. N. & Kurdyumov, S. P. (2011). Osnovaniâ synergetics. Man, like a konstruiruûŝij and an buduŝee. Ed. 4-e. M., 2011 [in Russian].

Melnic, V. V. (2014). Globalization in the cultural sphere: theoretical and methodological analysis // Gìleâ: scientific Bulletin: scientific papers. Issue. 86. P. 219-225 [in Ukrainian].

Melnic, V. V. (2015). Ontologičeskie, aksiologičeskie s antropologičeskie osnovaniâ sovremennogo development world // Gìleâ: scientific Bulletin: scientific papers. Issue. 94. P. 143-148 [in Russian].

Perelomova, O. S. (2008). Ìntertekstualnìst как категория sistemotvìrna слова дискурс / Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 34. P. 87-95 [in Ukrainian].

Rêzanova, N. A. (2010). Cocìalno-philosophical concept of innovation as a factor of social transformation // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 55. P. 235-247 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2017). Smart-technology as a factor of development of modern design // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 69 (1). P. 174-183 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2012). The essence and the content of the design // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 51 P. 206-216 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2005). Theoretical and methodological foundations of industrial design / Cultural bulletin. Issue 15. P. 148-155 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2011). Culture as the most fundamental way to human being // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 46. P. 126-134 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2016). Methods, principles, approaches to the analysis of design culture as conditions for harmonisation of relations of human, nature, society // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 66. P. 192-205 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. & Zakharova, S. O. (2018). The influence of the "Smart technology" to develop "Smart City" in the information society // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 72, P. 81-90 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. & Prusak, V. F. & Mygal, S. P. & Rêzanova, N. O. (2017). Design: dictionary-reference / ed. d. philosopher, Prof. I.S. Rižovoï. - Lviv: space. 360 s. [in Ukrainian].

Encyclopedia of Gifteness, Creativity, and Talent (2009) / Ed. by B.Kerr. Los Angeles. P. 200–201 [in English].

Hentig von H. Kreativität (1998). Hohe Erwartungen an einen schwachen Begriff. München. P. 9 [in English].

Golitsyn, G. A. & Petrov, V. M. (1995). Information and Creation. Integrating of “Two Cultures”. Basel: Birkhäuser. P. 152 [in English].

Thompson, E. (2007). Mind in Life. Biology, Phenomenology and the Sciences of Mind. Cambridge (MA). P. 101 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аксьонова В. І. Формування комунікативної особистості в умовах глобалізації суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2012. Вип.49. С.63-77.

Андрюкайтене, Р. , Воронкова, В., Кивлюк, О., Никитенко, В. Становление и развитие smart-общества как высокоразумного, высокотехнологического, высокоинтеллектуального. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип.71. С. 17-25.

Білогур В. Є. Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2014. Вип.59. С.192-203.

Вашкевич В. М. Культурно-історична традиція та історична свідомість // Національна та історична пам’ять: Український інститут національної пам'яті. 2013. Вип. 8. С. 41-51.

Воронкова В. Г. Концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте виртуально-информационного пространства // Philosophy & Cosmology. 2013. Вып.3.

Воронкова Валентина, Кивлюк Ольга, Нікітенко Віталіна, Рижова Ірина. Stem-освітa як фактор становлення і розвитку smart-суспільства // Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави». Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції 23–24 листопада 2017 року. Запоріжжя, 2017. С.81-84.

Воронкова В.Г., Кивлюк О.П., Андрюкайтене Регіна. Концептуалізація моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму та освіти інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. Вип. 68. С. 33-48.

Кивлюк О. П. Соціокультурний феномен сучасної освіти і науки // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: науковий вісник: збірник наукових праць. - Київ: Вид-во УАН ТОВ "НВП "ВІР", 2015. Вип.101. С. 362-365.

Кивлюк О. П. Роль комунікативного ресурсу в контексті глобалізаційних процесів// Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: науковий вісник: збірник наукових праць. - Київ: Вид-во УАН ТОВ "НВП "ВІР", 2013. Вип.73 С.149-150.

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Человек, конструирующий себя и свое будущее. Изд. 4-е, доп. М., 2011.

Мельник В. В. Глобалізація в культурній сфері: теоретико-методологічний аналіз // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: науковий вісник: збірник наукових праць. - Київ: Вид-во УАН ТОВ "НВП "ВІР . 2014. Вип. 86. С. 219-225.

Мельник В. В. Онтологические, аксиологические и антропологические основания развития современного мира // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: науковий вісник: збірник наукових праць. Київ: Вид-во УАН ТОВ "НВП "ВІР . 2015. Вип. 94. С.143-148.

Переломова О. С. Інтертекстуальність як системотвірна текстово-дискурсивна категорія Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2008. Вип. 34. С.87-95.

Рєзанова Н.О. Cоціально-філософський концепт інновації як фактор соціальних перетворень // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2010. Вип.55. С. 235-247.

Рижова І. С. Smart–технології як фактор розвитку сучасного дизайну // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип.69 (1). С. 174-183.

Рижова І. С. Сутність і зміст дизайну // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2012. Вип.51. С. 206-216.

Рижова І. С. Теоретико-методологічні засади індустріального дизайну/ Культурологічний вісник. 2005. Вип.15.- С.148-155.

Рижова І. С. Культура як найбільш фундаментальний спосіб людського буття Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2011. Вип.46. С. 126-134.

Рижова І. С. Методи, принципи, підходи до аналізу дизайнерської культури як умови гармонізації відносин людини, природи, суспільства Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип.66. С. 192-205.

Рижова І.С. , Захарова С. О. Вплив “Smart технологій” на розвиток “Smart-міста” в інформаційному суспільстві Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип.72. С. 81-90.

Рижова І.С., Прусак В.Ф., Мигаль С.П. Рєзанова Н.О. Дизайн середовища:Словник-довідник / За ред. д.філософ.н., проф. І.С.Рижової.- Львів: Простір-М, 2017. 360 с.

Encyclopedia of Gifteness, Creativity, and Talent / Ed. by B.Kerr. Los Angeles, 2009. P. 200–201.

Hentig von H. Kreativität. Hohe Erwartungen an einen schwachen Begriff. München, 1998. P. 9.

Golitsyn G.A., Petrov V.M. Information and Creation. Integrating of “Two Cultures”. Basel: Birkhäuser, 1995. P. 152.

Thompson E. Mind in Life. Biology, Phenomenology and the Sciences of Mind.

Cambridge (MA), 2007. P. 101.

Copyright (c) 2018 Софія Гужва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941