Мовна політика і практика: суперечності визначення та реалізації

Автор(и)

  • І. Д. Озьмінська Івано-Франківський Національний університет нафти і газу, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.22720

Ключові слова:

людина, культура, мова, освіта, виховання, політика

Анотація

Аналізуються проблеми та суперечності реалізації мовної політики держави; зазначається, що при втіленні державної мовної політики в Україні наразі належні умови піднесення української (державної) мови до рангу домінанти повною мірою не створені. Автором обґрунтовуються пропозиції щодо посилення мотивації використання державної мови та підняття її престижу

Біографія автора

І. Д. Озьмінська, Івано-Франківський Національний університет нафти і газу

Ст.викл. кафедри державного управління та місцевого самоврядування

Посилання

Обушний М. І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації: автореф. дис. … доктора. політ. наук : спец. 23.00.05 ―етнополітологія та етнодержавознавство‖ / М. І. Обушний ; Інститут політичних та етнонаціональних дослідженнь.— К., 2009. — 35 с.

Штоквіш, О. Індивідуальність нації і лінгвістичні особливості етнічної картини світу / О. Штоквіш. — К. : Основи, 1993. — 258 с.

Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі XVI – XVII ст. / Я. Дашкевич // Сучасність. — 1992. — № 3. — С. 65 — 74.

Євсєєва Г. Мова як чинник національної самоідентифікації та державотворення в Україні [Електронний ресурс]. / Г. Євсєєва// Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. — Д.: ДРІДУНАДУ, 2009. — Вип.1. — Режим доступу :http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2009-01/Evseeva.pdf

Жайворонок В. Українська етнолінгвістика. Нариси / В. Жайворонок. — К. : Довіра, 2007. — 262 с.

Заболоцька Л. Українська мова в контексті сучасної мовної ситуації в Україні (до питання про її роль в умовах глобалізації) / Л. Заболоцька // Українознавчий альманах. — К., Мелітополь, 2012. — Вип. 9. — С. 347 — 350.

Євсєєва Г. П. Державна мовна політика в контексті української національної ідеї: теоретико-методологічні засади : дис. … доктора наук з держ. управління : спец. 25.00.01 ―теорія та історія державного управління‖ [Електронний ресурс]. / Г. П. Євсєєва ; Дніпропетровськ, НАДУ ДРІДУ, 2012. — Режим доступу : http://mydisser.com/en/catalog/view/386/823/11562.html

Воропаєва Т. Українська мова як базова основа національної ідентичності [Електронний ресурс]. / Т. Воропаєва // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченко. Серія : Українознавство. — 2007. — Вип.. 11 — С. 13—17.

Іванишин В. Мова і нація / Василь Іванишин, Ярослав Радевич-Винницький. — Дрогобич : ВФ ―Відродження‖, 2007. — 218 с.

Євсєєва Г. П. Державна мовна політика в Україні: симптоми та синдроми / Г. П. Євсєєва // Вісник Придніпровської державної Академії будівництва та архітектури: Зб. наук. праць. — 2011. — №. 9. — С. 61—65.

Свіржецький К. Мови в Україні: відродити українську – захистити російську [Електронний ресурс]. / К. Свіржецький.— Режим доступу : http://exlibris.org.ua/swirz/

Бондаренко Г. Формування творчих здібностей учнів молодших класів у процесі гри на уроках української мови / Г. Бондаренко // Лінгвістичні студії.— 2009. — Вип. 19. — С. 301—305.

Остапенко Н. М. Поєднання традиційних та інноваційних методів навчання на заняттях з лінгвометодичних дисциплін у контексті компетентнісного підходу / Н. М. Остапенко // Вісник Черкаського університету : Серія ―Педагогічні науки‖. – вип. 125. – Черкаси : Вид. ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2008. — С. 104—107.

Obushnyi M. I. Etnonatsionalna identychnist v konteksti formuvannia ukrainskoi natsii : avtoref. dys. … doktora. polit. nauk : spets. 23.00.05 «etnopolitolohiia ta etnoderzhavoznavstvo» / M. I. Obushnyi; Instytut politychnykh ta etnonatsionalnykh doslidzhenn. — K., 2009. — 35 s.

Shtokvish O. Indyvidualnist natsii i linhvistychni osoblyvosti etnichnoi kartyny svitu /

O. Shtokvish. — K. : Osnovy, 1993. — 258 s.

Dashkevych Ia. Natsionalna samosvidomist ukraintsiv na zlami XVI – XVII st. /

Ia. Dashkevych // Suchasnist. — 1992. — № 3. — S. 65-74.

Ievsieieva H. Mova yak chynnyk natsionalnoi samoidentyfikatsii ta derzhavotvorennia v Ukraini [Elektronnyi resurs]. / H. Yevsieieva// Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia : zb. nauk. pr. — D. : DRIDUNADU, 2009. — Vyp.1. — Rezhym dostupu : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2009-01/Evseeva.pdf.

Zhaivoronok V. Ukrainska etnolinhvistyka. Narysy / V. Zhaivoronok. — K. : Dovira, 2007. — 262 s.

Zabolotska L. Ukrainska mova v konteksti suchasnoi movnoi sytuatsii v Ukraini

(do pytannia pro yii rol v umovakh hlobalizatsii) / L. Zabolotska // Ukrainoznavchyi almanakh. — K. : Melitopol, 2012. — Vyp. 9. — S. 347-350.

Yevsieieva H. P. Derzhavna movna polityka v konteksti ukrainskoi natsionalnoi idei: teoretyko-metodolohichni zasady : dys. … doktora nauk z derzh. upravlinnia : spets. 25.00.01 «teoriia ta istoriia derzhavnoho upravlinnia» [Elektronnyi resurs]. / H. P. Yevsieieva ; Dnipropetrovsk : NADU DRIDU, 2012. — Rezhym dostupu :http://mydisser.com/en/catalog/view/386/823/11562.html.

Voropaieva T. Ukrainska mova yak bazova osnova natsionalnoi identychnosti [Elektronnyi resurs]. / T. Voropaieva // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im.

T. Shevchenko. Seriia : Ukrainoznavstvo. — 2007. — Vyp. 11 — S. 13-17.

Ivanyshyn V. Mova i natsiia / Vasyl Ivanyshyn, Yaroslav Radevych-Vynnytskyi. — Drohobych : VF «Vidrodzhennia», 2007. — 218 s.

Yevsieieva H. P. Derzhavna movna polityka v Ukraini: symptomy ta syndromy /

H. P. Yevsieieva // Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi Akademii budivnytstva ta arkhitektury : Zb. nauk. prats. — 2011. — №. 9. — S. 61-65.

Svirzhetskyi K. Movy v Ukraini: vidrodyty ukrainsku — zakhystyty rosiisku [Elektronnyi resurs]. / K. Svirzhetskyi. — Rezhym dostupu : http://exlibris.org.ua/swirz/.

Bondarenko H. Formuvannia tvorchykh zdibnostei uchniv molodshykh klasiv u protsesi hry na urokakh ukrainskoi movy / H. Bondarenko // Linhvistychni studii. — 2009. — Vyp. 19. —

S. 301-305.

Ostapenko N. M. Poiednannia tradytsiinykh ta innovatsiinykh metodiv navchannia na zaniattiakh z linhvometodychnykh dystsyplin u konteksti kompetentnisnoho pidkhodu /

N. M. Ostapenko // Visnyk Cherkaskoho universytetu : Seriia «Pedahohichni nauky». — Vyp. 125. — Cherkasy : Vyd. ChNU imeni B. Khmelnytskoho, 2008. — S. 104-107.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-11

Номер

Розділ

Філософія