DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.177714

Проблематика буття як об’єкт викладання філософії в гімназії (школі) у контексті розвитку інформаційного суспільства

Tatyana Chernykh

Анотація


Тема проблематики буття гуманітарних наук у контексті розвитку інформаційного суспільства (досвід викладання у гімназії) є надзвичайно актуальною, так як кожна молода людина хоче оволодіти проблематикою смислу життя, його наповнення смислами, які треба пояснити простими словами. Проблематика філософії в гімназії інтегрує окремі гуманітарні дисципліни і дає ґрунтовний виклад основних проблем життя. Деякі теми доповнені тематичними царинами естетики, антропології, філософії історії, філософії права і держави, філософії природи і техніки, філософії релігії. Аналіз останніх досліджень і публікацій – ми спираємося на останні роботи Марії Фюрст і Юргена Тринкса «Філософія», де представлено досіві викладання філософії в австрійській гімназії; Керола Двека «Налаштовуйся на зміни»; Р. Флорида «Homo creatives. Як новий клас завойовує світ», в яких розглядається проблематика формування креативної особистості, здатної працювати в умовах інформаційного суспільства. Автор спирається на ряд робіт В.Нікітенко, М.Максименюк, О.Сосніна, О. Пунченка, в яких досліджуються креативні елементи інформаційного суспільства. Методи - аналізу і синтезу, системний, структурний, що дозволили проаналізувати і структурувати проблеми; аксіологічний, антропологічний, які дозволили проаналізовати особистість та її ціннісні орієнтації; синергетичний, що дав змогу проаналізувати інформаційне суспільство як складну нелінійну систему. Постановка завдання – аналіз проблематики буття як об’єкта викладання філософії в гімназії у контексті розвитку інформаційного суспільства, тобто питання про світ і суб’єкт. Мета статті – концептуалізація викладання філософії в гімназії у контексті розвитку інформаційного суспільства. Результати дослідження. Доведено, що своєрідність філософського мислення полягає у тому, що воно пов’язане з об’єктом, суб’єктом і з цілим, що охоплює їх обох. Виявлено, що в залежності від того, куди спрямований відповідний напрям мислення і що в ньому є ключовим моментом, на передній план висуває ставлення суб’єкта до самого себе. Розкрито умови формування інформаційного суспільства, яке вимагає формування інформаційно-креативної особистості, яка здатна жити і творити в даному виді суспільства, але для цього необхідно знайти свою власну сутність, власні структури і закони буття, що визначають її.


Повний текст:

PDF

Посилання


Appelo, Jurgen (2011). Management 3.0: Leading agile developers, developing agile leaders: London Pearson Education Inc., 432.

Dwek, Carol (2017). Tune in to changes. The new psychology of Success Lane. With the English. Julia Kuzmenko. K.: Our format, 288.

Come On! Capitalism, poor judgment, population and destruction of the planet. Report by Roman Club (2019). Ernst Ulrich von Weitacker, Anders Vikman; Translated from Eng. Y. Sirosh; For sciences. Ed. V. Wolf, V. Butka. K.: Summit-book, 276.

Nikitenko, V. O. (2013). Geokulturni values in today's world development: a socio-philosophical dimension. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 54, 266–280.

Maksimeniûk, M. Yu. and Nikitenko, V. O. (2016). Formation of the paradigm of information-communicative society as a kind of complex social systems, and the interaction between. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, 66, 266-278.

Maxton, Graeme and Randers, Jorden (2016). Reinventing Prosperity. Managing Economic Growth to Reduce Unemployment, Inequality, and Climate Change. A Repport to the Club of Rome. Vancouver: Grestone Books, 320.

O' Reilly, Tim (2018) Who knows what will be the future. Lane. with the english Yulia Kuzmenko. K.: Our format, 448.

Pozhuev, V. (2010). Understanding the place and role of information in modern society. Humanities Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, 42, 4-13

Ryzhova, I. (2011). Culture is the most fundamental way of human existence. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 46, 126–134.

Rogers, E. M. (2009). Diffusion of innovations. Kyiv: Publishing House: Kyiv-Mohylian Academy, 591.

Christopher, S. (2018). Total automation. How computer algorithms change life. Kyiv: Our format, 280.

Swaab Dick (2017).Unser Kreratives gehirn: Wie wir leben, lernen und arbeiten. Munchen: Droemer. 640.

Punchenko, O. P., Voronkova, V. H., Andriukaitiene, Regina Sociodynamics of the globalizing world in its civilization dimension. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 74, 48–60.

Doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149652

Sosnin, O. V., Voronkova V. H., Nikitenko, V. O., Maksymeniuk, M. Yu. (2017). Informaitsino-komunikatyvnyi menedzhment: zarubizhnyi i vitchyznianyi menedzhment. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, Vyd-vo «Politekhnika», 316.

Fiurst, M. and Yurhen, T. (2018). Filsoofiia. Kyiv: DUKh I LITERA, Instytut relihiinykh nauk sv. Fomy Akvinskoho, 544.

Floryda, R. (2018). «Homo creativus». Yak novyi klas zavoiovuie svit». Kyiv: Nash format, 432.

Schwab, Klaus (2018).The Fourth industrial Revolution. Shaping the Fourth industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, 274.

Steven, Pinker (2018). Enlightnment Now. The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress. NY: Viking, 560.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Tatyana Chernykh

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941