Розвиток інженерної діяльності в сучасних умовах в контексті наукового дискурсу

Автор(и)

  • Є. Я. Швець Запорізька державна інженерна академія, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.22696

Ключові слова:

інженер, інженерна діяльність, інженерна діяльність як професія, інженерна діяльність як соціокультурний феномен, інженерна освіта, креативна діяльність, інноваційна економіка

Анотація

Основний зміст статті направлений на формування концепції інженерної діяльності в контексті наукового дискурсу. В статті вирішуються наступні цілі: визначено, що являє собою сучасний інженер та інженерна діяльність в контексті її становлення і розвитку; обґрунтовано значення сучасної інженерної діяльності для вирішення практичних виробничих задач у сучасному суспільстві; з’ясовано комплекс детермінантів сучасної інженерної діяльності (матеріальних і духовних) як інтегральної характеристики її сутнісних засад

Біографія автора

Є. Я. Швець, Запорізька державна інженерна академія

Кандидат технічних наук, професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки, в.о. ректора

Посилання

Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники / В.Г.Горохов, М.А.Розов // Учебное пособие. М.: Изд-во: Гардарики,1999. - 400 с.

Nanotech-nology Innovation for Tomorrow´ s World. European Communities

Косюр Г.М. Історія інженерної діяльності: Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2006. -120с.

Швець Є.Я., Швець Д.Є. Формування концепції безперервної освіти «новому століттю-нову освіту» в умовах інтеграції у загальноєвропейський простір/ Д.Є.Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] - Запоріжжя: ЗДІА, 2013.- Вип.55. – С.5-18.

Швець Д.Є., Постол О.Є. Оцінка якості лекцій у контексті менеджменту якості освіти/ О.Є. Постол // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] - Запоріжжя: ЗДІА, 2010.- Вип.43. – С.57-67.

Швець Д.Є. Тестування як ефективна форма контролю та підвищення якості знань / Д.Є.Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] - Запоріжжя: ЗДІА, 2010.- Вип.41. – С.169-177.

Швець Є.Я., Швець Д.Є. Шляхи і напрями оптимізації інноваційних технологій у навчальному процесі / Д.Є.Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] - Запоріжжя: ЗДІА, 2010.- Вип.40. – С.36-47.

Швець Є.Я., Макушинська Г.П., Швець Д.Є. / Д.Є.Швець, Г.П.Макушинська// Проблеми та шляхи оптимальної реалізації індивідуалізації навчального процесу вищої школи в контексті євроінтеграції // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] - Запоріжжя: ЗДІА, 2006.- Вип.25. – С.36-47.- С.30

Stepin V.S., Horochow V.G. Rozov M.A. Philosophy of Science and Technology / V.G.Gorohov, M.A.Rozov / / Tutorial. M. Publisher: Gardariki, 1999. - 400 p.

Nanotech-nology Innovation for Tomorrow´ s World. European Communities

Kosyur G.M. History of engineering : a manual . Exactly: NUWMNRU , 2006. - 120C .

Shvets E.Y., Shvets D.E. Formation of the concept of lifelong education " the new century , a new education" in terms of integration into European space / D.Ye.Shvets / / Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy [ Collection of scientific papers ] - Zaporozhye: DIG , 2013 .- Issue 55. - P.5 -18.

Shvets D.E. Postol E.E. Evaluation of the quality of lectures in the context of quality management education / O. Postol / / Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy [ Collection of scientific papers ] - Zaporozhye: DIG , 2010. - Issue 43. - P.57- 67.

Shvets D.E.Testing as an effective form of control and quality of knowledge / D.Ye.Shvets / / Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy [ Collection of scientific papers ] - Zaporozhye: DIG , 2010. - Issue 41. - P.169 - 177.

Shvets E.Y, Shvets D.E. Ways and directions optimization of innovative technologies in the learning process / D.Ye.Shvets / / Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy [ Collection of scientific papers ] - Zaporozhye: DIG , 2010. - Issue 40. - P.36 -47.

Shvets E.Y. , Makushinskaya G.P. , Shvets D.E. / D.Ye.Shvets , H.P.Makushynska / / Problems and optimal individualization of the educational process of higher education in the context of European integration / / Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy [ Collection of scientific papers ] - Zaporozhye: DIG , 2006. - Issue 25. - P.36 -47. - P.30

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-11

Номер

Розділ

Філософія