DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.22696

Розвиток інженерної діяльності в сучасних умовах в контексті наукового дискурсу

Є. Я. Швець

Анотація


Основний зміст статті направлений на формування концепції інженерної діяльності в контексті наукового дискурсу. В статті вирішуються наступні цілі: визначено, що являє собою сучасний інженер та інженерна діяльність в контексті її становлення і розвитку; обґрунтовано значення сучасної інженерної діяльності для вирішення практичних виробничих задач у сучасному суспільстві; з’ясовано комплекс детермінантів сучасної інженерної діяльності (матеріальних і духовних) як інтегральної характеристики її сутнісних засад

Ключові слова


інженер; інженерна діяльність; інженерна діяльність як професія; інженерна діяльність як соціокультурний феномен; інженерна освіта; креативна діяльність; інноваційна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники / В.Г.Горохов, М.А.Розов // Учебное пособие. М.: Изд-во: Гардарики,1999. - 400 с.

Nanotech-nology Innovation for Tomorrow´ s World. European Communities

Косюр Г.М. Історія інженерної діяльності: Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2006. -120с.

Швець Є.Я., Швець Д.Є. Формування концепції безперервної освіти «новому століттю-нову освіту» в умовах інтеграції у загальноєвропейський простір/ Д.Є.Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] - Запоріжжя: ЗДІА, 2013.- Вип.55. – С.5-18.

Швець Д.Є., Постол О.Є. Оцінка якості лекцій у контексті менеджменту якості освіти/ О.Є. Постол // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] - Запоріжжя: ЗДІА, 2010.- Вип.43. – С.57-67.

Швець Д.Є. Тестування як ефективна форма контролю та підвищення якості знань / Д.Є.Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] - Запоріжжя: ЗДІА, 2010.- Вип.41. – С.169-177.

Швець Є.Я., Швець Д.Є. Шляхи і напрями оптимізації інноваційних технологій у навчальному процесі / Д.Є.Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] - Запоріжжя: ЗДІА, 2010.- Вип.40. – С.36-47.

Швець Є.Я., Макушинська Г.П., Швець Д.Є. / Д.Є.Швець, Г.П.Макушинська// Проблеми та шляхи оптимальної реалізації індивідуалізації навчального процесу вищої школи в контексті євроінтеграції // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] - Запоріжжя: ЗДІА, 2006.- Вип.25. – С.36-47.- С.30

Stepin V.S., Horochow V.G. Rozov M.A. Philosophy of Science and Technology / V.G.Gorohov, M.A.Rozov / / Tutorial. M. Publisher: Gardariki, 1999. - 400 p.

Nanotech-nology Innovation for Tomorrow´ s World. European Communities

Kosyur G.M. History of engineering : a manual . Exactly: NUWMNRU , 2006. - 120C .

Shvets E.Y., Shvets D.E. Formation of the concept of lifelong education " the new century , a new education" in terms of integration into European space / D.Ye.Shvets / / Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy [ Collection of scientific papers ] - Zaporozhye: DIG , 2013 .- Issue 55. - P.5 -18.

Shvets D.E. Postol E.E. Evaluation of the quality of lectures in the context of quality management education / O. Postol / / Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy [ Collection of scientific papers ] - Zaporozhye: DIG , 2010. - Issue 43. - P.57- 67.

Shvets D.E.Testing as an effective form of control and quality of knowledge / D.Ye.Shvets / / Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy [ Collection of scientific papers ] - Zaporozhye: DIG , 2010. - Issue 41. - P.169 - 177.

Shvets E.Y, Shvets D.E. Ways and directions optimization of innovative technologies in the learning process / D.Ye.Shvets / / Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy [ Collection of scientific papers ] - Zaporozhye: DIG , 2010. - Issue 40. - P.36 -47.

Shvets E.Y. , Makushinskaya G.P. , Shvets D.E. / D.Ye.Shvets , H.P.Makushynska / / Problems and optimal individualization of the educational process of higher education in the context of European integration / / Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy [ Collection of scientific papers ] - Zaporozhye: DIG , 2006. - Issue 25. - P.36 -47. - P.30


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 Є. Я. Швець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941